Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i utsädesförordningen (2000:1330);

Regeringen föreskriver1 att 2 § utsädesförordningen (2000:1330) ska ha följande lydelse.

2 §

Utsäde av de arter som anges i bilaga 1 till denna förordning får endast saluföras om certifiering har skett.
Utsäde av de arter som anges i bilaga 2 till denna förordning samt utsäde av prydnadsväxter får, om det inte har certifierats, endast saluföras om utsädet har kvalitetskontrollerats på annat sätt än genom certifiering.
Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om att visst utsäde av köksväxtarter får saluföras, trots att certifiering inte har skett, under förutsättning att utsädet uppfyller de krav på kontrollerat standardutsäde som Jordbruksverket föreskriver.
Jordbruksverket får även meddela föreskrifter om att visst utsäde av bevarandesorter av lantbruksväxter får saluföras, trots att certifiering inte har skett, under förutsättning att utsädet uppfyller de krav som Jordbruksverket föreskriver.

SFS 2009:920

Denna förordning träder i kraft den 15 september 2009.
På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMaria Wetterling(Jordbruksdepartementet)
Jfr Kommissionens direktiv 2008/62/EG av den 20 juni 2008 om vissa undantag för godkännande av lantsorter och andra sorter av lantbruksväxter som är naturligt anpassade till lokala och regionala betingelser och som hotas av genetisk utarmning, samt saluföring av utsäde och utsädespotatis av dessa lantsorter och andra sorter (EUT L 162, 21.6.2008, s. 13, Celex 32008L0062).