Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:1256 Utkom från trycket den 4 december 2009Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534);utfärdad den 12 november 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:211, bet. 2009/10:MJU7, rskr. 2009/10:27. föreskrivs att 38 § djurskyddslagen (1988:534)Lagen omtryckt 2003:1077. ska ha följande lydelse.38 §38 § Senaste lydelse 2008:660. En statlig förvaltningsmyndighets beslut i ett enskilt fall får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, om det har meddelatsenligt denna lag,enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, ellerenligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen.Detsamma gäller beslut som har meddelats av en officiell veterinär som förordnats enligt lagen (2009:1254) om officiella veterinärer.Den myndighet som har förordnat den officiella veterinären ska föra det allmännas talan hos allmän förvaltningsdomstol.Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.Andra beslut av en statlig förvaltningsmyndighet får överklagas hos regeringen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMats Wiberg(Jordbruksdepartementet)