Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:1257 Utkom från trycket den 4 december 2009Lag om ändring i epizootilagen (1999:657);utfärdad den 12 november 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:211, bet. 2009/10:MJU7, rskr. 2009/10:27. föreskrivs att 21 § epizootilagen (1999:657) ska ha följande lydelse.21 §21 § Senaste lydelse 2006:810. Beslut enligt denna lag, enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. En veterinärs beslut enligt 4 § får dock inte överklagas.Jordbruksverket ska föra det allmännas talan hos allmän förvaltningsdomstol, om det överklagade beslutet har meddelats av en officiell veterinär som förordnats enligt lagen (2009:1254) om officiella veterinärer.Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMats Wiberg(Jordbruksdepartementet)