Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:1259 Utkom från trycket den 4 december 2009Lag om ändring i lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.;utfärdad den 12 november 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:211, bet. 2009/10:MJU7, rskr. 2009/10:27. föreskrivs att 24 § lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. ska ha följande lydelse.24 §24 §En statlig förvaltningsmyndighets beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, om det har meddelatsenligt denna lag,enligt de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, ellerenligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen.Detsamma gäller beslut som har meddelats av en sådan organisation som avses i 9 § andra stycket eller av en officiell veterinär som förordnats enligt lagen (2009:1254) om officiella veterinärer.Det allmännas talan hos förvaltningsdomstol ska föras avden myndighet som utövar offentlig kontroll om det överklagade beslutet har meddelats av en organisation, ellerden myndighet som har förordnat den officiella veterinären.Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMats Wiberg(Jordbruksdepartementet)