Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 24 § lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. ska ha följande lydelse.

24 §

En statlig förvaltningsmyndighets beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, om det har meddelats
  • 1. enligt denna lag,
  • 2. enligt de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, eller
  • 3. enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen.
Detsamma gäller beslut som har meddelats av en sådan organisation som avses i 9 § andra stycket eller av en officiell veterinär som förordnats enligt lagen (2009:1254) om officiella veterinärer.
Det allmännas talan hos förvaltningsdomstol ska föras av
  • 1. den myndighet som utövar offentlig kontroll om det överklagade beslutet har meddelats av en organisation, eller
  • 2. den myndighet som har förordnat den officiella veterinären.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

SFS 2009:1259

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMats Wiberg(Jordbruksdepartementet)
Prop. 2008/09:211, bet. 2009/10:MJU7, rskr. 2009/10:27.