Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:1261 Utkom från trycket den 4 december 2009Lag om ändring i jaktlagen (1987:259);utfärdad den 12 november 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:191, bet. 2009/10:MJU3, rskr. 2009/10:25. föreskrivs i fråga om jaktlagen (1987:259) dels att 26 och 52 §§ ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 26 a §, samt närmast före 26 a § en ny rubrik av följande lydelse.26 §26 §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om anmälningsskyldighet i fråga omvilt som har fällts under jakt,vilt som ska tillfalla staten, ochvilt som har varit inblandat i en sammanstötning med ett motorfordon.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får även meddela föreskrifter om skyldighet att märka ut en plats där en sammanstötning skett mellan ett motorfordon och vilt.Polismyndighets befogenhet i vissa fall26 a §26 a §Om ett vilt har varit inblandat i en sammanstötning med ett motorfordon får polismyndigheten vidta de åtgärder som behövs för att djuret ska kunna spåras upp och avlivas. Polismyndigheten får även ge någon annan i uppdrag att vidta sådana åtgärder.52 §52 § Senaste lydelse 2007:1241. Regeringen får överlåta åt en förvaltningsmyndighet att meddela sådana föreskrifter eller beslut som avses i 23–25 och 29–30 §§, 31 § andra och tredje styckena, 36 §, 40 § första och andra styckena, 41 § första stycket 2, 48 § andra stycket och 50 §.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMats Wiberg(Jordbruksdepartementet)