Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:1262 Utkom från trycket den 4 december 2009Lag om ändring i jaktlagen (1987:259);utfärdad den 26 november 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:210, bet. 2009/10:MJU8, rskr. 2009/10:7. föreskrivs att 39 § jaktlagen (1987:259)Senaste lydelse av 39 § 2000:593. ska upphöra att gälla vid utgången av 2009.På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMats Wiberg(Jordbruksdepartementet)