Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i sametingslagen (1992:1433);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 1 och 7 §§ sametingslagen (1992:1433) ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 kap. 1 §

2 Sametinget ska verka för en levande samisk kultur och ta initiativ till verksamheter och föreslå åtgärder som främjar denna kultur. Till Sametingets uppgifter hör särskilt att
  • 1. besluta om fördelningen av statens bidrag och av medel ur Samefonden till samisk kultur och samiska organisationer samt av andra medel som ställs till samernas gemensamma förfogande,
  • 2. utse ledamöterna i Sameskolstyrelsen,
  • 3. fastställa mål för och leda det samiska språkarbetet,
  • 4. medverka i samhällsplaneringen och bevaka att samiska behov beaktas, däribland rennäringens intressen vid utnyttjande av mark och vatten,
  • 5. informera om samiska förhållanden, och
  • 6. utföra de övriga uppgifter som ankommer på Sametinget enligt lag eller annan författning.

2 kap. 7 §

Sametinget samt dess styrelses och nämnders beslut får överklagas endast om det finns särskilda föreskrifter om det.
Bestämmelser om överklagande av Sameskolstyrelsens beslut finns i skollagen (2010:800).

SFS 2010:868

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.
På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMats Wiberg(Jordbruksdepartementet)
Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370.
Senaste lydelse 2009:725.