Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1957:390) om fiskearrenden;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 17 § lagen (1957:390) om fiskearrenden2 ska upphöra att gälla.


SFS 2010:924

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.
På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMats Wiberg(Jordbruksdepartementet)
Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364.
Senaste lydelse av 17 § 2005:1060.