Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 19 § skogsvårdslagen (1979:429)2 ska ha följande lydelse.

19 §

3 I fråga om rätt till ersättning för skada till följd av ett beslut enligt 18 § eller 18 b § första stycket 1 gäller 25 kap. 6 § och 31 kap. 2 §, 4 § första stycket, 7 § första stycket första meningen, 8 § första meningen, 9, 12 och 13 §§, 15 § första stycket första meningen och andra stycket, 31 § tredje stycket samt 33 § miljöbalken.

SFS 2010:931

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.
På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMats Wiberg(Jordbruksdepartementet)
Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364.
Lagen omtryckt 1993:553.
Senaste lydelse 2010:930.