Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2010:1098) om gränsälvsöverenskommelsen med Finland

Utkom från trycket den 7 september 2010

utfärdad den 26 augusti 2010.

1 §

Denna förordning gäller vid tillämpningen av lagen (2010:897) om gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och Finland.

2 §

Samtycke i samband med översvämningsbekämpning enligt artikel 6 i gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland ges av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

3 §

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut ska övervaka vattenföringen enligt artikel 7 i gränsälvsöverenskommelsen.

4 §

Havs- och vattenmyndigheten är svensk bevakningsmyndighet enligt artikel 17 i gränsälvsöverenskommelsen.

Regeringen kan på anmälan av Havs- och vattenmyndigheten förordna att en annan myndighet ska vara bevakningsmyndighet i ett visst ärende.

SFS 2011:640

5 §

Den myndighet som har särskild sakkunskap som behövs för att fullgöra bevakningsmyndighetens uppgifter ska hjälpa till med den kunskapen, om bevakningsmyndigheten begär det.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1098

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2010. Genom förordningen upphävs

1. kungörelsen (1949:464) angående tillämpning av vissa bestämmelser om flottningen i Torne och Muonio gränsälvar,

2. kungörelsen (1964:491) angående tillämpning av vissa nya bestämmelser om flottningen i Torne och Muonio gränsälvar,

3. kungörelsen (1971:1016) om tillämpning av stadgan för finsk-svenska gränsälvskommissionen,

4. Kungl. Maj:ts kungörelse (1971:1018) om tillämpning av stadgan för fisket inom Torne älvs fiskeområde, och

5. kungörelsen (1971:1019) om tillämpning av stadgan om prövnings- och anmälningsskyldighet för verksamhet som avses i kap. 6 art. 3 i gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland.

SFS 2011:640

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2011.