Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige;

Regeringen föreskriver att 6–12 och 15–17 §§ förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige ska ha följande lydelse.

6 §

1 Stöd för mjölkproduktion lämnas med högst följande belopp.
Stödområde
öre/kg mjölk
136 
2a 
75 
2b 
63 
20 
Stöd lämnas för den mjölkmängd som företaget har levererat till mejeri inom ramen för företagets leveranskvot och för de mängder mjölk eller andra mjölkprodukter som har sålts inom ramen för företagets direktförsäljningskvot.
Stöd lämnas bara till jordbruksföretag med minst två mjölkkor.

7 §

2 Stöd för smågrisproduktion lämnas årligen med högst följande belopp.
Stödområde
kr/sugga
1 093 
687 
350 
Stödet lämnas till jordbruksföretag med minst två suggor.
För att berättiga till stöd ska suggorna hållas av den som ansöker om stödet under minst två månader räknat från den dag ansökan kom in till länsstyrelsen.

8 §

3 Stöd för produktion av slaktsvin lämnas årligen med högst följande belopp.
Stödområde
kr/djur
229 
147 
30 
Stöd lämnas till jordbruksföretag med minst 40 slaktsvin.
Stödet lämnas bara för djur som omedelbart före slakten har vistats inom ett och samma stödområde under minst tre månader och under förutsättning att köttet har godkänts vid besiktning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel4 och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av livsmedelslagen (2006:804). Inför slakten får dock djuren transporteras till ett slakteri inom ett annat stödområde eller utanför stödområdet.

9 §

5 Stöd för getproduktion lämnas årligen med högst följande belopp.
Stödområde
kr/get
508 
2–3 
430 
Stöd för getter av honkön lämnas bara för djur som har satts in i avel eller som är äldre än ett år. Stödet lämnas bara till jordbruksföretag med minst fem getter som berättigar till stöd.
För att berättiga till stöd ska getterna hållas av den som ansöker om stödet under minst två månader räknat från den dag ansökan kom in till länsstyrelsen.

10 §

6 Stöd för äggproduktion lämnas med högst följande belopp.
Stödområde
kr/insatt höna
14,45 
11,70 
1,90 
Stödet lämnas bara för det antal insatta hönor i ett företag som överstiger 1 000 per kalenderår.

11 §

Stöd för potatisodling lämnas årligen med högst följande belopp.
Stödområde
kr/ha
3 400 
2a 
2 800 
2b 
1 700 
1 200 
Stödet lämnas bara om odlingen omfattar minst 0,5 hektar och om varje skifte inte understiger 0,1 hektar.

12 §

7 Stöd för bär- eller grönsaksodling lämnas årligen med högst följande belopp.
Stödområde
kr/ha
1–2 
2 850 
1 850 
Stödet lämnas bara om den sammanlagda odlingen omfattar minst 0,3 hektar och om varje enskilt skifte inte understiger 0,1 hektar.
Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om vilka bär och grönsaker som stöd får lämnas för enligt första stycket.

15 §

Frågor om stöd enligt 6, 8, 10 och 13 §§ prövas av Jordbruksverket. Frågor om övriga stöd enligt denna förordning prövas av länsstyrelsen.
Stöden betalas ut av Jordbruksverket.

16 §

8 Som villkor för stöd enligt 7, 9, 11 och 12 §§ gäller att stödmottagaren godtar tillsyn, kontroll och sanktionsåtgärder i enlighet med
  • 1. rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/ 2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/20039, och
  • 2. kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 av den 30 november 2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem inom de system för direktstöd till jordbrukare som införs genom den förordningen och om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för stöd inom vinsektorn10.
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vilka bestämmelser i förordningen (EG) nr 1122/2009 som ska tillämpas.

17 §

11 Jordbruksverket svarar för samordningen av de kontroller som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 73/2009 och kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009.

SFS 2010:1152

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011 i fråga om 12 § och i övrigt den 15 november 2010.
2. Bestämmelserna i 6 §, 7 § första stycket, 8 § första stycket, 10 och 11 §§ i sin nya lydelse tillämpas dock från den 1 juli 2010.
På regeringens vägnarANNA-KARIN HATTMats Wiberg(Jordbruksdepartementet)
Senaste lydelse 2005:249.
Senaste lydelse 2004:287.
Senaste lydelse 2006:841.
EUT L 139, 30.4.2004, s. 206 (Celex 32004R0854).
Senaste lydelse 2004:287.
Senaste lydelse 2004:287.
Senaste lydelse 2004:287.
Senaste lydelse 2009:84.
EUT L 30, 31.1.2009, s. 16 (Celex 32009R0073).
EUT L 316, 2.12.2009, s. 65 (Celex 32009R1122).
Senaste lydelse 2009:84.