Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i artskyddsförordningen (2007:845);

Regeringen föreskriver att 32 och 71 §§ artskyddsförordningen (2007:845) och bilaga 1 till förordningen ska ha följande lydelse.

32 §

Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om undantag eller i det enskilda fallet ge dispens från 16, 18 och 23 §§.
Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag eller i det enskilda fallet ge dispens från 25 och 27 §§. Innan Naturvårdsverket gör det i fråga om 25 § första stycket 1 när det gäller arter som i bilaga 1 till denna förordning har markerats med Hs, ska verket samråda med Europeiska kommissionen.
Fiskeriverket får meddela föreskrifter om undantag eller i det enskilda fallet ge dispens från 24 §.
Verken ska vid behov samråda med varandra.
Föreskrifter om undantag får meddelas och dispenser ges endast
  • 1. för naturvårds-, forsknings- eller undervisningsändamål,
  • 2. om det inte finns någon annan tillfredsställande lösning, och
  • 3. om hanteringen inte kommer att påverka artens eller andra vilt levande arters överlevnad i områden där dessa naturligt förekommer.

71 §

Statens jordbruksverk ska lämna de upplysningar som avses i artiklarna 6.1, 12.3, 13.3, 14.1, 14.2 och 15.5 i rådets förordning (EG) nr 338/97 till Europeiska kommissionen och i förekommande fall även till det sekretariat som upprättats i enlighet med CITES-konventionen.

SFS 2010:1199

Denna förordning träder i kraft den 21 december 2010.
På regeringens vägnarANDREAS CARLGRENEgon Abresparr(Miljödepartementet)