Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i utsädesförordningen (2000:1330);

Regeringen föreskriver1 att 5 § utsädesförordningen (2000:1330) ska ha följande lydelse.

5 §

2 Bestämmelserna i 2 § gäller inte
  • 1. utsäde av fröburna växtslag som exporteras till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och utsädespotatis som exporteras till länder utanför Europeiska unionen,
  • 2. sådant utsäde som avses i 4 § andra stycket och som exporteras till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet med tillägg av Schweiz,
  • 3. utsäde i form av orensad vara avsedd för certifiering i Sverige,
  • 4. utsäde som utgör material för förädlingsändamål, och
  • 5. utsäde för försöksändamål eller vetenskapligt bruk.

SFS 2010:1488

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMats Wiberg(Jordbruksdepartementet)
Jfr kommissionens direktiv 2009/145/EG av den 26 november 2009 om vissa undantag för godkännande av lantsorter och andra sorter av köksväxter som traditionellt har odlats på vissa platser och i vissa regioner och som hotas av genetisk utarmning och av köksväxtsorter som saknar reellt värde för kommersiell odling men har utvecklats för att odlas under särskilda omständigheter och om saluföring av utsäde av dessa lantsorter och andra sorter (EUT L 312, 27.11.2009, s. 44, Celex 32009L0145).
Senaste lydelse 2005:1225.