Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:514 Utkom från trycket den 31 maj 2011Lag om ändring i jaktlagen (1987:259);utfärdad den 19 maj 2011.Enligt riksdagens beslutProp. 2010/11:76, bet. 2010/11:JuU26, rskr. 2010/11:255. föreskrivs i fråga om jaktlagen (1987:259) dels att 49 § ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 46 a §, av följande lydelse.46 a §46 a §För försök eller förberedelse till jaktbrott enligt 44 § eller jakthäleri enligt 46 § andra stycket döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.49 §49 § Senaste lydelse 2005:298. Jaktredskap, fortskaffningsmedel och annan egendom som har använts som hjälpmedel vid jaktbrott eller jakthäleri får förklaras förverkade, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid sådana brott, om brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse.I stället för egendomen kan dess värde helt eller delvis förklaras förverkat.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMats Wiberg(Landsbygdsdepartementet)