Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen;

Regeringen föreskriver att 2 kap. 10 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 kap. 10 §

1 För att hindra spridningen av kräftpest får länsstyrelsen besluta att ett visst område ska anses kräftpestsmittat eller vara skyddsområde för flodkräfta.
Ett beslut om skyddsområde ska vara grundat på en förvaltningsplan för flodkräfta som länsstyrelsen upprättat och Havs- och vattenmyndigheten godkänt.

SFS 2012:110

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2012.
På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMaria Wetterling(Landsbygdsdepartementet)
Senaste lydelse 2011:646.