Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:153 Utkom från trycket den 12 april 2012Lag om ändring i jaktlagen (1987:259);utfärdad den 22 mars 2012.Enligt riksdagens beslutProp. 2011/12:58, bet. 2011/12:MJU5, rskr. 2011/12:146. föreskrivs att 26, 26 a och 45 §§ jaktlagen (1987:259) ska ha följande lydelse.26 §26 § Senaste lydelse 2009:1261. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om anmälningsskyldighet i fråga omvilt som har fällts under jakt,vilt som ska tillfalla staten,vilt som har varit inblandat i en sammanstötning med ett motorfordon, ochvilt som har varit inblandat i en sammanstötning med ett spårbundet fordon.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får även meddela föreskrifter om skyldighet att märka ut en plats där en sammanstötning skett mellan ett motorfordon och vilt.26 a §26 a § Senaste lydelse 2009:1261. Om ett vilt har varit inblandat i en sammanstötning med ett motorfordon eller med ett spårbundet fordon, får polismyndigheten vidta de åtgärder som behövs för att djuret ska kunna spåras upp och avlivas. Polismyndigheten får även ge någon annan i uppdrag att vidta sådana åtgärder.45 §45 § Senaste lydelse 2007:1241. Till böter döms den som med uppsåt eller av grov oaktsamhetbryter mot 5 § andra stycket eller 13 §,underlåter att fullgöra anmälningsskyldighet enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 26 § första stycket 1, 2 eller 3 om gärningen inte är belagd med straff i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,bryter mot 27 § om gärningen inte är belagd med straff i brottsbalken,underlåter att fullgöra skyldighet enligt 28 §,bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 29 § 4, 30 § tredje stycket eller 31 § tredje stycket ellerbryter mot 35 § eller mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 36 §, 40 § första stycket eller 41 § första stycket.Den som med uppsåt bryter mot 34 § döms till böter.I ringa fall ska inte dömas till ansvar enligt denna paragraf.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.På regeringens vägnarLENA EKMats Wiberg(Landsbygdsdepartementet)