Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen;

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

dels att 2 a kap. 9 § samt bilaga 3 till förordningen ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 2 a kap. 8 a §, av följande lydelse.

2 a kap. 8 a §

Trots vad som anges i 8 § fjärde stycket 2 får vid fiske under 2012 efter lax och öring i älvområdet med flytnät på fångstplatser enligt bilaga 3 samtidigt högst ett flytnät per båtlag användas.
Trots vad som anges i 8 § sjätte stycket andra och tredje meningarna är fiske under 2012 med fasta redskap efter lax och öring i havsområdet tillåtet från och med den 19 juni kl. 12.00.

2 a kap. 9 §

1 Det är förbjudet att fånga eller döda lax eller öring som är mindre än 50 centimeter samt harr som är mindre än 35 centimeter. Måttet tas från käkspetsen till den uträtade, sammanpressade stjärtfenans spets.
Fisk som inte uppfyller minimimåttet ska omedelbart släppas tillbaka i vattnet, levande eller död.
Fisk som uppfyller måttet ska levande eller död släppas tillbaka i vattnet om den
  • 1. fångats under fredningstid,
  • 2. fångats med förbjudet redskap eller förbjuden fiskemetod, eller
  • 3. är en övervintrad lax.
Den som fiskar med fasta redskap efter andra arter än lax och öring enligt 8 § sjätte stycket innan fiske efter lax och öring är tillåtet, måste dagligen vittja alla fiskhus och varsamt släppa tillbaka all fångad lax och öring.
Vid vittjning enligt fjärde stycket ska fiskhuset lyftas upp ur vattnet, så att hela fiskhusets fångst och ett varsamt frisläppande av all fångad lax och öring entydigt kan verifieras av en närvarande övervakare. Den som avser att vittja fasta redskap ska anmäla detta per telefon till Havs- och vattenmyndigheten senast tre timmar i förväg. I anmälan ska det anges namnet på den som fiskar med stöd av enskild rätt, redskapets position och tidpunkt för vittjning. Om inte annat medges får vittjning ske högst en timme efter den tid som anges i anmälan. Fasta redskap ska tömmas på lax och öring den 19 juni mellan kl. 8.00 och kl. 11.30.

SFS 2012:341

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2012.
På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMats Wiberg(Landsbygdsdepartementet)
Senaste lydelse 2011:541.
Senaste lydelse 2011:541.