Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen;

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

dels att 2 kap. 21 § och 5 kap. 1 d–1 f §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 2 kap. 19 a §, av följande lydelse.

2 kap.

2 kap. 19 a §

Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om vilka villkor som ska vara uppfyllda för att en ny yrkesfiskelicens ska kunna utfärdas efter återkallelse.

2 kap. 21 §

1 Havs- och vattenmyndigheten får besluta om undantag från 5 och 6 §§ samt 13 § första och andra styckena, om det finns vetenskapliga eller andra särskilda skäl för det. Om undantaget avser endast 5 och 6 §§ prövas frågan i stället av länsstyrelsen.
Havs- och vattenmyndigheten får i enskilda fall besluta om undantag från 13 § andra stycket när det gäller fiske med burar efter skaldjur i fritidsfiskebaserad fisketurismverksamhet.
Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om eller i det enskilda fallet besluta om undantag från 2, 4–6 §§, 11 § första och andra styckena och 16 §, om fisket bedrivs på uppdrag av myndigheten.
Havs- och vattenmyndigheten prövar frågor om tillstånd till fiske av vetenskapliga skäl enligt EU-förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken.

5 kap.

5 kap. 1 d §

2 Havs- och vattenmyndigheten ska snarast underrätta berörd polismyndighet och åklagare om beslut enligt 55 § eller 56 § fjärde stycket fiskelagen (1993:787).

5 kap. 1 e §

3 Kustbevakningen och polismyndigheten ska lämna sådana uppgifter till Havs- och vattenmyndigheten som denna kan antas behöva vid prövning av frågor om sanktionsavgifter, om tilldelning av prickar, om återkallelse av fartygstillstånd, särskilt fartygstillstånd, andra särskilda tillstånd och yrkesfiskelicens samt om förbud att verka som befälhavare enligt 50 a och 52–56 §§ fiskelagen (1993:787).

5 kap. 1 f §

4 En domstol ska snarast skicka en kopia av en dom som avser brott enligt fiskelagen (1993:787) till
  • 1. Jordbruksverket, om domen rör flyttning av fisk mellan fiskodlingar eller odling av fisk, och
  • 2. Havs- och vattenmyndigheten i övriga fall.
Har någon åtalats för ett brott enligt fiskelagen och har beslut enligt 55 § eller 56 § fjärde stycket fiskelagen meddelats ska domstolen, om åtalet läggs ned eller ogillas, snarast underrätta Havs- och vattenmyndigheten om det.
Om Havs- och vattenmyndigheten har lämnat en sådan underrättelse som avses i 1 d § och det därefter har beslutats att förundersökning om brott som legat till grund för beslut enligt 55 § eller 56 § fjärde stycket fiskelagen lagts ned eller avslutats utan att åtal har väckts, ska den myndighet som meddelat beslutet snarast underrätta Havs- och vattenmyndigheten om det.

SFS 2012:525

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2012.
På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSON Mats Wiberg(Landsbygdsdepartementet)
Senaste lydelse 2011:646.
Senaste lydelse 2011:646.
Senaste lydelse 2011:646.
Senaste lydelse 2011:646.