Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:526 Utkom från trycket den 10 juli 2012Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534);utfärdad den 28 juni 2012.Enligt riksdagens beslutProp. 2011/12:138, bet. 2011/12:MJU21, rskr. 2011/12:261. föreskrivsJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU av den 22 september 2010 om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål (EUT L 276, 20.10.2010, s. 33, Celex 32010L0063). i fråga om djurskyddslagen (1988:534)Lagen omtryckt 2003:1077. dels att 1 b, 1 c, 13, 19 a–21, 23 och 38 §§ ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas åtta nya paragrafer, 19 b, 21 a–21 e, 22 a och 36 b §§, dels att det i lagen närmast efter rubriken Överklagande m.m. ska införas en ny paragraf, 37 a §, av följande lydelse.1 b §1 b § Senaste lydelse 2006:809. Med försöksdjur avses djur som används eller är avsedda att användas i djurförsök.Med försöksdjur avses även djur som har använts eller har varit avsedda att användas i djurförsök och som förvaras på en anläggning eller i ett annat förvaringsutrymme för försöksdjur.1 c §1 c § Senaste lydelse 2006:809. Med djurförsök avses användning av djur förvetenskaplig forskning,sjukdomsdiagnos,utveckling och framställning av läkemedel eller kemiska produkter,undervisning, om användningen innebär att djuret avlivas, utsätts för operativt ingrepp, injektion eller blodavtappning eller om djuret orsakas eller riskerar att orsakas lidande, samtandra jämförliga ändamål.Med djurförsök enligt denna lag avses också framställning av djur med förändrad arvsmassa, om gentekniska, kemiska eller andra liknande metoder används samt, i de fall djur kan orsakas lidande, bevarande genom avel av en stam av djur med förändrad arvsmassa med bibehållande av djurens genetiska egenskaper.13 §13 §När djur förs till slakt och när de slaktas ska de skonas från onödigt obehag och lidande. Detsamma gäller när djur avlivas i andra fall.19 a §19 a § Senaste lydelse 2007:362. För att få använda, föda upp, förvara eller tillhandahålla försöksdjur fordras tillstånd av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Ett tillstånd får återkallas.I tillståndet ska angesden fysiska person som är innehavare av tillståndet eller, om innehavaren är en juridisk person, en ställföreträdare för denne, ochde personer som innehar de funktioner som anges i 20 § första styckena 1 och 2.Vid tillståndsprövningen ska särskild hänsyn tas till om den sökande kan anses lämplig att bedriva verksamheten och om de anläggningar som verksamheten ska bedrivas i är lämpliga från djurskyddssynpunkt.Vid prövning av tillstånd till uppfödning av försöksdjur ska hänsyn också tas till behovet av sådana djur.19 b §19 b §Den person som avses i 19 a § andra stycket 1 ska se till att verksamheten bedrivs enligt denna lag, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen samt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om uppgifter som ska genomföras enligt första stycket och om utbildning och kompetens som ska finnas vid utförandet av sådana uppgifter.20 §20 § Senaste lydelse 2007:362. Vid verksamhet som avses i 19 a § ska det finnasen eller flera föreståndare som ansvarar för att bedriva verksamheten,en veterinär eller, när det är lämpligare, en annan kvalificerad expert som ger råd och anvisningar om hur verksamheten ska bedrivas och som bistår vid behandling av djuren,personal som är tillräckligt stor för verksamheten och som har den utbildning och kompetens som behövs för verksamheten, ochett djurskyddsorgan som ger råd till personalen i frågor om djurskydd och övervakar verksamheten från djurskyddssynpunkt.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om vilka uppgifter och vilken utbildning och kompetens som en föreståndare, en veterinär eller en expert ska ha och om vilken utbildning och kompetens personalen ska ha.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om djurskyddsorganets uppgifter och sammansättning.21 §21 § Senaste lydelse 2007:362. Utöver tillstånd enligt 19 a § krävs för användning av djur i ett djurförsök godkännande från etisk synpunkt av en regional djurförsöksetisk nämnd innan användningen påbörjas. Vid prövningen av ett sådant ärende ska försökets betydelse vägas mot lidandet för djuret.Försöket ska utifrån graden av lidande hos djuret klassificeras i någon av kategorierna terminal, ringa svårhet, måttlig svårhet eller avsevärd svårhet.En ansökan om djurförsök får bifallas endast om en sådan användning av djur kan anses angelägen från allmän synpunkt och förutsättningarna i 19 § 1–3 är uppfyllda.Vid prövningen av ärendet ska det även beslutas om försöket ska utvärderas i efterhand.En djurförsöksetisk nämnd får återkalla ett godkännande enligt första stycket om djurförsöket inte utförs i enlighet med godkännandet.21 a §21 a §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter omansökan om användning av djur i djurförsök, ochundantag från kravet på godkännande av djurförsök.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter omprövningen av ett ärende om godkännande av djurförsök, ochutvärderingen i efterhand av godkända djurförsök.21 b §21 b §Det ska finnas en central djurförsöksetisk nämnd som skapröva överklaganden enligt 37 a § första stycket av en regional djurförsöksetisk nämnds beslut, ochutföra en sådan utvärdering i efterhand som avses i 21 § fjärde stycket.21 c §21 c §Den centrala djurförsöksetiska nämnden ska bestå av en ordförande och sex övriga ledamöter. Av de övriga ledamöterna ska fyra ha vetenskaplig kompetens och två vara lekmän. En av lekmännen ska företräda djurskyddsintressen. Ersättare för ledamöterna får utses.Ordföranden och den eller de som utses till ersättare för ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare.Ledamöter och ersättare ska utses av regeringen för en bestämd tid.21 d §21 d §Den centrala djurförsöksetiska nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre ledamöter med vetenskaplig kompetens och minst en lekman är närvarande. Ledamöterna med vetenskaplig kompetens ska alltid vara i flertal, när ett ärende avgörs.Nämnden är beslutför med ordföranden ensam vidförberedande åtgärd,rättelse av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende,annat beslut som inte innebär något slutligt avgörande av ett ärende, ochprövning av en fråga om avvisning eller avskrivning av ett ärende.Ordföranden får överlämna sådana uppgifter som avses i andra stycket till en föredragande vid nämnden.21 e §21 e §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar ytterligare föreskrifter om den centrala djurförsöksetiska nämnden.22 a §22 a §Den som fångar försöksdjur som är viltlevande ska ha den utbildning och kompetens som krävs för uppgiften. Vid infångandet ska metoder användas som inte utsätter djuren för onödigt lidande.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om sådan utbildning och kompetens och sådana metoder som avses i första stycket.23 §23 § Senaste lydelse 2007:362. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att den som föder upp, förvarar, tillhandahåller eller använder försöksdjur skamärka djuren,upprätta instruktioner för verksamheten, ochföra anteckningar och lämna upplysningar om verksamheten och djuren.36 b §36 b §Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 22 a § andra stycket.Om gärningen är ringa ska den inte medföra ansvar.Om gärningen är belagd med samma eller strängare straff i brottsbalken, ska den inte medföra ansvar enligt denna paragraf.37 a §37 a §En regional djurförsöksetisk nämnds beslut i ett ärende om godkännande av användning av djur i djurförsök och om återkallelse av ett sådant godkännande får överklagas till den centrala djurförsöksetiska nämnd som anges i 21 c §.Den centrala djurförsöksetiska nämndens beslut får inte överklagas.38 §38 § Senaste lydelse 2009:1256. En statlig förvaltningsmyndighets beslut i ett enskilt fall får, i andra fall än vad som sägs i 37 a §, överklagas till allmän förvaltningsdomstol, om det har meddelatsenligt denna lag,enligt de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, ellerenligt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen.Detsamma gäller beslut som har meddelats av en officiell veterinär som förordnats enligt lagen (2009:1254) om officiella veterinärer.Den myndighet som förordnat den officiella veterinären ska föra det allmännas talan hos allmän förvaltningsdomstol.Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.Andra beslut av en statlig förvaltningsmyndighet får överklagas hos regeringen.1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för beslut av en djurförsöksetisk nämnd som överklagats före den 1 januari 2013.På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMats Wiberg(Landsbygdsdepartementet)