Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Tillkännagivande (2012:870) om de EU-bestämmelser som kompletteras av djurskyddslagen (1988:534)Detta tillkännagivande ersätts av tillkännagivande (2013:419) den 10 juni 2013.Förarbeten2012:870Jfr prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357.Utkom från trycket den 14 december 2012beslutat den 29 november 2012.Grundförordningar som kompletteras av djurskyddslagen i de delar de innehåller bestämmelser om djurskydd eller djurskyddskontroll 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskyddEUT L 165, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0882)..2. Rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97 EUT L 3, 5.1.2005, s. 1 (Celex 32005R0001)..3. Rådets förordning (EG) nr 1099/2009 av den 24 september 2009 om skydd av djur vid tidpunkten för avlivningEUT L 303, 18.11.2009, s. 1 (Celex 32009R1099)..Grundförordningar som kompletteras av djurskyddslagen i de delar som anges i det följande 4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprungEUT L 139, 30.4.2004, s. 55 (Celex 32004R0853). avsnitt II, punkt 2 f i bilaga II,avsnitt I, kapitel I, punkt 1 i bilaga III,avsnitt I, kapitel II, punkt 1 a andra meningen, 1 b och 1 c första meningen i bilaga III,avsnitt I, kapitel IV, punkt 1 i bilaga III,avsnitt I, kapitel IV, punkt 5 i bilaga III, i den del bestämmelsen gäller instruktioner om djurskydd,avsnitt I, kapitel IV, punkt 6 i bilaga III,avsnitt II, kapitel I, punkt 1 i bilaga III,avsnitt II, kapitel IV, punkt 2 i bilaga III, i den del bestämmelsen gäller instruktioner om djurskydd,avsnitt II, kapitel IV, punkt 4 i bilaga III.5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedelEUT L 139, 30.4.2004, s. 206 (Celex 32004R0854). artikel 4, vad gäller offentlig kontroll av djurskyddsbestämmelser,artikel 5.1 c och 5.3 d,avsnitt I, kapitel II, B, punkt 2 a i bilaga I,avsnitt I, kapitel II, C i bilaga I,avsnitt II, kapitel I, punkt 2 i bilaga I, i den del bestämmelsen gäller djurskydd,avsnitt II, kapitel IV i bilaga I,avsnitt III, kapitel I, punkt 2 i bilaga I, i den del bestämmelsen gäller djurskydd,avsnitt III, kapitel II, punkt 2 a i bilaga I, i den del bestämmelsen gäller djurskydd,avsnitt IV, kapitel IV, A, punkt 4 b i bilaga I, i den del bestämmelsen gäller djurskydd,avsnitt IV, kapitel V, A, punkt 4 b i bilaga I, i den del bestämmelsen gäller djurskydd,avsnitt IV, kapitel VII, A, punkt 3 b i bilaga I, i den del bestämmelsen gäller djurskydd.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2012:870 (Utkom d. 14 dec. 2012.)Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2007:118) om de EG-bestämmelser som kompletteras av djurskyddslagen (1988:534).