Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:112 Utkom från trycket den 18 mars 2014Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534);utfärdad den 6 mars 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:41, bet. 2013/14:MJU14, rskr. 2013/14:151. föreskrivs i fråga om djurskyddslagen (1988:534)Lagen omtryckt 2003:1077. dels att 29 och 31 §§ ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 9 a och 36 c §§, samt närmast före 9 a § en ny rubrik av följande lydelse.Sexuella handlingar med djur9 a §9 a §Det är förbjudet att genomföra sexuella handlingar med djur.Förbudet omfattar inte handlingar som utförs av veterinärmedicinska skäl, i samband med avel eller av liknande berättigade skäl.29 §29 § Senaste lydelse 2006:809. Länsstyrelsen ska meddela förbud att ha hand om djur eller ett visst slag av djur för den sominte följer ett beslut som en kontrollmyndighet har meddelat enligt 26 § och som är av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt,allvarligt har försummat tillsynen eller vården av ett djur,har misshandlat ett djur,har dömts för djurplågeri enligt 16 kap. 13 § brottsbalken, ellervid upprepade tillfällen dömts för brott enligt 36, 36 a eller 36 c § eller vid upprepade tillfällen varit föremål för beslut enligt 26 §.Förbud ska inte meddelas, om det är uppenbart att ett upprepande inte kommer att inträffa.Om den som förbudet riktas mot är ägare av djuret, får länsstyrelsen dessutom ålägga honom eller henne att göra sig av med det och förbjuda honom eller henne att skaffa djur över huvud taget eller ett visst slag av djur.Förbudet kan avse viss tid eller gälla tills vidare.31 §31 § Senaste lydelse 2006:809. Länsstyrelsen ska besluta att ett djur ska tas om hand genom polismyndighetens försorg omdjuret otillbörligt utsätts för lidande och detta inte rättas till efter tillsägelse av kontrollmyndigheten,ett beslut som meddelats enligt 26 § inte följs och beslutet är av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt,ett beslut som meddelats enligt 29 § inte följs,den som har djuret i sin vård har dömts för djurplågeri enligt 16 kap. 13 § brottsbalken, ellerden som har djuret i sin vård vid upprepade tillfällen dömts för brott enligt 36, 36 a eller 36 c § eller vid upprepade tillfällen varit föremål för beslut enligt 26 §.36 c §36 c §Till böter eller fängelse i högst två år döms den som bryter mot förbudet i 9 a § att genomföra sexuella handlingar med djur.Till ansvar enligt denna paragraf döms det inte om gärningen är belagd med samma eller strängare straff i brottsbalken.Denna lag träder i kraft den 1 april 2014.På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMats Wiberg(Landsbygdsdepartementet)