Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:699 Utkom från trycket den 27 juni 2014Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534);utfärdad den 12 juni 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262. föreskrivs i fråga om djurskyddslagen (1988:534)Lagen omtryckt 2003:1077. dels att 30–32, 34 och 35 §§ ska ha följande lydelse, dels att rubriken närmast före 27 a § ska lyda ”Hjälp av Polismyndigheten”.30 §30 §Påträffas ett djur så svårt sjukt eller skadat att det bör avlivas omedelbart, får en veterinär eller en polisman och i brådskande fall någon annan genast avliva djuret.Den som har avlivat djuret ska underrätta ägaren eller innehavaren av djuret om detta. Om det inte är möjligt, ska Polismyndigheten underrättas.31 §31 § Senaste lydelse 2014:112. Länsstyrelsen ska besluta att ett djur ska tas om hand genom Polismyndighetens försorg omdjuret otillbörligt utsätts för lidande och detta inte rättas till efter tillsägelse av kontrollmyndigheten,ett beslut som meddelats enligt 26 § inte följs och beslutet är av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt,ett beslut som meddelats enligt 29 § inte följs,den som har djuret i sin vård har dömts för djurplågeri enligt 16 kap. 13 § brottsbalken, ellerden som har djuret i sin vård vid upprepade tillfällen dömts för brott enligt 36, 36 a eller 36 c § eller vid upprepade tillfällen varit föremål för beslut enligt 26 §.32 §32 § Senaste lydelse 2008:660. Trots det som föreskrivs i 31 § 1 om tillsägelse och rättelse ska länsstyrelsen eller Polismyndigheten besluta att ett djur som är utsatt för lidande omedelbart ska omhändertas omdet bedöms utsiktslöst att felet blir avhjälpt,ägaren till djuret är okänd eller inte kan anträffas, ellerdet i övrigt bedöms absolut nödvändigt från djurskyddssynpunkt.Om beslutet har meddelats av Polismyndigheten, ska beslutet underställas länsstyrelsen, som snarast ska avgöra om det ska fortsätta att gälla.Omhändertagandet ska ske genom Polismyndighetens försorg.34 §34 §När länsstyrelsen beslutar om omhändertagande av djur, ska länsstyrelsen snarast fastställa om djuret ska säljas, överlåtas på annat sätt eller avlivas.Om länsstyrelsen har beslutat att djuret ska säljas eller överlåtas på annat sätt och om det visar sig att beslutet inte kan verkställas, får länsstyrelsen i stället besluta att djuret ska avlivas.Djuret ska säljas, överlåtas på annat sätt eller avlivas genom Polismyndighetens försorg.35 §35 §Kostnader som uppkommer på grund av åtgärder enligt 31 eller 32 § får förskotteras av allmänna medel.Om ett djur omhändertas enligt 31 eller 32 §, ska kostnaden slutligt betalas av den som åtgärden har riktats mot, om det inte finns särskilda skäl till annat.Om ett omhändertaget djur har sålts genom Polismyndighetens försorg, får kostnad som slutligt ska betalas av ägaren tas ut ur köpesumman.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMats Wiberg(Landsbygdsdepartementet)