Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare

Utkom från trycket den 30 september 2014
utfärdad den 11 september 2014.

Grundläggande bestämmelser

1 §

Denna förordning kompletterar

 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009,

 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/ 2005EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008,

 3. kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om ändring av bilaga X till den förordningen,

 4. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 641/2014 av den 16 juni 2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken,

 5. övriga EU-förordningar som meddelats med stöd av förordning (EU) nr 1306/2013 och som avser direktstöd för jordbrukare, och

 6. rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen.

2 §

Statens jordbruksverk får meddela närmare föreskrifter om komplettering av de EU-förordningar som anges i 1 § och denna förordning.

Uttryck i förordningen

3 §

Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i förordning (EU) nr 1307/2013.

4 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om definitioner enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 1307/2013 och enligt artiklarna 4 och 5 i förordning (EU) 639/2014.

SFS 2017:1054

Stödformer

5 §

Stöd enligt denna förordning kan, i mån av tillgång på medel, lämnas i form av

 1. följande stöd enligt avdelning III i förordning (EU) nr 1307/2013:

  1. grundstöd,

  2. stöd för jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet och miljön, och

  3. stöd till unga jordbrukare,

 2. kopplat stöd enligt avdelning IV i förordning (EU) nr 1307/2013.

SFS 2017:1054

Ansvariga myndigheter

6 §

Jordbruksverket är centralt ansvarig myndighet för tillämpningen av de EU-förordningar som anges i 1 § och av denna förordning.

7 §

Jordbruksverket ska vara utbetalande organ för stöd ur Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ).

Jordbruksverket ska fullgöra de uppgifter avseende EGFJ som framgår av förordning (EU) nr 1306/2013 om inte något annat särskilt anges i denna förordning eller i förordningen (2007:1042) med instruktion för Statens jordbruksverk.

Jordbruksverket ska ge länsstyrelserna stöd att uppfylla sina åtaganden i enlighet med gällande bestämmelser så att förvaltningen av fondmedel är effektiv.

Om en länsstyrelse inte uppfyller kraven enligt 8 § andra stycket, eller i övrigt inte fullgör sina uppgifter enligt denna förordning och därmed riskerar fondens medel, ska Jordbruksverket anmäla bristerna till regeringen.

SFS 2015:612

7 a §

Jordbruksverket och länsstyrelserna ska säkerställa att det krav uppfylls som anges i bilaga I 1. C.1 i) i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, avslutande av räkenskaper, säkerheter och användning av euron.

SFS 2015:612

8 §

Länsstyrelserna fullgör de uppgifter som framgår av 11, 12, 32, 33 och 36 §§. Uppgifter som rör företag med verksamhet i Blekinge län fullgörs av Länsstyrelsen i Skåne län.

Länsstyrelserna ska uppfylla sina åtaganden i enlighet med gällande bestämmelser så att förvaltningen av fondmedel är effektiv.

SFS 2015:612

9 §

En länsstyrelse får, utöver vad som framgår av 25 § förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion, efter överenskommelse med en annan länsstyrelse ställa en eller flera av sina anställda till den andra länsstyrelsens förfogande för att

 1. delta i handläggningen av sådana frågor som avses i 11 § första stycket och 36 §, och

 2. utöva sådan kontroll som avses i 33 § andra stycket och 34 §.

Länsstyrelserna får även komma överens om att ärenden ska avgöras om det finns risk för att avgörandet av ärendena annars fördröjs på ett sådant sätt att det påverkar Jordbruksverkets möjligheter att betala ut stödet under det innevarande kalenderåret.

Berörda länsstyrelser ska underrätta Jordbruksverket om överenskommelsen.

SFS 2017:878

10 §

Regeringen får besluta att ärenden som ska handläggas av en länsstyrelse i stället ska handläggas av en annan länsstyrelse, om det finns risk för att handläggningen annars fördröjs på ett sådant sätt att det påverkar Jordbruksverkets möjligheter att betala ut stödet under det innevarande kalenderåret.

It-system för ärenden om stöd

Rubriken införd g. SFS2015-0612

10 a §

Hos Jordbruksverket ska det finnas it-system för elektronisk behandling av uppgifter i ärenden om stöd enligt denna förordning.

Jordbruksverket och länsstyrelserna ska lämna de uppgifter till it-systemen som behövs för att pröva ett ärende om stöd.

SFS 2015:612

10 b §

Uppgifter som länsstyrelserna lämnat till it-systemen ska på begäran lämnas ut till Jordbruksverket.

Vidare ska Jordbruksverket på begäran lämna ut uppgifter i ärenden om stöd till Ekonomistyrningsverket.

SFS 2015:612

10 c §

Jordbruksverket får ha direktåtkomst till uppgifter som länsstyrelserna har lämnat till it-systemen.

SFS 2015:612

10 d §

Ekonomistyrningsverket får ha direktåtkomst till de uppgifter i ärenden om stöd som finns i Jordbruksverkets it-system och som myndigheten behöver för att kunna fullgöra sitt arbete som attesterande organ för EGFJ.

SFS 2015:612

Samlad information till enskilda

Rubriken införd g. SFS2015-0612

10 e §

Jordbruksverket och länsstyrelserna ska tillhandahålla samlad information om enskilda ärenden som handläggs av dessa myndigheter enligt denna förordning.

Uppgifter i it-systemen som registrerats av Jordbruksverket och länsstyrelserna ska på begäran lämnas ut till en länsstyrelse.

För att kunna tillhandahålla information enligt första stycket får Jordbruksverket och länsstyrelserna ha direktåtkomst till uppgifterna i it-systemen.

SFS 2015:612

10 f §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om en organisatorisk funktion som är gemensam för Jordbruksverket och länsstyrelserna och som ska genomföra verksamhet enligt 10 e § första stycket.

SFS 2015:612

Förfarandet i stödärenden

11 §

Länsstyrelsen prövar frågor om stöd om inte något annat följer av andra stycket.

Jordbruksverket prövar frågor om stödrätter, stödbelopp och tilldelning ur den nationella reserven enligt 31 §.

12 §

Ansökan om stöd eller utbetalning av stöd ska ges in till länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs, om inte något annat följer av andra eller tredje stycket. Om jordbruksföretaget ligger inom flera län, ska ansökan ges in till länsstyrelsen i det län där huvuddelen av verksamheten bedrivs.

Ansökan om stöd till företag vars verksamhet till huvuddelen bedrivs i Blekinge län får ges in till Länsstyrelsen i Skåne län.

Ansökan om tilldelning ur den nationella reserven enligt 31 § ska ges in till Jordbruksverket.

13 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om ansökningar enligt 12 § i fråga om inom vilken tid ansökan ska ges in och om innehållet i ansökan.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter

 1. om att ansökningsförfarandet för sådana ansökningar ska vara elektroniskt, och

 2. om utformningen av det elektroniska ansökningsförfarandet som avses i 1.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om länsstyrelsens handläggning av stödärenden och om det underlag som krävs för utbetalning av stöd.

SFS 2016:1179

14 §

Före utbetalning av stöd ska Jordbruksverket kontrollera att utbetalningen är förenlig med EU:s regelverk, denna förordning och föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning.

Om Jordbruksverket anser att en utbetalning skulle strida mot EU:s regelverk, denna förordning eller föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning, ska verket besluta att inte betala ut stödet och sända tillbaka stödärendet till länsstyrelsen. Jordbruksverkets beslut innebär att länsstyrelsens beslut upphör att gälla.

Beslut om att bevilja stödbelopp eller underrättelser om sådana beslut ska innehålla en upplysning om innehållet i första och andra styckena.

Stödsystemets omfattning

15 §

En ansökan om stöd enligt denna förordning ska omfatta minst fyra hektar jordbruksareal för att direktstöd ska betalas ut.

Om kravet enligt första stycket inte är uppfyllt, ska direktstöd ändå betalas ut om ansökan omfattar kopplat stöd enligt 29 § och det totala direktstödsbeloppet är minst 100 euro per kalenderår.

SFS 2015:612

16 §

Stödbelopp som överstiger 150 000 euro per kalenderår ska reduceras med 5 procent.

Löneavdrag enligt artikel 11.2 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska inte göras.

SFS 2017:1054

17 §

Artikel 9.2 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska inte tillämpas.

SFS 2018:584

Jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet och miljön

18 §

Stödet för jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet och miljön enligt artikel 43.9 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska beräknas enligt artikelns tredje stycke.

SFS 2017:1054

Permanenta gräsmarker

19 §

Den andel permanent gräsmark som ska skyddas enligt artikel 45 i förordning (EU) 1307/2013 ska fastställas på nationell nivå.

Jordbruksverket ska fastställa andelen enligt artikel 45 i förordning (EU) nr 1307/2013 och artikel 43 i förordning (EU) nr 639/2014.

SFS 2017:1054

20 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om skyldigheter för jordbrukare att ställa om åkermark till permanent gräsmark enligt artikel 45.3 i förordning (EU) nr 1307/2013 och artiklarna 44.2 och 44.3 i förordning (EU) nr 639/2014.

SFS 2017:1054

21 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om förhandsgodkännande av omställning av permanent betesmark och om återställande av permanent betesmark enligt artikel 37.1 andra stycket och artikel 37.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet och villkor för avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa sanktioner som gäller för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor.

SFS 2017:1054

22 §

Betesmarker som är berättigade till grundstöd enligt förordning (EU) nr 1307/2013 och som är belägna inom områden som utpekats enligt rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter eller Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar utgör känsliga permanenta gräsmarker enligt artikel 45.1 första stycket i förordning (EU) 1307/2013.

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om känsliga permanenta gräsmarker enligt artikel 42 i förordning (EU) nr 639/2013.

SFS 2017:1054

Ekologiska fokusarealer

23 §

Som arealer med ekologiskt fokus enligt artikel 46.2 i förordning (EU) nr 1307/2013 räknas

 1. arealer som ligger i träda,

 2. buffertområden och fältkanter,

 3. jordbruksmark med odling av salix,

 4. arealer med fånggrödor eller växttäcke,

 5. arealer med kvävefixerande grödor, och

 6. arealer i träda med dragväxter (bestående av pollen- och nektarrika arter).

Följande viktningsfaktorer och omräkningsfaktorer ska tillämpas enligt artikel 46.3 i förordning (EU) nr 1307/2013. Viktningsfaktor 1 för arealer som ligger i träda och arealer med kvävefixerande grödor, omräkningsfaktor 6 och viktningsfaktor 1,5 för buffertområden och fältkanter samt viktningsfaktor 1,5 för arealer i träda med dragväxter.

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om arealer med ekologiskt fokus enligt artikel 46 i förordning (EU) nr 1307/2013 och artikel 45 i förordning (EU) nr 639/2014.

SFS 2018:584

23 a §

Kravet på avsättning av areal med ekologiskt fokus i artikel 46.1 i förordning (EU) nr 1307/2013 gäller inte för jordbruksföretag i områden enligt bilaga 1.

Kravet gäller inte heller för jordbruksföretag i områden enligt bilaga 2 som inte ligger inom ett område som utgör fjällnära skog enligt förordningen om gränserna för fjällnära skog i Skogsstyrelsens författningssamling nr 1991:3 (SKSFS 1991:3).

SFS 2015:612

Stödrätternas värde

24 §

Vid beräkningen av stödrätternas enhetsvärde ska artikel 25.4 i förordning (EU) nr 1307/2013 tillämpas. Samtliga stödrätter ska från och med ansökningsåret 2020 ha samma enhetsvärde.

Stödrätternas enhetsvärde ska från och med ansökningsåret 2015 ökas respektive minskas linjärt så att stödrätterna får det enhetsvärde som anges i första stycket.

SFS 2017:1054

25 §

Jordbruksverket får besluta om en sådan ökning av belopp inom ordningen för grundstöd som anges i artikel 22.2 i förordning (EU) nr 1307/2013.

SFS 2017:1054

26 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om sammanslagning av uppdelade stödrätter enligt artikel 23.3 i förordning (EU) nr 639/2014.

SFS 2017:1054

Unga jordbrukare

27 §

Stöd till unga jordbrukare enligt artikel 50 i förordning (EU) nr 1307/2013 betalas ut för högst 90 av de stödberättigade hektar som jordbrukaren deklarerat.

Vid beräkningen av stödbeloppen enligt första stycket ska artikel 50.8 i förordningen tillämpas. Jordbruksverket ska i enlighet med artikeln varje år fastställa den procentsats som ska gälla.

Undantaget enligt artikel 50.5 andra stycket i förordning (EU) nr 1307/2013 ska tillämpas.

Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om faktisk och varaktig kontroll över juridiska personer som kompletterar artikel 49.1 i förordning (EU) nr 639/2014.

SFS 2018:584

28 §

Jordbruksverket får besluta om finansiering av stöd till unga jordbrukare enligt artikel 51 i förordning (EU) nr 1307/2013.

SFS 2017:1054

Kopplat stöd

29 §

Kopplat stöd enligt avdelning IV i förordning (EU) nr 1307/2013 ska betalas ut i form av stöd till mjölk- och nötdjursproduktion. Stödet ska uppgå till 13 procent av det årliga tak som anges i bilaga II till förordningen och ska betalas ut för nötdjur som är äldre än ett år.

Stödet ska grundas på förhållandet mellan det belopp som fastställts för finansiering och det antal djur som berättigar till stöd under det berörda året.

För att stödet ska betalas ut krävs det att djuren är korrekt märkta, journalförda i jordbrukarens stalljournal och korrekt rapporterade till det register som anges i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 juli 2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om den tid som kravet i tredje stycket ska ha varit uppfyllt för att stödet ska betalas ut.

SFS 2015:612

30 §

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om kopplat stöd.

Nationell reserv

31 §

En jordbrukare kan få tilldelning ur den nationella reserven enligt artikel 30.7 i förordning (EU) nr 1307/2013 om det finns utrymme för sådan tilldelning.

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om villkor för tilldelning ur den nationella reserven enligt artikel 30 i förordning (EU) nr 1307/2013.

SFS 2017:1054

Underrättelse till Polismyndigheten

32 §

Länsstyrelsen ska underrätta Polismyndigheten om ansökningar som avser stöd för odling av hampa.

Kontroll

33 §

Jordbruksverket samordnar kontrollen över att denna förordning följs, liksom

 1. förordning (EU) nr 1307/2013,

 2. förordning (EU) nr 639/2014,

 3. artikel 93 i förordning (EU) nr 1306/2013, och

 4. artikel 37 i förordning (EU) nr 640/2014.

Den närmare kontrollen inom länet utövas av länsstyrelsen.

SFS 2017:1054

34 §

Om stöd sökts för odling av hampa, ska länsstyrelsen vid kontroll enligt 33 § andra stycket ta nödvändiga prover av odlingen och låta analysera dessa.

35 §

Det integrerade administrations- och kontrollsystemet som avses i artikel 67 i förordning (EU) 1306/2013 ska inrättas av Jordbruksverket.

SFS 2017:1054

Återbetalning

36 §

Den myndighet som fattar beslut om stöd ska besluta att kräva tillbaka belopp som stödmottagaren inte är berättigad till.

37 §

Bestämmelser om preskription för att vidta åtgärder på grund av sådana oegentligheter som avses i artikel 1.2 i förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 finns i artikel 3 i den förordningen. I stället för de frister som anges i artikel 3.1 första och fjärde styckena gäller att ett beslut om återkrav på grund av oegentligheter ska fattas inom tio år från det att beloppet betalades ut.

SFS 2017:1054

38 §

I fråga om preskription av andra fordringar på återbetalning än sådana som avses i 37 § gäller preskriptionslagen (1981:130).

Ränta

39 §

Om stödmottagaren inte är berättigad till ett stödbelopp och detta ska betalas tillbaka, ska ränta tas ut enligt räntelagen (1975:635).

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur betalning ska ske.

Hörande av andra myndigheter

40 §

Innan Jordbruksverket fattar beslut om föreskrifter enligt denna förordning, ska andra berörda centrala och regionala myndigheter ges tillfälle att yttra sig.

Övriga föreskrifter

41 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt artikel 94 i förordning (EU) nr 1306/2013.

SFS 2017:1054

42 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om begränsning av sanktioner enligt artikel 97.3 och om system för tidig varning av överträdelser enligt artikel 99.2 i förordning (EU) nr 1306/2013.

SFS 2017:1054

42 a §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om begränsning av återkrav av felaktigt tilldelade stödrätter enligt artikel 23.5 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 av den 17 juli 2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor.

SFS 2014:1588

Överklagande och verkställighet

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2018-1619

43 §

Länsstyrelsens beslut om stöd får överklagas till Jordbruksverket.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

SFS 2018:869

44 §

Beslut om avdrag enligt avdelning VI i rådets förordning (EU) nr 1306/2013 och beslut om stödrätter gäller omedelbart, även om de överklagas.

SFS 2018:1619

Bilaga 1

Förteckning över områden som avses i artikel 46.7 i förordning (EU) nr 1307/2013

Län

Kommun

Församling1)

1)

Med församling avses sådan territoriell församling som fanns den 1 januari 2000 enligt lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan.

Norrbotten

 

Överkalix

 

Överkalix

 

Kalix

 

Nederkalix

 

Töre

 

Övertorneå

 

Övertorneå

 

Svanstein

 

Hietaniemi

 

Älvsbyn

 

Älvsby

 

Luleå

 

Örnäset

 

Nederluleå

 

Råneå

 

Piteå

 

Piteå stadsförsamling

 

Hortlax

 

Piteå landsförsamling

 

Norrfjärden

 

Boden

 

Överluleå

 

Gunnarsbyn

 

Edefors

 

Haparanda

 

Nedertorneå-Haparanda

 

Karl Gustav

 

Västerbotten

 

Nordmaling

 

Nordmaling

 

Bjurholm

 

Bjurholm

 

Vindeln

 

Vindeln

 

Åmsele

 

Robertsfors

 

Bygdeå

 

Nysätra

 

Norsjö

 

Norsjö

 

Malå

 

Malå

 

Vännäs

 

Vännäs

 

Åsele

 

Åsele

 

Fredrika

 

Umeå

 

Umeå stadsförsamling

 

Umeå landsförsamling

 

Tavelsjö

 

Teg

 

Ålidhem

 

Holmsund

 

Hörnefors

 

Sävar

 

Holmön

 

Umeå Maria

 

Lycksele

 

Lycksele

 

Björksele

 

Örträsk

 

Skellefteå

 

Skellefteå Sankt Olov

 

Skellefteå Sankt Örjan

 

Bureå

 

Skellefteå landsförsamling

 

Boliden

 

Kågedalen

 

Byske

 

Fällfors

 

Jörn

 

Lövånger

 

Burträsk

 

Kalvträsk

 

Jämtland

 

Ragunda

 

Ragunda

 

Fors

 

Borgvattnet

 

Stugun

 

Bräcke

 

Bräcke

 

Nyhem

 

Hällesjö

 

Håsjö

 

Sundsjö

 

Revsund

 

Bodsjö

 

Östersund

 

Östersund

 

Frösö

 

Sunne

 

Näs

 

Lockne

 

Marieby

 

Brunflo

 

Kyrkås

 

Lit

 

Häggenås

 

Norderö

 

Västernorrland

 

Ånge

 

Borgsjö

 

Haverö

 

Torp

 

Timrå

 

Timrå

 

Ljustorp

 

Hässjö

 

Tynderö

 

Härnösand

 

Härnösands domkyrkoförsamling

 

Högsjö

 

Häggdånger

 

Stigsjö

 

Viksjö

 

Säbrå

 

Hemsö

 

Sundsvall

 

Sundsvalls Gustav Adolf

 

Skönsmon

 

Skön

 

Alnö

 

Sättna

 

Selånger

 

Stöde

 

Tuna

 

Attmar

 

Njurunda

 

Indal

 

Holm

 

Liden

 

Kramfors

 

Gudmundrå

 

Nora

 

Skog

 

Nordingrå

 

Vibyggerå

 

Ullånger

 

Bjärtrå

 

Styrnäs

 

Dal

 

Torsåker

 

Ytterlännäs

 

Sollefteå

 

Sollefteå

 

Multrå

 

Graninge

 

Långsele

 

Ed

 

Resele

 

Helgum

 

Ådals-Liden

 

Junsele

 

Boteå

 

Överlännäs

 

Sånga

 

Edsele

 

Ramsele

 

Örnsköldsvik

 

Örnsköldsvik

 

Arnäs

 

Anundsjö

 

Skorped

 

Sidensjö

 

Nätra

 

Själevad

 

Mo

 

Grundsunda

 

Gideå

 

Björna

 

Trehörningsjö

 

Gävleborg

 

Ockelbo

 

Ockelbo

 

Hofors

 

Hofors

 

Torsåker

 

Ovanåker

 

Ovanåker

 

Voxna

 

Alfta

 

Nordanstig

 

Ilsbo

 

Harmånger

 

Jättendal

 

Gnarp

 

Bergsjö

 

Hassela

 

Ljusdal

 

Ljusdal

 

Hamra

 

Los

 

Färila

 

Kårböle

 

Ramsjö

 

Järvsö

 

Gävle

 

Gävle Heliga Trefaldighets

 

Gävle Staffan

 

Hedesunda

 

Hille

 

Valbo

 

Gävle Tomas

 

Gävle Maria

 

Bomhus

 

Hamrånge

 

Sandviken

 

Sandviken

 

Ovansjö

 

Järbo

 

Årsunda

 

Österfärnebo

 

Söderhamn

 

Söderhamn

 

Sandarne

 

Skog

 

Ljusne

 

Söderala

 

Bergvik

 

Mo

 

Trönö

 

Norrala

 

Bollnäs

 

Bollnäs

 

Rengsjö

 

Segersta

 

Hanebo

 

Undersvik

 

Arbrå

 

Hudiksvall

 

Hudiksvall

 
 

Idenor

 

Hälsingtuna

 

Rogsta

 

Njutånger

 

Enånger

 

Delsbo

 

Bjuråker

 

Norrbo

 

Forsa

 

Hög

 

Dalarna

 

Vansbro

 

Järna

 

Nås

 

Äppelbo

 

Gagnef

 

Mockfjärd

 

Gagnef

 

Floda

 

Leksand

 

Leksand

 

Djura

 

Ål

 

Siljansnäs

 

Rättvik

 

Rättvik

 

Boda

 

Ore

 

Orsa

 

Orsa

 

Smedjebacken

 

Norrbärke

 

Söderbärke

 

Mora

 

Mora

 

Våmhus

 

Sollerön

 

Venjan

 

Falun

 

Falu Kristine

 

Grycksbo

 

Stora Kopparberg

 

Aspeboda

 

Vika

 

Hosjö

 

Sundborn

 

Svärdsjö

 

Enviken

 

Bjursås

 

Borlänge

 

Stora Tuna

 

Torsång

 

Säter

 

Säter

 

Stora Skedvi

 

Gustafs

 

Silvberg

 

Hedemora

 

Hedemora

 

Garpenberg

 

Husby

 

Avesta

 

Avesta

 

By

 

Folkärna

 

Grytnäs

 

Ludvika

 

Ludvika

 

Grängesberg

 

Grangärde

 

Säfsnäs

 

Västmanland

 

Skinnskatteberg

 

Hed

 

Skinnskatteberg

 

Gunnilbo

 

Surahammar

 

Sura

 

Ramnäs

 

Norberg

 

Norberg

 

Karbenning

 

Fagersta

 

Västanfors

 

Västervåla

 

Örebro

 

Laxå

 

Ramundeboda

 

Finnerödja

 

Tived

 

Skagershult

 

Hallsberg

 

Svennevad

 

Degerfors

 

Degerfors

 

Nysund

 

Hällefors

 

Hällefors

 

Grythyttan

 

Hjulsjö

 

Ljusnarsberg

 

Ljusnarsberg

 

Askersund

 

Lerbäck

 

Snavlunda

 

Karlskoga

 

Karlskoga

 

Nora

 

Järnboås

 

Nora bergsförsamling

 

Viker

 

Lindesberg

 

Lindesberg

 

Guldsmedshyttan

 

Näsby

 

Ramsberg

 

Värmland

 

Eda

 

Eda

 

Järnskog

 

Skillingmark

 

Köla

 

Torsby

 

Fryksände

 

Lekvattnet

 

Vitsand

 

Nyskoga

 

Östmark

 

Norra Finnskoga

 

Södra Finnskoga

 

Dalby

 

Norra ny

 

Storfors

 

Storfors

 

Bjurtjärn

 

Lungsund

 

Hammarö

 

Hammarö

 

Munkfors

 

Ransäter

 

Munkfors

 

Forshaga

 

Forshaga

 

Nedre Ullerud

 

Övre Ullerud

 

Grums

 

Grums

 

Borgvik

 

Värmskog

 

Årjäng

 

Silbodal

 

Sillerud

 

Karlanda

 

Holmedal

 

Blomskog

 

Trankil

 

Västra Fågelvik

 

Töcksmark

 

Östervallskog

 

Sunne

 

Sunne

 

Västra Ämtervik

 

Östra Ämtervik

 

Gräsmark

 

Lysvik

 

Kristinehamn

 

Rudskoga

 

Visnums-Kil

 

Visnum

 

Ölme

 

Filipstad

 

Filipstad

 

Brattfors

 

Nordmark

 

Kroppa

 

Gåsborn

 

Rämmen

 

Hagfors

 

Hagfors

 

Ekshärad

 

Gustav Adolf

 

Norra Råda

 

Sunnemo

 

Arvika

 

Arvika Östra

 

Arvika Västra

 

Stavnäs

 

Högerud

 

Glava

 

Bogen

 

Gunnarskog

 

Ny

 

Älgå

 

Mangskog

 

Brunskog

 

Säffle

 

Säffle

 

Tveta

 

Bro

 

Botilsäter

 

Millesvik

 

Gillberga

 

Kila

 

Svanskog

 

Långserud

 

Västra Götaland

 

Härryda

 

Härryda

 

Landvetter

 

Råda

 

Björketorp

 

Dals-Ed

 

Håbol

 

Nössemark

 

Dals-Ed

 

Töftedal

 

Gesäter

 

Rölanda

 

Ale

 

Nödinge

 

Hålanda

 

Skepplanda

 

Kilanda

 

Starrkärr

 

Lerum

 

Skallsjö

 

Stora Lundby

 

Östad

 

Bollebygd

 

Töllsjö

 

Bollebygd

 

Karlsborg

 

Karlsborg

 

Brevik

 

Mölltorp

 

Undenäs

 

Gullspång

 

Amnehärad

 

Hova

 

Södra Råda

 

Tranemo

 

Tranemo

 

Ambjörnarp

 

Sjötofta

 

Mossebo

 

Södra Åsarp

 

Länghem

 

Månstad

 

Nittorp

 

Ljungsarp

 

Ölsremma

 

Dalstorp

 

Hulared

 

Bengtsfors

 

Ärtemark

 

Laxarby

 

Vårvik

 

Torrskog

 

Steneby

 

Tisselskog

 

Ödskölt

 

Bäcke

 

Lilla Edet

 

Fuxerna

 

Åsbräcka

 

Tunge

 

Sankt Peder

 

Ale-Skövde

 

Västerlanda

 

Hjärtum

 

Mark

 

Kinna

 

Örby-Skene

 

Sätila

 

Hyssna

 

Skephult

 

Fritsla

 

Hajom

 

Fotskäl

 

Tostared

 

Öxnevalla

 

Istorp

 

Älekulla

 

Torestorp

 

Öxabäck

 

Svenljunga

 

Svenljunga-Ullasjö

 

Holsljunga

 

Mjöbäck

 

Mårdaklev

 

Kalv

 

Östra Frölunda

 

Håcksvik

 

Örsås

 

Revesjö

 

Redslared

 

Sexdrega

 

Roasjö

 

Hillared

 

Alingsås

 

Alingsås

 

Långared

 

Hemsjö

 

Ödenäs

 

Borås

 

Borås Caroli

 

Borås Gustav Adolf

 

Brämhult

 

Rångedala

 

Äspered

 

Toarp

 

Dannike

 

Ljushult

 

Tärby

 

Fristad-Gingri

 

Borgstena

 

Tämta

 

Vänga

 

Bredared

 

Sandhult

 

Seglora

 

Kinnarumma

 

Ulricehamn

 

Ulricehamn

 

Kärråkra

 

Möne

 

Hällstad

 

Murum

 

Fänneslunda

 

Härna

 

Södra Ving

 

Varnum

 

Södra Säm

 

Finnekumla

 

Tvärred

 

Marbäck

 

Gällstad

 

Grönahög

 

Strängsered

 

Gullered

 

Hössna

 

Liared

 

Kölingared

 

Knätte

 

Böne

 

Kölaby

 

Humla

 

Blidsberg

 

Dalum

 

Timmele

 

Åmål

 

Åmål

 

Mo

 

Tösse med Tydje

 

Ånimskog

 

Fröskog

 

Edsleskog

 

Halland

 

Hylte

 

Torup

 

Kinnared

 

Långaryd

 

Drängsered

 

Färgaryd

 

Femsjö

 

Södra Unnaryd

 

Jälluntofta

 

Skåne

 

Östra Göinge

 

Glimåkra

 

Örkelljunga

 

Örkelljunga

 

Rya

 

Skånes-Fagerhult

 

Osby

 

Osby

 

Örkened

 

Loshult

 

Visseltofta

 

Perstorp

 

Perstorp

 

Blekinge

 

Olofström

 

Kyrkhult

 

Karlskrona

 

Karlskrona stadsförsamling

 

Aspö

 

Flymen

 

Sturkö

 

Sillhövda

 

Hasslö

 

Bollö

 

Ronneby

 

Backaryd

 

Öljehult

 

Eringsboda

 

Karlshamn

 

Ringamåla

 

Kalmar

 

Högsby

 

Fågelfors

 

Fagerhult

 

Torsås

 

Gullabo

 

Hultsfred

 

Hultsfred

 

Lönneberga

 

Järeda

 

Virserum

 

Vena

 

Emmaboda

 

Emmaboda

 

Vissefjärda

 

Algutsboda

 

Långasjö

 

Nybro

 

Nybro

 

Kråksmåla

 

Bäckebo

 

Kristvalla

 

Madesjö

 

Örsjö

 

Sankt Sigfrid

 

Oskar

 

Hälleberga

 

Oskarshamn

 

Oskarshamn

 

Misterhult

 

Kristdala

 

Döderhult

 

Västervik

 

Törnsfall

 

Gladhammar

 

Västrum

 

Ukna

 

Dalhem

 

Överum

 

Västra Ed

 

Loftahammar

 

Lofta

 

Gamleby

 

Odensvi

 

Hallingeberg

 

Hjorted

 

Blackstad

 

Vimmerby

 

Vimmerby

 

Rumskulla

 

Pelarne

 

Frödinge

 

Locknevi

 

Djursdala

 

Södra Vi

 

Tuna

 

Kronoberg

 

Uppvidinge

 

Åseda

 

Herråkra

 

Lenhovda

 

Nottebäck

 

Älghult

 

Lessebo

 

Lessebo

 

Hovmantorp

 

Ekeberga

 

Ljuder

 

Tingsryd

 

Tingsås

 

Almundsryd

 

Älmeboda

 

Linneryd

 

Södra Sandsjö

 

Väckelsång

 

Urshult

 

Alvesta

 

Alvesta

 

Lekaryd

 

Härlöv

 

Hjortsberga med Kvenne

 

Moheda

 

Slätthög

 

Mistelås

 

Blädinge

 

Vislanda

 

Skatelöv

 

Västra Torsås

 

Älmhult

 

Älmhult

 

Härlunda

 

Virestad

 

Stenbrohult

 

Göteryd

 

Pjätteryd

 

Hallaryd

 

Markaryd

 

Markaryd

 

Hinneryd

 

Traryd

 

Växjö

 

Växjö Domkyrkoförsamling

 

Furuby

 

Sjösås

 

Hornaryd

 

Drev

 

Dädesjö

 

Hemmesjö med Tegnaby

 

Östra Torsås

 

Nöbbele

 

Uråsa

 

Jät

 

Kalvsvik

 

Tävelsås

 

Dänningelanda

 

Vederslöv

 

Öja

 

Bergunda

 

Öjaby

 

Tjureda

 

Gårdsby

 

Söraby

 

Tolg

 

Asa

 

Aneboda

 

Berg

 

Ormesberga

 

Ör

 

Skogslyckan

 

Växjö Maria

 

Teleborg

 

Ljungby

 

Ljungby

 

Agunnaryd

 

Ryssby

 

Tutaryd

 

Södra Ljunga

 

Hamneda

 

Kånna

 

Berga

 

Dörarp

 

Vittaryd

 

Angelstad

 

Annerstad

 

Nöttja

 

Torpa

 

Vrå

 

Lidhult

 

Odensjö

 

Bolmsö

 

Tannåker

 

Jönköping

 

Aneby

 

Bälaryd

 

Bredestad

 

Askeryd

 

Marbäck

 

Frinnaryd

 

Lommaryd

 

Haurida

 

Vireda

 

Gnosjö

 

Källeryd

 

Åsenhöga

 

Kävsjö

 

Kulltorp del Gnosjö kommun

 

Gnosjö

 

Mullsjö

 

Utvängstorp

 

Sandhem

 

Nykyrka

 

Bjurbäck

 

Habo

 

Habo

 

Gustav Adolf

 

Brandstorp

 

Gislaved

 

Gislaved

 

Våthult

 

Bosebo

 

Anderstorp

 

Stengårdshult

 

Valdshult

 

Öreryd

 

Norra Hestra

 

Villstad

 

Burseryd

 

Gryteryd

 

Södra Hestra

 

Ås

 

Kållerstad

 

Reftele

 

Vaggeryd

 

Byarum

 

Bondstorp

 

Tofteryd

 

Hagshult

 

Åker

 

Svenarum

 

Jönköping

 

Jönköpings Kristina

 

Ljungarum

 

Järstorp

 

Huskvarna

 

Hakarp

 

Norrahammar

 

Ölmstad

 

Svarttorp

 

Järsnäs

 

Lekeryd

 

Rogberga

 

Barnarp

 

Ödestugu

 

Öggestorp

 

Månsarp

 

Bankeryd

 

Bottnaryd

 

Mulseryd

 

Angerdshestra

 

Norra Unnaryd

 

Nässjö

 

Nässjö

 

Norra Sandsjö

 

Bringetofta

 

Norra Solberga

 

Flisby

 

Forserum

 

Barkeryd

 

Malmbäck

 

Almesåkra

 

Värnamo

 

Värnamo

 

Bredaryd

 

Kulltorp del Värnamo kommun

 

Kärda

 

Hånger

 

Forsheda

 

Torskinge

 

Dannäs

 

Tånnö

 

Voxtorp

 

Gällaryd

 

Rydaholm

 

Fryele

 

Nydala

 

Sävsjö

 

Sävsjö

 

Hjärtlanda

 

Vrigstad

 

Hylletofta

 

Skepperstad

 

Hjälmseryd

 

Stockaryd

 

Hultsjö

 

Vetlanda

 

Vetlanda

 

Bäckseda

 

Näsby

 

Fröderyd

 

Bäckaby

 

Ramkvilla

 

Södra Solberga

 

Korsberga

 

Lemnhult

 

Näshult

 

Stenberga

 

Skirö

 

Nye

 

Alseda

 

Ökna

 

Karlstorp

 

Skede

 

Björkö

 

Nävelsjö

 

Lannaskede

 

Myresjö

 

Eksjö

 

Eksjö

 

Hässleby

 

Kråkshult

 

Bellö

 

Ingatorp

 

Hult

 

Edshult

 

Mellby

 

Höreda

 

Tranås

 

Säby

 

Adelöv

 

Linderås

 

Östergötland

 

Ydre

 

Torpa

 

Asby

 

Sund

 

Västra Ryd

 

Svinhult

 

Norra Vi

 

Kinda

 

Tidersrum

 

Kisa

 

Västra Eneby

 

Horn

 

Hycklinge

 

Oppeby

 

Hägerstad

 

Tjärstad

 

Boxholm

 

Rinna

 

Blåvik

 

Malexander

 

Åtvidaberg

 

Åtvid

 

Grebo

 

Värna

 

Björsäter

 

Yxnerum

 

Hannäs

 

Gärdserum

 

Finspång

 

Risinge

 

Hällestad

 

Regna

 

Skedevi

 

Valdemarsvik

 

Valdemarsvik

 

Ringarum

 

Gryt

 

Tryserum

 

Östra Ed

 

Uppsala

 

Älvkarleby

 

Älvkarleby

 

Skutskär

 

Heby

 

Västerlövsta

 

Huddunge

 

Enåker

 

Vittinge

 

Nora

 

Östervåla

 

Harbo

 

Tierp

 

Tolfta

 

Tegelsmora

 

Tierp

 

Västland

 

Österlövsta

 

Hållnäs

 

Östhammar

 

Östhammar

 

Forsmark

 

Valö

 

Börstil

 

Hökhuvud

 

Harg

 

Öregrund

 

Gräsö

 

Alunda

 

Ekeby

 

Skäfthammar

 

Morkarla

 

Film

 

Dannemora

 

Stockholm

 

Norrtälje

 

Norrtälje

 

Björkö-Arholma

 

Väddö

 

Singö

 

Häverö

 

Edebo

 

Ununge

 

Edsbro

 

Fasterna

 

Rimbo

 

 

Skederid

 

Husby-Sjuhundra

 

Gottröra

 

Närtuna

 

Malsta

 

Lohärad

 

Estuna

 

Söderby-Karl

 

Roslags-Bro

 

Vätö

 

Rådmansö

 

Frötuna

 

Blidö

 

Länna

 

Riala

 

SFS 2017:1054

Bilaga 2

Förteckning över särskilda fjällnära områden som avses i artikel 46.7 i förordning (EU) nr 1307/2013

Län

Kommun

Församling2)

2)

Med församling avses sådan territoriell församling som fanns den 1 januari 2000 enligt lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan.

Norrbotten

 

Arvidsjaur

 

Arvidsjaur

 

Arjeplog

 

Arjeplog

 

Jokkmokk

 

Jokkmokk

 

Porjus

 

Vuollerim

 

Pajala

 

Pajala

 

Muonionalusta

 

Korpilombolo

 

Tärendö

 

Junosuando

 

Västerbotten

 

Storuman

 

Stensele

 

Tärna

 

Sorsele

 

Sorsele

 

Gargnäs

 

Dorotea

 

Dorotea

 

Risbäck

 

Vilhelmina

 

Vilhelmina

 

Jämtland

 

Krokom

 

Rödön

 

Näskott

 

Aspås

 

Ås

 

Laxsjö

 

Föllinge

 

Hotagen

 

Offerdal

 

Alsen

 

Strömsund

 

Ström

 

Alanäs

 

Gåxsjö

 

Hammerdal

 

Frostviken

 

Fjällsjö

 

Bodum

 

Tåsjö

 

Åre

 

Åre

 

Mattmar

 

Mörsil

 

Kall

 

Undersåker

 

Hallen

 

Marby

 

Berg

 

Berg

 

Hackås

 

Oviken

 

Myssjö

 

Storsjö

 

Åsarne

 

Klövsjö

 

Rätan

 

Härjedalen

 

Sveg

 

Linsell

 

Älvros

 

Vemdalen

 

Hede

 

Ljusnedal

 

Tännäs

 

Överhogdal

 

Ytterhogdal

 

Ängersjö

 

Lillhärdal

 

Dalarna

 

Malung-Sälen

 

Malung

 

Lima

 

Transtrand

 

Älvdalen

 

Älvdalen

 

Särna

 

Idre

 

SFS 2015:612

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:1101

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2016 i fråga om 25 och 28 §§ och i övrigt d. 1 jan. 2015.

2. Genom förordningen upphävs förordning (2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare m.m.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som avser tid före d. 1 jan. 2015.

SFS 2014:1588

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2015.

SFS 2015:612

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2015.

SFS 2016:1179

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2017.

SFS 2017:878

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2017.

SFS 2017:1054

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2018.

SFS 2018:584

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.

2. Förordningen tillämpas dock för tid från och med d. 1 jan. 2018.

SFS 2018:869

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2018:1619

Denna förordning träder i kraft d. 16 nov. 2018.

SFS 2021:332

Denna förordning träder i kraft d. 10 juni 2021.