Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen;

Regeringen föreskriver att 2 a kap. 3 §, 5 kap. 1 d och 1 e §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen ska ha följande lydelse.

2 a kap.

2 a kap. 3 §

1 Vid fiske efter lax och öring får endast följande redskap användas:
 • 1. fasta redskap i havsområdet,
 • 2. flytnät och kullenät på fångstplatser i älvområdet enligt bilaga 3,
 • 3. spö och drag, och
 • 4. håv på fångstplatser enligt bilaga 3.
Vid fiske efter andra arter än lax och öring får endast följande redskap och metoder användas:
 • 1. fasta redskap i havsområdet,
 • 2. flytnät och kullenät på fångstplatser i älvområdet enligt bilaga 3,
 • 3. förankrade nät i havsområdet och inom älvområdets lugnvatten, sel och sjöar,
 • 4. lak- och gäddkrok och lakryssja,
 • 5. not i havsområdet,
 • 6. håv på fångstplatser i älvområdet enligt bilaga 3,
 • 7. mjärde och småryssja,
 • 8. spö och drag samt pilk, och
 • 9. mete med naturligt bete utom i forsar och strömmande vatten.
Vid fiske med handredskap får högst tre drag per redskap användas samtidigt. Under fiske med handredskap måste redskapen hela tiden vara inom räckhåll för fiskaren.
Inom fångstplatser där kullenät, flytnät och håv får användas enligt bilaga 3 är det tillåtet att iordningställa fångstplatsen för fisket i den omfattning som är nödvändig för fiskets utförande. Vid iordningställandet får fiskande redskap inte användas om avsikten är att fånga fisk med dem under iordningställandet. Den som avser att iordningställa en fångstplats ska senast sju dagar innan arbetet påbörjas meddela sin avsikt till Polismyndigheten.

5 kap.

5 kap. 1 d §

2 Havs- och vattenmyndigheten ska snarast underrätta Polismyndigheten och åklagare om beslut enligt 55 § eller 56 § fjärde stycket fiskelagen (1993:787).

5 kap. 1 e §

3 Kustbevakningen och Polismyndigheten ska lämna sådana uppgifter till Havs- och vattenmyndigheten som denna kan antas behöva vid prövning av frågor om
 • 1. sanktionsavgifter,
 • 2. tilldelning av prickar,
 • 3. fiskelicenser, personliga fiskelicenser och andra särskilda tillstånd, och
 • 4. förbud att verka som befälhavare enligt 50 a och 52–56 §§ fiskelagen (1993:787).

SFS 2014:1234

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMats Wiberg(Landsbygdsdepartementet)
Senaste lydelse 2010:1114.
Senaste lydelse 2012:525.
Senaste lydelse 2014:1061.