Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen;

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen att det ska införas tre nya paragrafer, 2 kap. 8 a, 8 b och 8 c §§ och närmast före 2 kap. 8 a § en ny rubrik av följande lydelse.

2 kap.

Producentorganisationers behandling av personuppgifter och direktåtkomst

2 kap. 8 a §

En producentorganisation som erkänts av Jordbruksverket enligt 3 kap. 2 § får behandla personuppgifter som avses i 8 b § i syfte att förmedla överlåtelser mellan fiskare av sådana fiskemöjligheter som avses i 7 § femte stycket. Uppgifterna får bara behandlas om den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen.

2 kap. 8 b §

En producentorganisation som erkänts av Jordbruksverket enligt 3 kap. 2 § är personuppgiftsansvarig för behandlingen av sådana personuppgifter som lämnats ut från Havs- och vattenmyndighetens databas till producentorganisationen.

2 kap. 8 c §

En producentorganisation som erkänts av Jordbruksverket enligt 3 kap. 2 § får ha direktåtkomst till uppgifter i Havs- och vattenmyndighetens databas om sådana fiskemöjligheter som avses i 7 § femte stycket och sådana fångstrapporter som avses i artikel 28 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009. Direktåtkomst får bara avse uppgifter som den registrerade har samtyckt till utlämnande av.

SFS 2014:1427

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015 i fråga om 2 kap. 8 c § och i övrigt den 1 januari 2015.
På regeringens vägnarSVEN-ERIK BUCHTMats Wiberg(Landsbygdsdepartementet)