Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen;

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen1

dels att 4 kap. 8, 9 och 36–39 §§ ska upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 4 kap. 8 och 36 §§ ska utgå,

dels att 2 kap. 8 c §, 4 kap. 2–6, 7, 11, 13–15, 20, 25, 27, 31, 33–35, 41, 42, 44–46, 48 och 51–54 §§, 6 kap. 6 § och rubriken närmast före 4 kap. 51 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 4 kap. 46 a och 54 a §§ och 5 kap. 4 b §, och närmast före 4 kap. 46 a § en ny rubrik av följande lydelse.

2 kap.

2 kap. 8 c §

2 En producentorganisation som erkänts enligt 3 kap. 2 § får ha direktåtkomst till uppgifter i Havs- och vattenmyndighetens databas om sådana fiskemöjligheter som avses i 7 § femte stycket och om fångster som rapporterats enligt artikel 14, 15 eller 28 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009. Direktåtkomst får bara avse uppgifter som den registrerade har samtyckt till utlämnande av.

4 kap.

4 kap. 2 §

3 Detta kapitel innehåller bestämmelser om stöd för åtgärder som omfattas av unionsprioriteringarna 1–3, 5 och 6 i artikel 6 i havs- och fiskerifondsförordningen. Dessa avser
 • 1. främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske (unionsprioritering 1),
 • 2. främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat vattenbruk (unionsprioritering 2),
 • 3. främjande av genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken (unionsprioritering 3),
 • 4. främjande av saluföring och beredning (unionsprioritering 5), och
 • 5. främjande av den integrerade havspolitikens genomförande (unionsprioritering 6).
Särskilda bestämmelser om stöd för åtgärder som omfattas av unionsprioritering 4 i havs- och fiskerifondsförordningen finns i förordningen (2015:407) om lokalt ledd utveckling.
Stöd lämnas i form av ekonomiskt bidrag.
Beslut i fråga om stöd enligt detta kapitel ska vara förenliga med de unionsregler och det operativa program som ligger till grund för Sveriges genomförande av de unionsprioriteringar som avses i första stycket (havs- och fiskeriprogrammet).
Stöd som avses i första stycket ska lämnas i enlighet med följande stödnivåer för den totala offentliga finansieringen:
 • 1. 100 procent av de stödberättigande utgifterna för åtgärder enligt 4 kap. 16–35 och 40–43 §§ när stödmottagaren är ett offentligrättsligt organ. Även när stödmottagaren inte är ett offentligrättsligt organ gäller att det offentliga stödet får uppgå till 100 procent av de stödberättigande utgifterna om det är fråga om åtgärder enligt 4 kap. 35 och 43 §§.
 • 2. 50 procent av de stödberättigande utgifterna för övriga åtgärder enligt 4 kap. 16–34 och 4 kap. 40–42 §§ när stödmottagaren inte är ett offentligrättsligt organ.

4 kap. 3 §

4 Stöd får lämnas i den mån det finns medel.
Den myndighet som enligt 10 § ska pröva ansökan om stöd ska vid prövningen göra en prioritering enligt sådana tillämpliga urvalsförfaranden och kriterier som avses i artikel 125.3 a i den fondgemensamma förordningen.

4 kap. 4 §

5 Stöd får inte lämnas till företag som befinner sig i svårigheter enligt kommissionens meddelande Riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av icke-finansiella företag i svårigheter (2014/C 249/01).

4 kap. 5 §

6 Jordbruksverket ska vara förvaltande myndighet för havs- och fiskeriprogrammet.
Jordbruksverket ska även utföra de uppgifter som den attesterande myndigheten har enligt artikel 126 i den fondgemensamma förordningen.

4 kap. 6 §

7 Ekonomistyrningsverket ska vara revisionsmyndighet för havs- och fiskeriprogrammet.

4 kap. 7 §

8 Genomförandet av havs- och fiskeriprogrammet ska övervakas av en övervakningskommitté som inrättas av regeringen. Övervakningskommitténs uppgifter framgår av artikel 49 i den fondgemensamma förordningen och artikel 113 i havs- och fiskerifondsförordningen.
Beslut av övervakningskommittén fattas med enkel majoritet.
Ordföranden i övervakningskommittén utses av regeringen. Regeringen beslutar vilka berörda myndigheter och andra parter som ska vara företrädda i övervakningskommittén. Dessa ska i sin tur utse sina företrädare.

4 kap. 11 §

9 En ansökan om stöd ska ges in till den myndighet som enligt 10 § ska pröva ansökan.
En ansökan som enligt första stycket ska ges in till länsstyrelsen ska ges in till och prövas av länsstyrelsen i det län där åtgärden, eller huvuddelen av åtgärden, som ansökan avser ska genomföras.

4 kap. 13 §

10 En ansökan om utbetalning av stöd ska ges in till den myndighet som enligt 10 § har prövat ansökan om stöd. Myndigheten ska granska ansökan om utbetalning och kontrollera att tillämpliga villkor för stödberättigande är uppfyllda. I detta ingår att utföra sådana administrativa kontroller som avses i artikel 125.5 a i den fondgemensamma förordningen och, när så är relevant, kontroller på plats som avses i artikel 125.5 b i den förordningen.
I de fall länsstyrelsen eller Havs- och vattenmyndigheten är ansvarig för att pröva ansökan om stöd ska ansökan om utbetalning överlämnas till Jordbruksverket efter att den granskning som avses i första stycket har slutförts.

4 kap. 14 §

11 Jordbruksverket ska besluta om utbetalning och betala ut stöd.
Innan beslut om utbetalning fattas ska Jordbruksverket kontrollera att utbetalningen är förenlig med unionsreglerna, denna förordning, föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning och villkoren för stödet enligt beslutet om stöd.
Om kontrollen visar att en utbetalning skulle strida mot reglerna eller villkoren ska Jordbruksverket besluta att, helt eller delvis, avstå från att betala ut stödet.

4 kap. 15 §

12 Jordbruksverket får besluta om förskottsutbetalning av stöd. Förskott får lämnas endast om stödmottagaren är en ideell förening, en ekonomisk förening, en allmännyttig stiftelse eller en samfällighetsförening.
Förskott får lämnas med högst hälften av det beviljade beloppet, dock högst 250 000 kronor.

4 kap. 20 §

13 Stöd får lämnas för system för fördelning av fiskemöjligheter i enlighet med artikel 36 i havs- och fiskerifondsförordningen. Sådant stöd får lämnas endast till Havs- och vattenmyndigheten och till producentorganisationer inom fiskeri- och vattenbrukssektorn som erkänts enligt 3 kap. 2 §.

4 kap. 25 §

14 Stöd får lämnas för mervärde, produktkvalitet och användning av oönskade fångster i enlighet med artikel 42 i havs- och fiskerifondsförordningen. Stöd enligt artikel 42.1 a får lämnas endast till fiskare i den mening som avses i artikel 3.2.6 i havs- och fiskerifondsförordningen.

4 kap. 27 §

15 Stöd får lämnas för inlandsfiske och den akvatiska faunan och floran i inlandet i enlighet med artikel 44 i havs- och fiskerifondsförordningen.
Stöd enligt första stycket får inte lämnas för sådana investeringar som avses i artikel 44.1 b, 44.1 d och 44.2 i havs- och fiskerifondsförordningen eller för rådgivningstjänster enligt artikel 44.3 i den förordningen.
Stöd enligt första stycket får inte heller lämnas för åtgärder som avses i artikel 44.6 a eller 44.6 b i havs- och fiskerifondsförordningen om den som ansöker om stödet är skyldig att vidta sådana åtgärder enligt lag, annan författning eller dom.

4 kap. 31 §

16 Stöd får lämnas för förbättrad potential för vattenbruksanläggningar i enlighet med artikel 51 i havs- och fiskerifondsförordningen. Sådant stöd får lämnas endast till kommuner, regionförbund och regioner.
Stöd enligt första stycket får inte lämnas för sådana åtgärder som avses i artikel 51.1 b, 51.1 c, 51.1 d i havs- och fiskerifondsförordningen.

4 kap. 33 §

17 Stöd får lämnas för åtgärder för djurs hälsa och välbefinnande i enlighet med artikel 56.1 a och 56.1 b i havs- och fiskerifondsförordningen.
Stöd för åtgärder som avses i artikel 56.1 a får lämnas endast till vattenbruksföretag, Statens veterinärmedicinska anstalt, Jordbruksverket, länsstyrelserna och laboratorier som godkänts av Jordbruksverket.
Stöd för åtgärder som avses i artikel 56.1 b får lämnas endast till djurhälsoorganisationer, Statens veterinärmedicinska anstalt, länsstyrelserna och Livsmedelsverket.

4 kap. 34 §

18 Stöd får lämnas för kontroll och tillsyn i enlighet med artikel 76 i havs- och fiskerifondsförordningen.
Stöd som avses i första stycket får lämnas till
 • 1. Havs- och vattenmyndigheten,
 • 2. Kustbevakningen,
 • 3. Jordbruksverket, och
 • 4. Livsmedelsverket.
Trots andra stycket får stöd för åtgärder som avses i artikel 76.2 a–76.2 c, 76.2 f och 76.2 g ges till
 • 1. fiskare i den mening som avses i artikel 3.2.6 i havs- och fiskerifondsförordningen,
 • 2. livsmedelsföretag i den mening som avses i artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet som är berörda av artikel 58 i förordning (EG) nr 1224/2009 eller artikel 12 i rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999, och
 • 3. klassificeringsorgan och andra aktörer som har den expertkunskap som krävs för att göra den tekniska kontrollen av maskinstyrkan enligt artikel 40.3 och artikel 41.2 i förordning (EG) nr 1224/2009.

4 kap. 35 §

19 Stöd får lämnas för datainsamling i enlighet med artikel 77 i havs- och fiskerifondsförordningen. Sådant stöd får lämnas endast till Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges lantbruksuniversitet och Jordbruksverket.

4 kap. 41 §

20 Stöd får lämnas i enlighet med artikel 68.1 a i havs- och fiskerifondsförordningen för bildande av producentorganisationer och branschorganisationer som ska erkännas enligt 3 kap. 2 §.
Stöd får också lämnas för saluföringsåtgärder i enlighet med artikel 68.1 b–68.1 e i havs- och fiskerifondsförordningen. Sådant stöd får lämnas endast till företag och branschorganisationer i fiskeri- och vattenbrukssektorn och till sådana producentorganisationer inom fiskeri- och vattenbrukssektorn som erkänts av Jordbruksverket enligt 3 kap. 2 §.

4 kap. 42 §

21 Stöd får lämnas för beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter i enlighet med artikel 69 i havs- och fiskerifondsförordningen. Sådant stöd får lämnas endast till företag inom fiskeri- och vattenbrukssektorn och producentorganisationer inom fiskeri- och vattenbrukssektorn som erkänts enligt 3 kap. 2 §.
Stöd enligt första stycket får inte lämnas för sådana investeringar som avses i artikel 69.1 a, 69.1 b och 69.1 e i havs- och fiskerifondsförordningen.

4 kap. 44 §

22 Utöver det som sägs om återbetalningsskyldighet i artikel 71 i den fondgemensamma förordningen och i artikel 25.1 i havs- och fiskerifondsförordningen gäller att en stödmottagare är återbetalningsskyldig om
 • 1. stödet beviljats på grund av att stödmottagaren lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter i sin ansökan om stöd,
 • 2. stödmottagaren på ett allvarligt sätt brutit mot de villkor som gäller för stödet, eller
 • 3. utbetalningen skett på grund av att stödmottagaren lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter i sin ansökan om utbetalning av stöd.

4 kap. 45 §

23 Den myndighet som enligt 10 § har prövat ansökan om stöd ska innan utbetalning sker upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis om någon av förutsättningarna i 44 § 1 och 44 § 2 är uppfyllda eller om något annat inträffar som innebär att den som beviljats stöd med hänsyn till syftet med stödet inte bör få ha detta kvar.

4 kap. 46 §

24 Jordbruksverket ska kräva tillbaka ett utbetalat stöd om återbetalningsskyldighet gäller enligt artikel 71 i den fondgemensamma förordningen, artikel 25 i havs- och fiskerifondsförordningen eller 44 §.
När ett stöd krävs tillbaka ska ränta tas ut enligt artikel 72 h i den fondgemensamma förordningen och beräknas enligt räntelagen (1975:635).

Preskription

4 kap. 46 a §

Bestämmelser om preskription för att vidta åtgärder på grund av sådana oegentligheter som avses i artikel 1.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen finns i artikel 3 i den förordningen. I stället för de frister som anges i artikel 3.1 första och fjärde styckena gäller att ett beslut om återkrav på grund av oegentligheter ska fattas inom tio år från det att beloppet betalades ut.
I fråga om preskription av andra fordringar på återbetalning än sådana som avses i första stycket gäller preskriptionslagen (1981:130).

4 kap. 48 §

25 Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om avdrag på stöd och upphävande av stöd på grund av att villkoren för stödet inte har följts.

It-system för ärenden om stöd

4 kap. 51 §

26 Hos Jordbruksverket ska det finnas it-system för elektronisk behandling av uppgifter i ärenden om stöd enligt detta kapitel.
Jordbruksverket, länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten ska lämna de uppgifter till it-systemen som behövs för att pröva ett ärende om stöd.

4 kap. 52 §

27 Jordbruksverket är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som verket lämnat till it-systemen. Länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten är personuppgiftsansvariga för behandling av de personuppgifter som de lämnat till it-systemen.

4 kap. 53 §

28 Uppgifter som länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten lämnat till it-systemen ska på begäran lämnas ut till Jordbruksverket.
Vidare ska Jordbruksverket på begäran lämna ut uppgifter i ärenden om stöd till Ekonomistyrningsverket.

4 kap. 54 §

29 Jordbruksverket får ha direktåtkomst till uppgifter som länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten har lämnat till it-systemen.

4 kap. 54 a §

Ekonomistyrningsverket får ha direktåtkomst till de uppgifter i ärenden om stöd som finns i Jordbruksverkets it-system och som myndigheten behöver för att kunna fullgöra sitt arbete som revisionsmyndighet för havs- och fiskeriprogrammet.

5 kap.

5 kap. 4 b §

Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna utövar inom ramen för sitt ansvar enligt 4 kap. tillsyn och kontroll över att bestämmelserna i de EU-förordningar som anges i 4 kap. 1 § och bestämmelserna i 4 kap. följs.

6 kap.

6 kap. 6 §

30 I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Havs- och vattenmyndighetens och Jordbruksverkets beslut i enskilda fall enligt 2 kap., 3 kap., 4 kap. 14 och 45 §§, 5 kap. samt 6 kap. 2 a och 5 a–5c §§ får dock inte överklagas.

SFS 2015:408

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2015.
På regeringens vägnarSVEN-ERIK BUCHTMaria Wetterling(Näringsdepartementet)
Senaste lydelse av

8 § 2014:1061

9 § 2014:1061

36 § 2014:1061

37 § 2014:1061

38 § 2014:1061

39 § 2014:1061.

Senaste lydelse 2014:1427.
Senaste lydelse 2014:1061.
Senaste lydelse 2014:1061.
Senaste lydelse 2014:1061.
Senaste lydelse 2014:1061.
Senaste lydelse 2014:1061.
Senaste lydelse 2014:1061.
Senaste lydelse 2014:1061. Ändringen innebär att tredje stycket tas bort.
Senaste lydelse 2014:1061.
Senaste lydelse 2014:1061.
Senaste lydelse 2014:1061.
Senaste lydelse 2014:1061.
Senaste lydelse 2014:1061.
Senaste lydelse 2014:1061.
Senaste lydelse 2014:1061.
Senaste lydelse 2014:1061.
Senaste lydelse 2014:1061.
Senaste lydelse 2014:1061.
Senaste lydelse 2014:1061.
Senaste lydelse 2014:1061.
Senaste lydelse 2014:1061.
Senaste lydelse 2014:1061.
Senaste lydelse 2014:1061. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.
Senaste lydelse 2014:1061.
Senaste lydelse 2014:1061.
Senaste lydelse 2014:1061.
Senaste lydelse 2014:1061.
Senaste lydelse 2014:1061.
Senaste lydelse 2014:1061.