Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen;

Regeringen föreskriver att 4 kap. 27 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen ska ha följande lydelse.

4 kap.

4 kap. 27 §

1 Stöd får lämnas för inlandsfiske och den akvatiska faunan och floran i inlandet i enlighet med artikel 44 i havs- och fiskerifondsförordningen. Sådant stöd får lämnas endast till fiskare som har personlig fiskelicens enligt fiskelagen (1993:787).
Stöd enligt första stycket får inte lämnas för sådana investeringar som avses i artikel 44.1 b, 44.1 d och 44.2 i havs- och fiskerifondsförordningen eller för rådgivningstjänster enligt artikel 44.3 i den förordningen.
Stöd enligt första stycket får inte heller lämnas för åtgärder som avses i artikel 44.6 a eller 44.6 b i havs- och fiskerifondsförordningen om den som ansöker om stödet är skyldig att vidta sådana åtgärder enligt lag, annan författning eller dom.

SFS 2015:840

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för stöd som har beviljats före ikraftträdandet.
På regeringens vägnarMIKAEL DAMBERGMaria Wetterling(Näringsdepartementet)
Senaste lydelse 2015:408.