Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Tillkännagivande (2015:943) om de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.Detta tillkännagivande har ersatts av tillkännagivanden (2018:1589).Utkom från trycket den 22 december 2015beslutat den 10 december 2015.Regeringen tillkännager enligt 2 § lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m. att följande bestämmelser i EU:s förordningar kompletteras av bestämmelser i lagen om kontroll av husdjur, m.m. Grundförordningar som kompletteras av lagen om kontroll av husdjur, m.m. i de delar de innehåller bestämmelser som faller inom lagens tillämpningsområde1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd.Grundförordningar som kompletteras av lagen om kontroll av husdjur, m.m. i de delar som anges i det följande2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den 17 november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnenartikel 3.2 c, såvitt gäller kontroll av djurhållare som är anslutna till godkända kontrollprogram enligt artikel 7,artikel 7, såvitt gäller kontrollprogram vid primärproduktion av djur,artikel 12, i den del bestämmelsen avser laboratorier som deltar i kontrollprogram enligt artikel 7 i primärproduktionen av djur.Övriga förordningar som kompletteras av lagen om kontroll av husdjur, m.m. i de delar som anges i det följande3. Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/262 av den 17 februari 2015 om fastställande av bestämmelser i enlighet med rådets direktiv 90/427/EEG och 2009/156/EG vad gäller metoder för identifiering av hästdjur (förordning om pass för hästdjur), – artikel 9.2 och 9.3.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2015:943 (Utkom d. 22 dec. 2015.)Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2009:913) om de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.