Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen;

Regeringen föreskriver att 4 kap. 2 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen ska ha följande lydelse.

4 kap.

4 kap. 2 §

1 Detta kapitel innehåller bestämmelser om stöd för åtgärder som omfattas av unionsprioriteringarna 1–3, 5 och 6 i artikel 6 i havs- och fiskerifondsförordningen. Dessa avser
  • 1. främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske (unionsprioritering 1),
  • 2. främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat vattenbruk (unionsprioritering 2),
  • 3. främjande av genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken (unionsprioritering 3),
  • 4. främjande av saluföring och beredning (unionsprioritering 5), och
  • 5. främjande av den integrerade havspolitikens genomförande (unionsprioritering 6).
Särskilda bestämmelser om stöd för åtgärder som omfattas av unionsprioritering 4 i havs- och fiskerifondsförordningen finns i förordningen (2015:407) om lokalt ledd utveckling.
Stöd lämnas i form av ekonomiskt bidrag.
Beslut i fråga om stöd enligt detta kapitel ska vara förenliga med de unionsregler och det operativa program som ligger till grund för Sveriges genomförande av de unionsprioriteringar som avses i första stycket (havs- och fiskeriprogrammet).
Stöd som avses i första stycket ska lämnas med följande stödnivåer för den totala offentliga finansieringen:
  • 1. 100 procent av de stödberättigande utgifterna för åtgärder enligt 4 kap. 16–35 och 40–43 §§ när stödmottagaren är ett offentligrättsligt organ. Även när stödmottagaren inte är ett offentligrättsligt organ gäller att det offentliga stödet får uppgå till 100 procent av de stödberättigande utgifterna om det är fråga om åtgärder enligt 4 kap. 35 och 43 §§.
  • 2. 50 procent av de stödberättigande utgifterna för övriga åtgärder enligt 4 kap. 16–34 och 40–42 §§ när stödmottagaren inte är ett offentligrättsligt organ, om inte något annat följer av bilaga 1 till havs- och fiskerifondsförordningen.
  • 3. 100 procent av de stödberättigande utgifterna om förutsättningarna i artikel 95.3 a i havs- och fiskerifondsförordningen är uppfyllda.

SFS 2016:360

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2016.
På regeringens vägnarSVEN-ERIK BUCHTMaria Wetterling(Näringsdepartementet)
Senaste lydelse 2015:408.