Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen;

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

dels att nuvarande bilaga 2 ska betecknas bilaga 3 och att nuvarande bilaga 3 ska betecknas bilaga 4,

dels att 2 a kap. 1–3 och 8 a §§, 5 kap. 4 och 4 a §§, 6 kap. 2 b–2 d och 6 §§ och bilaga 1 ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny bilaga, bilaga 2, av följande lydelse.

2 a kap.

2 a kap. 1 §

1 I detta kapitel finns föreskrifter om fisket i Torneälvens fiskeområde. Koordinaterna för de brytningspunkter som avgränsar fiskeområdet anges i bilaga 3.

2 a kap. 2 §

2 Fredningszonerna inom Torneälvens fiskeområde utgörs av vattenområden som sträcker sig 200 meter åt båda sidorna från de räta linjer som anges med koordinater i bilaga 3.
Allt slags fiske med småryssjor, redskap försedda med botten samt kroknät och andra redskap för fångst av lax eller öring är förbjudet i den del av havet som avgränsas av älvmynningen och en linje dragen från södra stranden av Salmenlahtis mynning via de södra uddarna av Kraaseli och Tirro, över Sellö nordvästra spets till Pirkkiö nordvästra udde.

2 a kap. 3 §

3 Vid fiske efter lax och öring får endast följande redskap användas:
 • 1. fasta redskap i havsområdet,
 • 2. flytnät och kullenät på fångstplatser i älvområdet enligt bilaga 4,
 • 3. spö och drag, och
 • 4. håv på fångstplatser enligt bilaga 4.
Vid fiske efter andra arter än lax och öring får endast följande redskap och metoder användas:
 • 1. fasta redskap i havsområdet,
 • 2. flytnät och kullenät på fångstplatser i älvområdet enligt bilaga 4,
 • 3. förankrade nät i havsområdet och inom älvområdets lugnvatten, sel och sjöar,
 • 4. lak- och gäddkrok och lakryssja,
 • 5. not i havsområdet,
 • 6. håv på fångstplatser i älvområdet enligt bilaga 4,
 • 7. mjärde och småryssja,
 • 8. spö och drag samt pilk, och
 • 9. mete med naturligt bete utom i forsar och strömmande vatten.
Vid fiske med handredskap får högst tre drag per redskap användas samtidigt. Under fiske med handredskap måste redskapen hela tiden vara inom räckhåll för fiskaren.
Inom fångstplatser där kullenät, flytnät och håv får användas enligt bilaga 4 är det tillåtet att ställa i ordning fångstplatsen för fisket i den omfattning som är nödvändig för fiskets utförande. Vid iordningställandet får fiskande redskap inte användas om avsikten är att fånga fisk med dem under iordningställandet. Den som avser att ställa i ordning en fångstplats ska senast sju dagar innan arbetet påbörjas meddela sin avsikt till Polismyndigheten.

2 a kap. 8 a §

4 Trots 8 § andra stycket gäller följande under 2016.
 • 1. Fiske efter lake med krok, lakryssja och lakmjärde samt pilkfiske från isen i älvområdet är tillåtet från och med den 15 september till och med den 15 december.
 • 2. Fiske efter andra arter än lax och öring med förankrade nät i Könkämäälvens (älvområdet norr om mynningen till Läteseno) lugnvatten, sel och sjöar är tillåtet från och med den 15 september till och med den 30 september. Förankrade nät får inte sättas närmare än 200 meter från forsområden.
Trots 8 § fjärde stycket 1 är fiske under 2016 efter lax med håv i älvområdet tillåtet på fångstplatser enligt bilaga 4 från och med den 15 juni till och med den 30 juni.
Trots 8 § fjärde stycket 2 och femte stycket 2 får vid fiske under 2016 efter lax, öring och andra arter i älvområdet med flytnät på fångstplatser enligt bilaga 4 samtidigt högst ett flytnät per båtlag användas eller förvaras ombord.
Trots 8 § femte stycket 1 är fiske under 2016 efter andra arter än lax och öring med håv i älvområdet tillåtet på fångstplatser enligt bilaga 4 endast från och med den 15 juni till och med den 14 september.
Trots 8 § femte stycket 2 är fiske under 2016 efter andra arter än lax och öring med flytnät och kullenät i älvområdet tillåtet på fångstplatser enligt bilaga 4 endast från och med den 1 augusti till och med den 14 september.
I fråga om fiske under 2016 med fasta redskap efter lax och öring i havsområdet gäller 8 § sjätte stycket andra och tredje meningarna.

5 kap.

5 kap. 4 §

5 Havs- och vattenmyndigheten utövar, inom sitt verksamhetsområde, tillsyn över att EU-förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (1994:1709) om EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken och nationella bestämmelser om fiske följs.
Havs- och vattenmyndigheten får överlåta åt en annan myndighet att
 • 1. kontrollera att bestämmelser om fiske vid landning av fisk följs,
 • 2. vara mottagare av landningsanmälan och landningsdeklaration, och
 • 3. kontrollera transportdokument.

5 kap. 4 a §

6 Jordbruksverket utövar, när det gäller marknadsregleringen av fiskeri- och vattenbruksprodukter, tillsyn över
 • 1. att EU-förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken följs,
 • 2. att föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (1994:1709) om EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken följs, och
 • 3. att nationella bestämmelser om marknadsreglering av fiskeri- och vattenbruksprodukter följs.
Tillsyn enligt första stycket innebär kontroll av att handelsnormer följs och att kriterier för att erkänna producentorganisationer, branschorganisationer, sammanslutningar av producentorganisationer, kriterier för att godkänna producentorganisationers produktions- och saluföringsplaner och kriterier för att fastställa utlösande pris i samband med privat lagring uppfylls.
Jordbruksverket får överlåta åt en annan myndighet att
 • 1. kontrollera att handelsnormer följs, och
 • 2. utföra dokumentkontroller.

6 kap.

6 kap. 2 b §

7 Sanktionsavgift enligt 50 a § fiskelagen (1993:787) ska tas ut för de överträdelser och med de belopp som anges i bilaga 1 till denna förordning.
Sanktionsavgift enligt 10 a § lagen (1994:1709) om EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken ska tas ut för de överträdelser och med de belopp som anges i bilaga 2 till denna förordning.
Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket beslutar inom sina respektive ansvarsområden om sanktionsavgift för sådana överträdelser som avses i andra stycket.

6 kap. 2 c §

8 Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket får inom sina respektive ansvarsområden meddela närmare föreskrifter om hur sanktionsavgifter ska betalas.

6 kap. 2 d §

9 Om ett beslut om sanktionsavgift efter överklagande upphävs, ändras eller fastställs genom en dom som har fått laga kraft, ska domstolen snarast sända en kopia av domen till Kammarkollegiet och ange vilket datum domen fick laga kraft.

6 kap. 6 §

10 I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Havs- och vattenmyndighetens, länsstyrelsens och Jordbruksverkets beslut i enskilda fall enligt 2 kap., 3 kap., 4 kap. 14 och 45 §§, 5 kap. samt 6 kap. 2 a och 5 a–5 c §§ får dock inte överklagas.

SFS 2016:826

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2016.
På regeringens vägnarSVEN-ERIK BUCHTMaria Wetterling(Näringsdepartementet)
Senast lydelse 2010:1114.
Senast lydelse 2010:1114.
Senast lydelse 2014:1234.
Senast lydelse 2016:388.
Senast lydelse 2011:646.
Senaste lydelse 2014:1061.
Senaste lydelse 2008:667.
Senaste lydelse 2011:646.
Senaste lydelse 2008:667. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.
Senaste lydelse 2015:408.
Senaste lydelse 2014:1061.