Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:974 Utkom från trycket den 15 november 2016Lag om ändring i jaktlagen (1987:259);utfärdad den 3 november 2016.Enligt riksdagens beslutProp. 2015/16:199, bet. 2016/17:MJU4, rskr. 2016/17:26. föreskrivs att det i jaktlagen (1987:259) ska införas en ny paragraf, 42 a §, och närmast före 42 a § en ny rubrik av följande lydelse.Handläggningen i domstol42 a §42 a §Mål om jakt efter björn, varg, järv, lo eller kungsörn ska handläggas skyndsamt.Denna lag träder i kraft den 1 december 2016.På regeringens vägnarSVEN-ERIK BUCHTJacob Wichmann(Näringsdepartementet)