Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:781 Utkom från trycket den 4 juli 2017Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534);utfärdad den 22 juni 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:144, bet. 2016/17:FöU11, rskr. 2016/17:314. föreskrivs att 28 och 38 §§ djurskyddslagen (1988:534)Lagen omtryckt 2003:1077. ska ha följande lydelse.28 §28 § Senaste lydelse 2008:660. Bestämmelserna i 24 § andra stycket, 24 a–25 §§, 25 b § första stycket 1, 26 § andra och tredje styckena, 27 § andra stycket och 27 a § gäller inte djur som används inom Försvarsmakten.38 §38 § Senaste lydelse 2012:526. En statlig förvaltningsmyndighets beslut i ett enskilt fall får, i andra fall än vad som sägs i 37 a §, överklagas till allmän förvaltningsdomstol, om det har meddelatsenligt denna lag,enligt de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, ellerenligt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen.Detsamma gäller beslut som har meddelats av en officiell veterinär som förordnats enligt lagen (2009:1254) om officiella veterinärer.Den myndighet som förordnat den officiella veterinären ska föra det allmännas talan hos allmän förvaltningsdomstol.Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.Andra beslut av en statlig förvaltningsmyndighet får överklagas till regeringen. Trots första stycket överklagas sådana beslut som avses där till regeringen om besluten gäller Försvarsmakten.1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2017.2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före den 1 oktober 2017.På regeringens vägnarANNA JOHANSSONMaria Wetterling(Näringsdepartementet)