Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 28 och 38 §§ djurskyddslagen (1988:534)2 ska ha följande lydelse.

28 §

3 Bestämmelserna i 24 § andra stycket, 24 a–25 §§, 25 b § första stycket 1, 26 § andra och tredje styckena, 27 § andra stycket och 27 a § gäller inte djur som används inom Försvarsmakten.

38 §

4 En statlig förvaltningsmyndighets beslut i ett enskilt fall får, i andra fall än vad som sägs i 37 a §, överklagas till allmän förvaltningsdomstol, om det har meddelats
  • 1. enligt denna lag,
  • 2. enligt de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, eller
  • 3. enligt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen.
Detsamma gäller beslut som har meddelats av en officiell veterinär som förordnats enligt lagen (2009:1254) om officiella veterinärer.
Den myndighet som förordnat den officiella veterinären ska föra det allmännas talan hos allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Andra beslut av en statlig förvaltningsmyndighet får överklagas till regeringen. Trots första stycket överklagas sådana beslut som avses där till regeringen om besluten gäller Försvarsmakten.

SFS 2017:781

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2017.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före den 1 oktober 2017.
På regeringens vägnarANNA JOHANSSONMaria Wetterling(Näringsdepartementet)
Prop. 2016/17:144, bet. 2016/17:FöU11, rskr. 2016/17:314.
Lagen omtryckt 2003:1077.
Senaste lydelse 2008:660.
Senaste lydelse 2012:526.