Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:784 Utkom från trycket den 4 juli 2017Lag om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter;utfärdad den 22 juni 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:144, bet. 2016/17:FöU11, rskr. 2016/17:314. föreskrivs att 32 § lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter ska ha följande lydelse.32 §32 § Senaste lydelse 2011:410. Beslut av Jordbruksverket eller av en annan statlig förvaltningsmyndighet enligt denna lag, enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller enligt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen, får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.Beslut som gäller Försvarsmakten eller Försvarets materielverk överklagas dock till regeringen.1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2017.2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före den 1 oktober 2017.På regeringens vägnarANNA JOHANSSONMaria Wetterling(Näringsdepartementet)