Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen;

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen att 4 kap. 15 § och bilaga 1 ska ha följande lydelse.

4 kap.

4 kap. 15 §

1 Jordbruksverket får besluta om förskottsutbetalning av stöd. Förskott får lämnas endast om stödmottagaren är en ideell förening, en ekonomisk förening, en allmännyttig stiftelse, en samfällighetsförening eller ett mikroföretag enligt kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag.
Förskott får lämnas med högst hälften av det beviljade beloppet, dock högst 250 000 kronor.

SFS 2017:867

Denna förordning träder i kraft den 17 oktober 2017.
På regeringens vägnarSVEN-ERIK BUCHTMaria Wetterling(Näringsdepartementet)
Senaste lydelse 2015:408.
Senaste lydelse 2016:826.