Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen;

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

dels att 2 kap. 20 §, 5 kap. 1 § och bilaga 1 och 2 ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 5 kap. 7 a §, av följande lydelse.

2 kap.

2 kap. 20 §

1 Havs- och vattenmyndigheten prövar ansökningar om tillstånd att från ett svenskt fartyg fiska i en utländsk ekonomisk zon eller fiskezon. Endast ansökningar från den som har fiskelicens får beviljas.
Havs- och vattenmyndigheten får överlämna en ansökan enligt första stycket till regeringens prövning om ansökan gäller outnyttjade fiskemöjligheter enligt artikel 10.3 i rådets förordning (EG) nr 1006/2008 av den 29 september 2008 om tillstånd till fiskeverksamhet för gemenskapens fiskefartyg i vatten utanför gemenskapens vatten och om tillträde för fartyg från tredjeland till gemenskapens vatten, om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93 och (EG) nr 1627/94 och om upphävande av förordning (EG) nr 3317/94 och det finns särskilda skäl för det.

5 kap.

5 kap. 1 §

2 Befälhavaren på ett fiskefartyg, den som innehar fiskelicens eller personlig fiskelicens enligt 30 § fiskelagen (1993:787) och den som, utan stöd av sådan licens, fiskar för att sälja fångsten i sådan omfattning och med sådan varaktighet att det är att anse som näringsverksamhet, är skyldig att lämna de uppgifter om fisket som krävs enligt föreskrifter som Havs- och vattenmyndigheten meddelat med stöd av denna paragraf.
Havs- och vattenmyndigheten får i fråga om sådant fiske som avses i första stycket meddela föreskrifter om
 • 1. skyldighet att lämna uppgifter om
 • a) fiskefartyg, fiskeredskap, fiskemetod, fångst, tid och plats för fångsten, omlastning, landning, försäljning, och
 • b) andra förhållanden som gäller fisket och som är av betydelse för tillämpningen av EU-förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken, och
 • 2. att fiskefartyg ska ha utrustning som automatiskt via satellit överför information om fartyget.
Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten får, för annan verksamhet än sådant fiske som avses i första stycket och inom sina verksamhetsområden, meddela föreskrifter om att näringsidkare som befattar sig med fiskeriprodukter som omfattas av EU-förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken ska lämna uppgifter
 • 1. som avses i andra stycket 1 a,
 • 2. om inköp, import, export, och
 • 3. om andra förhållanden av betydelse för tillämpningen av förordningarna.

5 kap.

5 kap. 7 a §

Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om skyldigheter för befälhavaren på ett fiskefartyg, för den som har fiskelicens eller personlig fiskelicens, för den som utan stöd av sådan licens fiskar för att sälja fångsten, eller för vattenbruksföretag med odlingsverksamhet i havet, i fråga om
 • 1. vägning av fångst,
 • 2. märkning av partier av fiskeri- och vattenbruksprodukter,
 • 3. information som ska följa med partier av fiskeri- och vattenbruksprodukter, och
 • 4. dokumentation av uppgifter i syfte att säkerställa spårbarhet av fiskeri- och vattenbruksprodukter.
Innan Havs- och vattenmyndigheten meddelar föreskrifter enligt första stycket 2–4 ska den höra Jordbruksverket och Livsmedelsverket.

SFS 2017:946

1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2017 i fråga om 2 kap. 20 § och i övrigt den 1 januari 2018.
2. Bestämmelsen i 2 kap. 20 § i den nya lydelsen tillämpas även på ansökningar som har lämnats in hos Havs- och vattenmyndigheten före ikraftträdandet.
På regeringens vägnarSVEN-ERIK BUCHTJacob Wichmann(Näringsdepartementet)
Senaste lydelse 2014:1061.
Senaste lydelse 2014:1061.
Senaste lydelse 2017:867.
Senaste lydelse 2016:826.