Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:53 Utkom från trycket den 13 februari 2018Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534);utfärdad den 1 februari 2018.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:224, bet. 2017/18:JuU6, rskr. 2017/18:145. föreskrivs att 27 a, 30–32, 34 och 35 §§ djurskyddslagen (1988:534)Lagen omtryckt 2003:1077. ska ha följande lydelse.27 a §27 a § Senaste lydelse 2006:809. Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för utövande av offentlig kontroll eller verkställighet av beslut enligt denna lag, de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna.Hjälp enligt första stycket får begäras endast omdet på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver tillgripas, ellerdet annars finns synnerliga skäl.30 §30 § Senaste lydelse 2014:699. Påträffas ett djur så svårt sjukt eller skadat att det bör avlivas omedelbart, får en veterinär eller en polisman och i brådskande fall någon annan genast avliva djuret.Den som har avlivat djuret ska informera ägaren eller innehavaren av djuret om detta. Om det inte är möjligt, ska länsstyrelsen underrättas.31 §31 § Senaste lydelse 2014:699. Länsstyrelsen ska besluta att ett djur ska omhändertas omdjuret otillbörligt utsätts för lidande och detta inte rättas till efter tillsägelse av kontrollmyndigheten,ett beslut som meddelats enligt 26 § inte följs och beslutet är av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt,ett beslut som meddelats enligt 29 § inte följs,den som har djuret i sin vård har dömts för djurplågeri enligt 16 kap. 13 § brottsbalken, ellerden som har djuret i sin vård vid upprepade tillfällen dömts för brott enligt 36, 36 a eller 36 c § eller vid upprepade tillfällen varit föremål för beslut enligt 26 §.Länsstyrelsen ska ansvara för att omhändertagandet verkställs.32 §32 § Senaste lydelse 2014:699. Trots det som föreskrivs i 31 § 1 om tillsägelse och rättelse ska länsstyrelsen eller Polismyndigheten besluta att ett djur som är utsatt för lidande omedelbart ska omhändertas omdet bedöms utsiktslöst att felet blir avhjälpt,ägaren till djuret är okänd eller inte kan anträffas, ellerdet i övrigt bedöms absolut nödvändigt från djurskyddssynpunkt.Om beslutet har meddelats av Polismyndigheten, ska myndigheten skyndsamt informera länsstyrelsen om beslutet. Länsstyrelsen ska skyndsamt pröva om beslutet ska fortsätta att gälla.Den beslutande myndigheten ska ansvara för att omhändertagandet verkställs. Om länsstyrelsen beslutar att Polismyndighetens beslut om omhändertagande ska fortsätta att gälla, ska länsstyrelsen skyndsamt ta över ansvaret för verkställigheten av beslutet.34 §34 § Senaste lydelse 2014:699. När länsstyrelsen beslutar om omhändertagande av djur, ska länsstyrelsen snarast fastställa om djuret ska säljas, överlåtas på annat sätt eller avlivas.Om länsstyrelsen har beslutat att djuret ska säljas eller överlåtas på annat sätt och om det visar sig att beslutet inte kan verkställas, får länsstyrelsen i stället besluta att djuret ska avlivas.Länsstyrelsen ska ansvara för att beslut enligt första och andra styckena verkställs.35 §35 § Senaste lydelse 2014:699. Länsstyrelsen och Polismyndigheten får ge förskott av allmänna medel på kostnader som uppkommer på grund av åtgärder enligt 31 eller 32 §.Om ett djur omhändertas enligt 31 eller 32 §, ska kostnaden slutligt betalas av den som åtgärden har riktats mot, om det inte finns särskilda skäl till annat.Om ett omhändertaget djur har sålts, får länsstyrelsen och Polismyndigheten ta ut den kostnad som slutligen ska betalas av ägaren ur köpesumman. Köpesumman ska i första hand täcka länsstyrelsens kostnader.1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2018.2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut att omhänderta ett djur har meddelats före ikraftträdandet.På regeringens vägnarSVEN-ERIK BUCHTMaria Wetterling(Näringsdepartementet)