Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Regeringen föreskriver att 2 a kap. 3 a, 5 a, 7 a, 8 a, 8 b, 9 a och 11 a §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen ska ha följande lydelse.

2 a kap.

2 a kap. 3 a §

1 Trots 3 § andra stycket är det under 2018 förbjudet att fiska med förankrade nät i sjön Kilpisjärvi närmare Könkämäälvens utlopp än linjen från spetsen på udden Siikaniemi på den finska sidan rakt norrut till den svenska stranden, samt närmare västra delen av Koltalahti än den nordsydliga linjen som går i mitten av ön Saivonsaari (Sáivvasoulu) och närmare Siilaskoskis inlopp än linjen från spetsen på udden Maanitenlahti direkt västerut till motsatta stranden.

2 a kap. 5 a §

2 Trots 5 § tredje stycket får ett förankrat nät vara högst 240 meter långt vid fiske under 2018 i sjön Kilpisjärvi.
Fiske under 2018 i älvområdet med handredskap utrustat med sänke, tafs och drag (spinnfluga) är endast tillåtet med enkelkrok med en största öppning på 12 millimeter.

2 a kap. 7 a §

3 Trots 7 § första stycket 3 ska förankrade nät ha en maskstorlek om minst 70 millimeter och högst 100 millimeter vid fiske under 2018 i sjön Kilpisjärvi och i Könkämäälven norr om mynningen till Läteseno.

2 a kap. 8 a §

4 Trots 8 § andra stycket gäller följande under 2018.
  • 1. Fiske efter lake med krok, lakryssja och lakmjärde samt pilkfiske från isen i älvområdet är tillåtet från och med den 15 september till och med den 15 december.
  • 2. Fiske efter andra arter än lax, öring och röding med förankrade nät i sjön Kilpisjärvi och i Könkämäälvens (älvområdet norr om mynningen till Läteseno) lugnvatten, sel och sjöar är tillåtet från och med den 15 september till och med den 30 september. Förankrade nät får inte sättas närmare än 200 meter från forsområden i Könkämäälven (älvområdet norr om mynningen till Läteseno upp till utloppet från Kilpisjärvi).
  • 3. Fiske i sjön Kilpisjärvi är förbjudet från och med den 1 oktober till och med den 15 november.
Trots 8 § fjärde stycket 1 är fiske under 2018 med håv efter lax i älvområdet tillåtet på fångstplatser enligt bilaga 4 från och med den 8 juni till och med den 30 juni.
Trots 8 § fjärde stycket 2 och femte stycket 2 får vid fiske under 2018 med flytnät efter lax, öring och andra arter i älvområdet, på fångstplatser enligt bilaga 4, samtidigt högst ett flytnät per båtlag användas eller förvaras ombord.
Trots 8 § femte stycket 1 är fiske under 2018 med håv efter andra arter än lax och öring i älvområdet tillåtet på fångstplatser enligt bilaga 4 endast från och med den 8 juni till och med den 14 september.
Trots 8 § femte stycket 2 är fiske under 2018 med flytnät eller kullenät efter andra arter än lax och öring i älvområdet tillåtet på fångstplatser enligt bilaga 4 endast från och med den 1 augusti till och med den 14 september.
I fråga om fiske under 2018 med fasta redskap efter lax och öring i havsområdet gäller 8 § sjätte stycket andra och tredje meningarna.

2 a kap. 8 b §

5 All öring som fångas i älvområdet och i havsområdet nedströms utloppet ur sjön Kilpisjärvi under 2018 ska omedelbart återutsättas, levande eller död.

2 a kap. 9 a §

6 Trots 9 § femte stycket gäller följande under 2018.
Vid vittjning av fasta redskap enligt 9 § fjärde stycket ska fiskhuset, efter det att all fångad lax och öring varsamt släppts fri, lyftas upp ur vattnet så att hela fiskhusets fångst entydigt kan verifieras av en närvarande övervakare.
Fasta redskap ska tömmas på lax och öring den 17 juni mellan kl. 8.00 och kl. 11.30.

2 a kap. 11 a §

7 Trots 11 § andra stycket är det under 2018 tillåtet att använda motor vid fiske med drag från båt i sjön Kilpisjärvi.

SFS 2018:348

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2018.
På regeringens vägnarMIKAEL DAMBERGMaria Wetterling(Näringsdepartementet)
Senaste lydelse 2017:368.
Senaste lydelse 2017:368.
Senaste lydelse 2017:368.
Senaste lydelse 2017:368.
Senaste lydelse 2017:368.
Senaste lydelse 2017:368.
Senaste lydelse 2017:368.