Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:364 Publicerad den 4 maj 2018Lag om ändring i rennäringslagen (1971:437)Utfärdad den 26 april 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:122, bet. 2017/18:TU12, rskr. 2017/18:245. föreskrivs att 74 § rennäringslagen (1971:437)Lagen omtryckt 1993:36. ska ha följande lydelse.74 §74 § Senaste lydelse 2006:802. Ärenden om registrering av renmärke prövas av Sametinget.Sametinget är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av personuppgifter i renmärkesregistret.Registret får användas för att fastställa vem som är ägare till en ren. Registret ska innehålla uppgifter om ett renmärkes utseende, den sameby där märket får användas samt märkesinnehavarens namn, person- eller organisationsnummer och adress.Bestämmelserna i andra och tredje styckena kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.På regeringens vägnarSVEN-ERIK BUCHTMaria Wetterling(Näringsdepartementet)