Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:575 Publicerad den 30 maj 2018Lag om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukterUtfärdad den 24 maj 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304. föreskrivs i fråga om lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukterSenaste lydelse av 15 § 2017:752. dels att 15 § ska upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 15 § ska utgå.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.På regeringens vägnarSVEN-ERIK BUCHTMaria Wetterling(Näringsdepartementet)