Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:827 Publicerad den 15 juni 2018Lag om ändring i lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.Utfärdad den 7 juni 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327. föreskrivs att 26 § lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. ska ha följande lydelse.26 §26 §Om beslutet har meddelats av en organisation tillämpas 36–39 §§ och 42–47 §§ förvaltningslagen (2017:900).Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.På regeringens vägnarSVEN-ERIK BUCHTMaria Wetterling(Näringsdepartementet)