Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2018:934 Publicerad den 15 juni 2018Förordning om ändring i kungörelsen (1974:661) om uppgifter för galt- och betäckningsstatistikenUtfärdad den 7 juni 2018Regeringen föreskriver att 3 § kungörelsen (1974:661) om uppgifter för galt- och betäckningsstatistiken ska ha följande lydelse.3 §3 § Senaste lydelse 1998:1107. Länsstyrelsen får besluta att förelägga den uppgiftsskyldige att lämna föreskrivna uppgifter. Ett sådant föreläggande får förenas med vite. Frågan om att döma ut vitet prövas av länsstyrelsen.I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.På regeringens vägnarSVEN-ERIK BUCHTMaria Wetterling(Näringsdepartementet)