Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Tillkännagivande (2018:1589) av de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.

Detta tillkännagivande har ersatts av tillkännagivande (2019:719) den 22 november 2019.

Publicerat den 17 oktober 2018
Beslutat den 11 oktober 2018

Regeringen tillkännager enligt 2 § lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m. att följande bestämmelser i EU:s förordningar kompletteras av bestämmelser i lagen om kontroll av husdjur, m.m.

Grundförordningar som i sin helhet kompletteras av lagen om kontroll av husdjur, m.m.

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1012 av den 8 juni 2016 om avelstekniska och genealogiska villkor för avel, handel med och införsel till unionen av renrasiga avelsdjur, hybridavelssvin och avelsmaterial från dem och om ändring av förordning (EU) nr 652/2014, rådets direktiv 89/608/EEG och 90/425/EEG och om upphävande av vissa akter med avseende på djuravel (förordningen om djuravel).

Grundförordningar som kompletteras av lagen om kontroll av husdjur, m.m. i de delar som innehåller bestämmelser som faller inom lagens tillämpningsområde

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd.

Grundförordningar som kompletteras av lagen om kontroll av husdjur, m.m. i följande delar

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den 17 november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen,

  • artikel 3.2 c, när det gäller kontroll av djurhållare som är anslutna tillgodkända kontrollprogram enligt artikel 7,

  • artikel 7, när det gäller kontrollprogram vid primärproduktion av djur,

  • artikel 12, i den del bestämmelsen avser laboratorier som deltar i kontrollprogram enligt artikel 7 i primärproduktionen av djur.

Övriga förordningar som kompletteras av lagen om kontroll av husdjur, m.m. i följande delar

4. Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/262 av den 17 februari 2015 om fastställande av bestämmelser i enlighet med rådets direktiv 90/427/EEG och 2009/156/EG vad gäller metoder för identifiering av hästdjur (förordning om pass för hästdjur),

  • artikel 9.2 och 9.3.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1589

(Publicerad d. 17 okt. 2018.)

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2015:943) om de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.