Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Tillkännagivande (2019:714) av de EU-bestämmelser som epizootilagen (1999:657) kompletterar

Detta tillkännagivande har ersatts av tillkännagivande (2021:263) den 7 april 2021.

Publicerat den 22 november 2019
Beslutat den 14 november 2019

Grundförordning som epizootilagen kompletterar i de delar den innehåller bestämmelser som faller inom lagens tillämpningsområde

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll).

Grundförordningar som epizootilagen kompletterar i de delar som anges i det följande

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati, när det gäller

  • artikel 2, utom de delar som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804) eller lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter,

  • artikel 5.1 och 5.5,

  • artiklarna 11–14,

  • artiklarna 15 och 16, utom de delar som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804) eller lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter.

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien

  • del A, punkt 4 h i bilaga I, såvitt gäller sjukdomar som faller inom tillämpningsområdet för epizootilagen,

  • del A, punkt 7 i bilaga I, såvitt gäller sådana uppgifter som faller inom tillämpningsområdet för epizootilagen.

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung

  • avsnitt I, kapitel I, punkt 2 i bilaga III, såvitt gäller sjukdomar som faller inom tillämpningsområdet för epizootilagen,

  • avsnitt II, kapitel I, punkt 2 i bilaga III, såvitt gäller sjukdomar som faller inom tillämpningsområdet för epizootilagen,

  • avsnitt IX, kapitel I.I punkt 5 i bilaga III, såvitt gäller sjukdomar som faller inom tillämpningsområdet för epizootilagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:714

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2007:934) om de EG-bestämmelser som kompletteras av epizootilagen (1999:657).

SFS 2021:263

(Publicerat d. 7 april 2021)