Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

1997D0602 — SV — 01.07.2013 — 005.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

RÅDETS BESLUT

av den 22 juli 1997

om den förteckning som avses i artikel 3.1 andra stycket i förordning (EEG) nr 3254/91 och i artikel 1.1 a i kommissionens förordning (EG) nr 35/97

(97/602/EG)

(EGT L 242, 4.9.1997, p.64)

Ändrad genom:

Officiella tidningen

  No

page

date

 M1

Kommissionens beslut av den 2 mars 1998 (98/188/EG) 

  L 70

28

10.3.1998

►M2

Kommissionens beslut av den 14 oktober 1998

  L 286

56

23.10.1998

►M3

Rådets förordning (EG) nr 1791/2006 av den 20 november 2006

  L 363

1

20.12.2006

►M4

Rådets förordning (EU) nr 517/2013 av den 13 maj 2013

  L 158

1

10.6.2013

Ändrad genom:

►A1

  L 236

33

23.9.2003


▼B

RÅDETS BESLUT

av den 22 juli 1997

om den förteckning som avses i artikel 3.1 andra stycket i förordning (EEG) nr 3254/91 och i artikel 1.1 a i kommissionens förordning (EG) nr 35/97

(97/602/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3254/91 av den 4 november 1991 om förbud mot användning av rävsax inom gemenskapen samt mot införsel av skinn och varor som tillverkats av delar från vissa vilda djurarter med ursprung i länder där man använder rävsax, eller där djur fångas på ett sätt som inte motsvarar internationella normer för humana fångstmetoder ( 1 ), särskilt artikel 3.1 andra stycket i denna, och

med beaktande av följande:

Kommissionens förordning (EG) nr 35/97 av den 10 januari 1997 om bestämmelser rörande certifiering av skinn och varor som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 3254/91 ( 2 ), särskilt artikel 1.1 a i denna, gäller bara i fråga om införsel av pälsskinn från djur som inte är födda och uppfödda i fångenskap i länder som förekommer i förteckningen i bilagan till detta beslut.

Nämnda förteckning har upprättats på grundval av uppgifter som kommissionen begärt in från länder inom det kända utbredningsområdet för de arter som avses i bilaga I till förordning (EEG) nr 3254/91.

En internationell överenskommelse om normer för humana fångstmetoder har sänts till rådet. Det är lämpligt att avstå från handlingar som skulle omintetgöra målet och syftet med överenskommelsen. Förteckningen omfattar därför de länder som har paraferat överenskommelsen.

Bland annat i avvaktan på att ytterligare tredje länder ansluter sig till den internationella överenskommelsen om normer för humana fångstmetoder, eller andra situationer som omfattas av artikel 3.1 i förordning (EEG) nr 3254/91, kan detta beslut bara vara av övergångskaraktär. Den förut nämnda förteckningen bör omedelbart ändras efter nya situationer för att inte hindra handeln med pälsskinn och pälsskinnsprodukter.

Den kommitté som avses i artikel 5 i förordning (EEG) nr 3254/91, och med vilken samråd skett enligt skriftligt förfarande den 20 december 1996, har inte avgivit något positivt yttrande om kommissionens utkast till det beslut, i vilket de godkända länderna finns angivna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förteckningen över länder som uppfyller åtminstone ett av de villkor som anges i artikel 3.1 första stycket i förordning (EG) nr 3254/91 och som avses i artikel 1.1 a i kommissionens förordning (EG) nr 35/97, innefattas i bilagan till detta beslut tillsammans med berörda arter.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

▼M2


BILAGA

Land

Art

Belize

Procyon lotor

▼M3 —————

▼M2

Kanada

Canis latrans

Canis lupus

Castor canadensis

Felis rufus

Lutra canadensis

Lynx canadensis

Martes americana

Martes pennanti

Mustela erminea

Ondatra zibethicus

Procyon lotor

Taxidea taxus

Folkrepubliken Kina

Canis lupus

Martes zibellina

Mustela erminea

Ondatra zibethicus

▼M4 —————

▼A1

▼M2

El Salvador

Procyon lotor

Amerikas förenta stater

Canis latrans

Canis lupus

Castor canadensis

Felis rufus

Lutra canadensis

Lynx canadensis

Martes americana

Martes pennanti

Mustela erminea

Ondatra zibethicus

Procyon lotor

Taxidea taxus

Grönland

Canis lupus

▼A1

▼M2

Jordanien

Canis lupus

Republiken Korea

Martes zibellina

Canis lupus

Libanon

Canis lupus

Mexiko

Canis lupus

Canis latrans

Castor canadensis

Felis rufus

Ondatra zibethicus

Procyon lotor

Taxidea taxus

Moldavien

Canis lupus

Mustela erminea

Nicaragua

Procyon lotor

Norge

Canis lupus

Mustela erminea

Ondatra zibethicus

Pakistan

Canis lupus

Mustela erminea

Panama

Procyon lotor

▼A1

▼M3 —————

▼M2

Ryssland

Canis lupus

Martes zibellina

Mustela erminea

Ondatra zibethicus

Procyon lotor

▼A1

▼M2

Turkiet

Canis lupus


( 1 ) EGT L 308, 9.11.1991, s. 1.

( 2 ) EGT L 8, 11.1.1997, s. 2.