Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Rådets direktiv 67/654/EEG av den 24 oktober 1967 med detaljbestämmelser för att uppnå etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster som egenföretagare inom skogsbruk och skogsavverkningEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr 263 , 30/10/1967 s. 0006 - 0010

Finsk specialutgåva Område 6 Volym 1 s. 0057

Dansk specialutgåva: Serie I Område 1967 s. 0264

Svensk specialutgåva Område 6 Volym 1 s. 0057

Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1967 s. 0287

"Grekisk specialutgåva

" Område 06 Volym 1 s. 0075

Spansk specialutgåva: Område 06 Volym 1 s. 0079

Portugisisk specialutgåva: Område 06 Volym 1 s. 0079RÅDETS DIREKTIV av den 24 oktober 1967 med detaljbestämmelser för att uppnå etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster som egenföretagare inom skogsbruk och skogsavverkning (67/654/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 54.2, 54.3, 63.2 och 63.3 i detta,

med beaktande av Allmänna handlingsprogrammet för upphävande av begränsningar av etableringsfriheten (1), särskilt avdelning IV E i detta,

med beaktande av Allmänna handlingsprogrammet för upphävande av begränsningar av friheten att tillhandahålla tjänster (2), särskilt avdelning V C i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (3),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (4), och

med beaktande av följande:Enligt tidtabellen i de allmänna handlingsprogrammen skall all diskriminering på grundval av nationalitet inom skogsbruk och skogsavverkning (ISIC-huvudgrupp 02) (5) vara upphävd mellan slutet av tredje etappens andra år och slutet av övergångsperioden.

Verksamhet inom skogsbruk och skogsavverkning innefattar producentens försäljning av egna produkter. Detta direktiv tillämpas emellertid inte på ambulerande försäljning och inte heller på detaljhandel utövad av producenter som inte har etablerat sig i värdlandet.

Vissa former av skogsbruk och vissa andra former av verksamhet som utövas som bisyssla av personer verksamma inom skogsbruk är undantagna från detta direktivs räckvidd, eftersom dessa former av verksamhet ingår i andra kategorier i ISIC och därför behandlas i andra rådsdirektiv.

Av den definition som ges i ISIC-grupp 400 framgår att, i de fall då ett företag vars verksamhet finns klassificerad i en annan grupp, för eget bruk och i form av bisyssla utför byggnads-, reparations- eller rivningsarbeten, denna verksamhet inte ingår i grupp 400 utan i den huvudsakliga verksamheten.

I Allmänna handlingsprogrammet för upphävande av begränsningar av etableringsfriheten föreskrivs att begränsningar av rätten att ansluta sig till yrkes- eller handelsorganisationer skall upphävas i de fall då vederbörandes yrkesverksamhet oundvikligen medför att denna rätt utövas.

Frihet att erbjuda tjänster innebär i de fall då en tjänst utförs i värdlandet att den person som erbjuder tjänsten inte bör åläggas att uppfylla de krav som personer etablerade i det landet uppfyller endast på grund av den utövade verksamhetens varaktiga och stadigvarande karaktär i det landet, vilket kan vara fallet under vissa omständigheter i några medlemsstater vad gäller rätten att inskrivas i företagsregistret eller medlemskap i vissa yrkes- och handelsorganisationer.

Den ställning som tillkommer anställda, vilka medföljer den som erbjuder tjänster eller utför arbete för dennes räkning, kommer att regleras genom de bestämmelser som fastställts i enlighet med artikel 48 och 49 i fördraget.

Rese- och vistelsevillkoren för alla personer som åtnjuter etableringsfrihet och frihet att erbjuda tjänster var föremål för de båda direktiv som rådet antog den 25 februari 1964 (6).

Kommissionens rekommendation av den 8 november 1962 (7) till medlemsstaterna enligt vilken "verktyg, instrument eller utrustning ... som temporärt införs från en medlemsstat till en annan för att där användas vid utförandet av allt slags arbete bör omfattas av de bestämmelser som reglerar temporär införsel, förutsatt att de inte stannar längre än sex månader i den medlemsstat dit de införts" är av särskild betydelse för friheten att erbjuda tjänster inom skogsbruk och skogsavverkning.

Slutligen kommer friheten att erbjuda tjänster inom jordbruk, särskilt vad gäller tekniskt bistånd och användningen av giftiga eller på annat sätt farliga ämnen, att underlättas genom ett ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och övriga behörighetsbevis samt genom samordning av vissa nationella bestämmelser. Ytterligare direktiv kommer att utfärdas i detta syfte.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medlemsstaterna skall med avseende på de fysiska personer och bolag (här nedan kallade förmånstagarna) som omfattas av avdelning I i de allmänna handlingsprogrammen för upphävande av begränsningar av etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster upphäva de begränsningar som avses i avdelning III i dessa allmänna handlingsprogram, och som påverkar rätten att erbjuda de tjänster som närmare anges i artikel 2 i detta direktiv.

Artikel 2

1. Bestämmelserna i detta direktiv skall tillämpas på de former av verksamhet inom skogsbruk och skogsavverkning som bedrivs av sådana egenföretagare som omfattas av bilaga 4 till Allmänna handlingsprogrammet för upphävande av begränsningar av etableringsfriheten, huvudgrupp 02, grupperna 021 och 022, i International Standard Industrial Classification of all Economic Activities (8).

2. En detaljerad förteckning över de olika former av verksamhet som ingår i de grupper som avses i punkt 1 återfinns i bilagan till detta direktiv.

3. Dessa grupper av verksamhet skall även anses innefatta sådana byggnads-, reparations- och rivningsarbeten som är nödvändiga bisysslor för utövandet av den huvudsakliga verksamheten, särskilt tillverkning av timmerrännor, anläggning av linbanor, anläggning och underhåll av större och mindre skogsvägar, uppförande av vindskydd och husrum för skogsarbetare.

4. Bestämmelserna i detta direktiv skall inte tillämpas på den ambulerande verksamhet som utövas av förmånstagarna.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall i synnerhet upphäva sådana begränsningar som

a) hindrar förmånstagarna från att etablera sig eller erbjuda tjänster i värdlandet på samma villkor och med samma rättigheter som medborgarna i det landet,

b) härrör från förvaltningspraxis som innebär att förmånstagarna diskrimineras jämfört med medborgarna i staten i fråga.

2. Till de begränsningar som skall upphävas hör i synnerhet de som härrör från åtgärder som hindrar eller begränsar förmånstagarnas möjligheter att etablera sig på följande sätt:a) I Belgien:- skyldigheten att inneha ett carte professionnelle (artikel 1 i lagen av den 19 februari 1965),

- kravet på belgiskt medborgarskap för att bli erkänd som entreprenör och då få utföra statssubventionerat arbete i de skogar som förvaltas av stat, kommuner eller offentliga myndigheter eller, vad gäller bolag, kravet att minst två tredjedelar av bolagets kapital skall vara belgiskt (arrêté-loi av den 3 februari 1947, arrêté du régent av den 29 mars 1947, arreté ministériel av den 31 mars 1947).

b) I Frankrike:- kravet att utländska medborgare skall erhålla ett carte professionnelle d'exploitant agricole eller ett autorisation d'exploiter (décret nr 54-72 av den 20 januari 1954, arrêté av den 30 mars 1955),

- skyldigheten att inneha ett carte spéciale d'étranger (décret-loi av den 12 november 1938, lagen av den 8 oktober 1940).

c) I Luxemburg:- den begränsade giltighetstiden för tillstånd som beviljas utländska medborgare (artikel 21 i lagen av den 2 juni 1962).

Artikel 4

1. Friheten att erbjuda tjänster skall innefatta förmånstagarnas rätt att utföra de olika förberedelsearbeten som är nödvändiga för att de skall kunna utöva sin verksamhet, särskilt kundvärvning genom annonsering, ackvisition och ingående av kontrakt.

2. När förmånstagarna erbjuder tjänster i värdlandet skall de utöva sin verksamhet på temporär basis utan att etablera sig och för en tid som svarar mot de erbjudna tjänsternas karaktär, medan tyngdpunkten för deras verksamhet ligger kvar i en annan medlemsstat.

Den person som erbjuder tjänster skall emellertid ha rätt att i värdlandet på samma villkor som medborgarna i det landet förvärva, hyra, använda eller förfoga över all lös eller fast egendom som han behöver för att kunna utöva sin verksamhet förutsatt att denna egendom sammantagen inte utgör fasta och permanenta lokaler i form av en filial eller en agentur.

3. I de fall då de tjänster som erbjuds enligt punkt 1 och 2 medför resor kan den medlemsstat där dessa tjänster utförs kräva att den som erbjuder tjänster företer handlingar eller andra bevis av vilka det framgår när han påbörjade sin verksamhet inom den statens territorium. I de fall då personen i fråga erbjuder tjänster till flera mottagare skall varje tjänst eller grupp av tjänster anges särskilt.

Artikel 5

1. Medlemsstaterna skall se till att förmånstagarna har rätt att ansluta sig till yrkes- eller handelsorganisationer och rätt att upptas i företagsregistret på samma villkor och med samma rättigheter och skyldigheter som de egna medborgarna.

2. Vid etablering skall rätten att ansluta sig till yrkes- eller handelsorganisationer innebära möjlighet att bli vald eller utnämnd till högre befattning i sådana organisationer. Dessa befattningar kan dock förbehållas de egna medborgarna i de fall då organisationen i fråga har myndighetsutövande uppgifter i enlighet med lag eller förordning.

3. I Luxemburg skall inte medlemskap i Chambre de commerce eller Chambre des métiers medföra rätt för förmånstagarna att delta i valet av förvaltningsorgan inom dessa handelskammare.

4. I den mån det rör sig om erbjudande av tjänster kan förmånstagarna endast avkrävas medlemskap eller inskrivning enligt punkt 1 i de fall då en tjänst eller en serie tjänster erbjuds för en period som överskrider nittio dagar under ett kalenderår.

Artikel 6

1. I de fall då ett värdland av de egna medborgarna, som vill påbörja någon form av verksamhet som avses i artikel 2, kräver skötsamhetsbevis och bevis om att de inte har varit försatta i konkurs eller ettdera av dessa bevis, skall den staten vad gäller medborgare i andra medlemsstater som tillräckligt bevis på detta godta utdrag ur kriminalregistret eller, om något sådant utdrag inte kan uppvisas, motsvarande handling utfärdad av behörig rättsinstans eller förvaltningsmyndighet i utlänningens ursprungsland eller senaste hemvistland, av vilken det framgår att dessa villkor är uppfyllda.

2. I de fall då det i utlänningens ursprungsland eller senaste hemvistland inte utfärdas bevis om att denne inte har varit försatt i konkurs kan ett sådant intyg ersättas av en försäkran under ed, som vederbörande avgett inför rättsinstans eller förvaltningsmyndighet, notarius publicus eller behörig yrkes- eller handelsorganisation i ursprungslandet eller det senaste hemvistlandet.

3. Handlingar som utfärdats enligt punkt 1 och 2 får inte vara äldre än tre månader.

4. Medlemsstaterna skall inom den tid som anges i artikel 8 utse de myndigheter och organ som är behöriga att utfärda ovannämnda handlingar och genast underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om detta.

Artikel 7

Medlemsstaterna får inte bevilja de egna medborgarna, som beger sig till en annan medlemsstat i syfte att där utöva sådan verksamhet som avses i artikel 2, något stöd som kan snedvrida etableringsvillkoren.

Artikel 8

Medlemsstaterna skall besluta om de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom sex månader efter dagen för anmälan och skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 9

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 24 oktober 1967.

På rådets vägnar

K. SCHILLER

Ordförande

(1) EGT nr 2, 15.1.1962, s. 36/62.

(2) EGT nr 2, 15.1.1962, s. 32/62.

(3) EGT nr 96, 28.5.1966, s. 1509/66.

(4) EGT nr 205, 7.12.1965, s. 3064/65.

(5) International Standard Industrial Classification of all Economic Activities, Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers, serie M, nr 4, rev. 1, New York, 1958.

(6) EGT nr 56, 4.4.1964, s. 845/64 och 850/64.

(7) EGT nr 125, 30.11.1962, s. 2767/62.

(8) Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers, serie M, nr 4, rev. 1, New York, 1958.

BILAGA

Former av verksamhet som ingår i de grupper som avses i artikel 2 (1)

a) Förvärv, besittningstagande och utnyttjande av skogbevuxen mark och skogsmark inklusive husrum och arbetslokaler och övriga installationer för skogsbruk.

b) Skörd, försäljningsförberedelser och försäljning av frukt, frön, sticklingar och skott:allt arbete utfört för hand eller med mekaniska hjälpmedel i samband med skörd eller behandling av frukt, frön, sticklingar och skott från olika träslag för skogsföryngring ända till handelsledet.

c) Plantskoleverksamhet, försäljningsförberedelser och försäljning av trädplantor:allt arbete utfört för hand eller med mekaniska hjälpmedel i samband med odling av trädplantor ända till handelsledet.

d) Planteringsarbete:allt arbete utfört för hand eller med mekaniska eller kemiska medel i samband med markberedning för naturlig föryngring, sådd eller plantering innanför eller utanför skogsområden,

allt arbete utfört för hand eller med mekaniska hjälpmedel i samband med sådd eller plantering innanför eller utanför skogsområden,

allt arbete utfört för hand eller med mekaniska eller kemiska hjälpmedel i samband med skötsel av fröplantor eller plantering innanför eller utanför skogsområden under de första åren.

e) Skötsel och skydd av skog:all rutinmässig skogsskötsel, särskilt röjning av skogsvägar, upprensning av undervegetation och buskskog, gallring, inklusive undanröjande av osäljbara produkter, beskärning,

all växtskyddsbehandling utförd för hand eller med mekaniska hjälpmedel, inklusive motorfordon, fartyg och flygplan, i syfte att bekämpa de organismer som är skadliga för frön, plantor, träd och annan skogsvegetation, inklusive skadedjur i mark, vatten, luft och lokaler för skogsbruk och lagrade skogsvårdsprodukter samt i syfte att förebygga skador som orsakas av dessa skadliga organismer,

allt arbete utfört för hand eller med mekaniska hjälpmedel, inklusive motorfordon, fartyg och flygplan i syfte att förebygga eller bekämpa skogsbränder,

allt arbete utfört för hand eller med mekaniska hjälpmedel i syfte att skydda skogen mot de skador som människor eller djur förorsakar, särskilt uppförande och underhåll av stängsel och skyltar.

f) Skörd, förberedelse för försäljning och försäljning av andra skogsprodukter än timmer i egentlig bemärkelse eller frön och trädplantor:allt arbete utfört för hand eller med mekaniska hjälpmedel i samband med skörd, lagring, förberedelse för försäljning och försäljning av andra skogsprodukter än timmer i egentlig bemärkelse eller frön och trädplantor, särskilt kåda, kork, skogsbär och svamp, prydnadsgrenar, kottar, frukter och mossor, torvströ, ormbunkar, ljung, videkvistar.

g) Framställning av träkol i skogen, såväl i kolmilor som i brännugnar, sortering, klassificering, förpackning, lastning och marknadsföring.

h) Avverkning, förberedelse för försäljning och försäljning av timmer:allt arbete utfört för hand eller med mekaniska hjälpmedel i samband med skördande, förberedelse för försäljning och försäljning av timmer, särskilt

- stämpling av träd för avverkning,

- uppmätning, taxering och försäljning på rot,

- avverkning, kvistning och barkning,

- uppmätning och försäljning av runt virke,

- bilning och stapling i kubikmeter, behandling av fanerskivor, tillyxning av stolpar, pålar, järnvägssliprar och gruvstöttor,

- uppmätning, sortering, bortforsling med hjälp av hästar, traktorer, linbanor eller slädar, flottning, försäljning av sorterat eller osorterat obehandlat virke,

- lastning, lagring och avsändning,

- huggning, sortering och försäljning av julgranar.

i) Tekniskt bistånd och skogsbruksmässig expertbedömning, särskilt vad gäller

- skogsbruksteknik och skogsbruk,

- skogsförvaltning och skogsföretag, utarbetande av driftsplaner och skogskartor,

- utnyttjande av skogsprodukter och iordningställande av dessa för försäljning,

- arbetsorganisation, skogsräkenskaper,

- sammanslagning av jordbruk, bildande av konsortier, sammanslutningar och kooperativ,

- expertrådgivning i olika ämnen (arbetsmetoder för avverkning, reparation av skador, osv).

(1) De verksamhetsformer som inte uttryckligen omnämnts i denna klassificering bör innefattas i den rubrik som täcker närbesläktade former av verksamhet, med beaktande av näringslivet inom Europeiska gemenskapen och särskilt den tekniska utvecklingen.