Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Rådets direktiv 68/192/EEG av den 5 april 1968 om friheten för jordbrukare som är medborgare i en medlemsstat och har etablerat sig i en annan medlemsstat att erhålla olika former av kreditEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 093 , 17/04/1968 s. 0013 - 0014

Finsk specialutgåva Område 6 Volym 1 s. 0062

Dansk specialutgåva: Serie I Område 1968(I) s. 0089

Svensk specialutgåva Område 6 Volym 1 s. 0062

Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1968(I) s. 0091

"Grekisk specialutgåva

" Område 06 Volym 1 s. 0085

Spansk specialutgåva: Område 06 Volym 1 s. 0084

Portugisisk specialutgåva: Område 06 Volym 1 s. 0084RÅDETS DIREKTIV av den 5 april 1968 om friheten för jordbrukare som är medborgare i en medlemsstat och har etablerat sig i en annan medlemsstat att erhålla olika former av kredit (68/192/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 54.2 och 54.3 i detta,

med beaktande av Allmänna handlingsprogrammet för upphävande av begränsningar av etableringsfriheten (1), särskilt avdelning IV F 4 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och

med beaktande av följande:Allmänna handlingsprogrammet för upphävande av begränsningar av etableringsfriheten innefattar en särskild tidtabell för genomförande av denna frihet inom jordbruket där hänsyn tas till jordbruksnäringens speciella karaktär. Den fjärde serien åtgärder som föreskrivs i denna tidtabell innebär att varje medlemsstat i början av tredje etappen kommer att se till att de jordbrukare som är medborgare i en annan medlemsstat har rätt till de olika formerna av kredit på samma villkor som de egna medborgarna.

Detta direktiv hänför sig endast till krediter, dvs återbetalningsbara lån, och tillämpas inte på sådana understöd och bidrag som inte behöver återbetalas till fullo, för vilka liberaliseringen i det allmänna handlingsprogrammet har fastställts till en senare tidpunkt.

I praktiken är det emellertid svårt att i de fall då lånen löper med subventionerad ränta skilja mellan själva lånet och räntesubventionen. Denna form av kredit skall därför ingå i detta direktivs räckvidd.

Förmånstagarna enligt rådets direktiv (4) av den 2 april 1963 med detaljbestämmelser för etableringsfrihet på jordbruksområdet inom en medlemsstats territorium för medborgare i andra medlemsstater som har varit anställda som lantarbetare i den medlemsstaten under en sammanhängande period av två år, och förmånstagarna enligt rådets direktiv (5) av den 2 april 1963 med detaljbestämmelser för etableringsfrihet på jordbruk som legat öde eller vars mark inte varit uppodlad i mer än två år, åtnjuter redan samma behandling som medborgarna i vederbörande medlemsstat vad gäller möjligheten till kredit.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medlemsstaterna skall i överensstämmelse med bestämmelserna nedan upphäva alla begränsningar för de medborgare och bolag i andra medlemsstater som utövar verksamhet som egenföretagare inom jordbruk eller som etablerar sig i detta syfte (här nedan kallade förmånstagarna) vad gäller möjligheten att erhålla de olika formerna av kredit.

Artikel 2

1. Med möjlighet att erhålla kredit avses i detta direktiv förmånstagarnas möjlighet att erhålla återbetalningsbara lån inklusive alla lån som löper med subventionerad ränta på samma villkor som dem som tillämpas på medborgarna i den stat där förmånstagarna har etablerat sig, särskilt vad gäller lånebelopp, räntesats och löptid samt den säkerhet som långivaren kräver.

2. Med jordbruksnäring avses i detta direktiv:- de former av verksamhet som omfattas av bilaga 5 i Allmänna handlingsprogrammet för upphävande av begränsningar av etableringsfriheten (ur huvudgrupp 01, jordbruk, i International Standard Industrial Classification of all Economic Activities) (6), särskilt

a) allmänt jordbruk inklusive åkerbruk och vinodling, odling av frukt, nötter, frön, grönsaker, blommor såväl i det fria som under glas,

b) boskapsskötsel, uppfödning av fjäderfä, kaniner, pälsdjur eller andra djur, bin samt produktion av kött, mjölk, ull, hudar och pälsar, ägg och honung.

- skogsavverkning, skogsbruk samt plantering och återplantering av skog i de fall då dessa former av verksamhet utövas som bisyssla och är förenliga med en medlemsstats nationella lagstiftning, särskilt markanvändningsplaner.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall upphäva sådana begränsningar som

- i överensstämmelse med lagar och andra författningar förvägrar förmånstagarna möjligheten att erhålla olika former av kredit eller som gör denna möjlighet avhängig av särskilda villkor,

- på grund av förvaltningspraxis innebär att förmånstagarna diskrimineras jämfört med de egna medborgarna vad gäller möjligheten att erhålla olika former av kredit.

Medlemsstaterna skall dessutom, om inte annat följer av den nationella lagstiftningen ansvara för att diskriminering av förmånstagarna undviks, oavsett typen av långivare.

2. Till de begränsningar som skall upphävas hör i synnerhet de som härrör från åtgärder som hindrar eller begränsar förmånstagarnas möjlighet att erhålla de olika formerna av kredit på samma villkor som medborgarna i medlemsstaten i fråga på följande sätt:I Frankrike:- bestämmelsen att lån för en första etablering endast kan beviljas franska medborgare (artikel 11 i décret nr 65-576 av den 15 juli 1965),

- bestämmelsen att lån till unga jordbrukare endast kan beviljas franska medborgare (artikel 666 i code rural och artikel 2.2 a) i décret nr 65-577 av den 15 juli 1965),

- hinder som kan härröra från föreskrifter utfärdade av Caisse nationale du crédit agricole för beviljande av sådana lån som avses i artikel 686 i code rural.

Artikel 4

Medlemsstaterna får inte bevilja de egna medborgarna, vid avsedd eller faktisk etablering, något direkt eller indirekt stöd av ekonomiskt eller annat slag som skulle kunna leda till att etableringsvillkoren i värdlandet snedvrids.

Artikel 5

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom sex månader efter dagen för anmälan och skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 5 april 1968.

På rådets vägnar

M. COUVE de MURVILLE

Ordförande

(1) EGT nr 2, 15.1.1962, s. 36/62.

(2) EGT nr 207, 5.11.1966, s. 3474/66.

(3) EGT nr 17, 28.1.1967, s. 279/67.

(4) EGT nr 62, 20.4.1963, s. 1323/63.

(5) EGT nr 62, 20.4.1963, s. 1326/63.

(6) Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers, serie M nr 4, rev. 1 (New York, 1958).