Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EEG) nr 222/88 av den 22 december 1988 om ändring av vissa rättsakter om tillämpningen av den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter till följd av införandet av Kombinerade nomenklaturenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 028 , 01/02/1988 s. 0001 - 0053

Finsk specialutgåva Område 11 Volym 14 s. 0003

Svensk specialutgåva Område 11 Volym 14 s. 0003KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 222/88 av den 22 december 1988 om ändring av vissa rättsakter om tillämpningen av den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter till följd av införandet av Kombinerade nomenklaturen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 804/68 av den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter(1), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3904/87(2), särskilt artikel 30 i denna, och

med beaktande av följande:

I rådets förordning (EEG) nr 2658/87(3), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3985/87(4), upprättas ett harmoniserat system för tull- och statistiknomenklaturen och för Gemensamma tulltaxan. Till följd av fastställandet av den nya kombinerade nomenklaturen bör en betydande anpassning genomföras av förordning (EEG) nr 804/68, som har ändrats genom förordning (EEG) nr 3904/87. Det är därför nödvändigt att anpassa vissa andra förordningar som gäller mjölk och mjölkprodukter. På grund av arten av denna anpassning är det lämpligt att, med stöd av artikel 2 i rådets förordning (EEG) nr 3904/87, genomföra den i enlighet med förfarandet i artikel 30 i förordning (EEG) nr 804/68.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 7a i rådets förordning (EEG) nr 985/68 av den 15 juli 1968 om allmänna bestämmelser om intervention på marknaden för smör och grädde(5), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3466/87(6) skall ersättas med följande:

"Artikel 7a

Kommissionen skall undersöka situationen för de produkter som omfattas av nummer 0405 i Kombinerade nomenklaturen och som befinner sig i offentlig lagerhållning och inte kan avsättas på normala villkor under ett regleringsår för mjölk. Lämpliga åtgärder skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 30 i förordning (EEG) nr 804/68."

Artikel 2

Kommissionens förordning (EEG) nr 1073/68 av den 24 juli 1968 om fastställande av närmare bestämmelser för att fastställa priser fritt gränsen och importavgifter för mjölk och mjölkprodukter(7), ändras på följande sätt:

1. Artikel 2 skall ersättas med följande:

"Artikel 2

Priser fritt gränsen skall fastställas på grund av de mest gynnsamma inköpsmöjligheterna i internationell handel för de produkter som anges i artikel 1 i förordning (EEG) nr 804/68, med undantag av de likställda produkter vars avgift inte är densamma som avgiften för motsvarande pilotprodukt."

2. Artikel 9 skall utgå.

3. I artikel 11 skall orden "till förordning (EEG) nr 823/68" ersättas med "till förordning (EEG) nr 2915/79".

Artikel 3

Artikel 2.1 och 2.2 i kommissionens förordning (EEG) nr 1098/68 av den 27 juli 1968 om närmare tillämpningsföreskrifter för exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter(8), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3812/85(9), skall ersättas med följande:

"1. För sockrade mjölkprodukter skall bidraget vara lika med summan av följande delbelopp:

a) Ett delbelopp för kvantiteten av mjölkprodukter.

b) Ett delbelopp för kvantiteten av tillsatt sackaros.

Det senare delbeloppet skall dock endast tillämpas om den sackaros som tillsatts är framställd av betor eller sockerrör som skördats inom gemenskapen.

2. För kondenserad, sockrad mjölk med en fetthalt av högst 9,5 viktprocent, skall det delbelopp som avses i 1 a fastställas per 100 kg av hela produkten.

För de andra produkter som avses i stycke 1 skall delbeloppet i stycke 1 a beräknas genom att grundbeloppet multipliceras med produktens innehåll av mjölkprodukter.

Det grundbelopp som avses ovan utgörs av bidraget per kilogram av mjölkprodukter som produkten innehåller."

Artikel 4

Kommissionens förordning (EEG) nr 1216/68 av den 9 augusti 1968 om fastställande av metoden att bestämma innehållet av laktos i foderblandningar som importeras från tredje land(10) ändras på följande sätt:

1. Artikel 1 skall ersättas med följande:

"Artikel 1

Metoden för att bestämma innehållet av laktos i produkter som omfattas av nummer 2309 i Kombinerade nomenklaturen fastställs i bilagan."

2. Bilagans rubrik skall ersättas med följande:

"Analysmetod för att bestämma innehållet av laktos i de produkter som omfattas av nummer 2309 i Kombinerade nomenklaturen"

Artikel 5

Artikel 6.1 i kommissionens förordning (EEG) nr 210/69 av den 31 januari 1969 om meddelanden mellan medlemsstaterna och kommissionen med avseende på mjölk och mjölkprodukter(11), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2686/87(12) skall ändras på följande sätt:

"1. Vad gäller de produkter som avses i artikel 1 i förordning (EEG) nr 804/68 skall medlemsstaterna varje arbetsdag före klockan 18.00 sända ett meddelande via telex till kommissionen om de kvantiteter för vilka det samma dag har lämnats in licensansökningar i enlighet med artikel 14 i förordning (EEG) nr 3183/80, och dessa kvantiteter skall vara uppdelade i produktgrupper som skall förses med ett kodnummer i enlighet med de förordningar som fastställer bidrag för mjölk och mjölkprodukter som exporteras utan vidare beredning.

I meddelanden som rör exportlicenser för produkter som omfattas av undernummer 0402 10 19, 0402 21 17, 0402 21 19 och 0402 21 99 och nummer 0405 i Kombinerade nomenklaturen skall de exportlicenser som avses i artikel 4.1 särskiljas från dem som avses i artikel 4.2 i förordning (EEG) nr 2729/81 (med eller utan förutfastställt bidrag).

När medlemsstaten lämnar informationen ovan, skall följande uppges:

a) Bestämmelseorten, som enligt artikel 4.3 i förordning (EEG) nr 2729/81 skall anges i fält 13 i ansökningarna om exportlicens, inklusive den geografiska kod som fastställs i bilagan till kommissionens förordning (EEG) nr 3431/85 av den 5 december 1985 om årlig uppdatering av ländernomenklatur för gemenskapens statistik över utrikeshandeln och statistiken över handeln mellan medlemsländer.

b) Kvantiteten eller kvantiteterna för varje bestämmelseort."

Artikel 6

Rådets förordning (EEG) nr 1411/71 av den 29 juni 1971 om ytterligare bestämmelser om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter med avseende på produkter som omfattas av nummer 04.01 i Gemensamma tulltaxan(13), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 566/76(14), ändras på följande sätt:

1. Rubriken skall ersättas med följande:

"Rådets förordning (EEG) nr 1411/77 av de 29 juni 1977 om ytterligare bestämmelser om en gemensam organisation av marknaden för mjölk och mjölkprodukter med avseende på konsumtionsmjölk"

2. Artikel 1 skall ersättas med följande:

"Artikel 1

Denna förordning gäller för följande produkter:

>Plats för tabell>

Artikel 7

Rådets förordning (EEG) nr 2730/75 av den 29 oktober 1975(15) om tillämpningen av den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter avseende glukos och laktos ändras på följande sätt:

1. Artikel 1 skall ersättas med följande:

"Artikel 1

Den ordning som fastställs i förordning (EEG) nr 2727/75 och i tillämpningsföreskrifterna för denna förordning avseende druvsocker samt sirap och andra lösningar av druvsocker enligt undernummer 1702 30 91, 1702 30 99 och 1702 40 90 i Kombinerade nomenklaturen skall utvidgas till att omfatta druvsocker samt sirap och andra lösningar av druvsocker enligt undernummer 1702 30 51 och 1702 30 59 i Kombinerade nomenklaturen."

2. Artikel 2 skall ersättas med följande:

"Artikel 2

Den ordning som fastställs i förordning (EGG) nr 804/68 och i tillämpningsföreskrifterna för denna förordning avseende laktos samt sirap och andra lösningar av laktos enligt undernummer 1702 10 90 i Kombinerade nomenklaturen skall utvidgas till att omfatta laktos samt sirap och andra lösningar av laktos enligt undernummer 1702 10 10 i Kombinerade nomenklaturen."

3. Artikel 3 skall ersättas med följande:

"Artikel 3

När ordningen för druvsocker och laktos samt sirap och andra lösningar av druvsocker och laktos enligt undernummer 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90 respektive 1702 10 90 i Kombinerade nomenklaturen ändras i enlighet med artikel 43 i fördraget eller tillämpningsföreskrifterna för den artikeln, skall sådana ändringar, där så är lämpligt, utvidgas till att omfatta druvsocker och laktos samt sirap och andra lösningar av druvsocker och laktos enligt undernummer 1702 30 51, 1702 30 59 respektive 1702 10 10 i Kombinerade nomenklaturen, om inte andra åtgärder vidtas i enlighet med samma föreskrifter för att harmonisera ordningen för dessa produkter med behandlingen av de produkter som nämns ovan."

Artikel 8

Artikel 19 i kommissionens förordning (EEG) nr 368/77 av den 23 februari 1977 om anbudsförsäljning av skummjölkspulver avsett att användas i foder för andra djur än unga kalvar(16), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1413/87(17), skall ersättas med följande:

"Artikel 19

1. Det stöd som avses i artikel 10 i förordning (EEG) nr 804/68 skall inte beviljas för skummjölkspulver som säljs enligt denna förordning.

2. För skummjölkspulver som säljs enligt denna förordning och som

- sänds obearbetat till en annan medlemsstat, skall det monetära utjämningsbeloppet, som fastställs i enlighet med förordning (EEG) nr 974/71 för produkter enligt undernummer 0402 10 19 i Kombinerade nomenklaturen, multipliceras med den koefficient som anges i motsvarande fotnot i avdelning 5 i bilaga 1 till kommissionens förordning om fastställande av de monetära utjämningsbeloppen.

- sänds till en annan medlemsstat eller exporteras till tredje land antingen efter beredning eller i foderblandningar, skall det monetära utjämningsbeloppet, som fastställs i enlighet med förordning (EEG) nr 974/71 för produkter enligt undernummer:

- 2309 10 15 och 2309 90 35

- 2309 10 19 och 2309 90 39

- 2309 10 39 och 2309 90 49

- 2309 10 59 och 2309 90 59

- 2309 10 70 och 2309 90 70

i Kombinerade nomenklaturen, multipliceras med den koefficient som anges i motsvarande fotnot i avdelning 5 i bilaga 1 till kommissionens förordning om fastställande av de monetära utjämningsbeloppen.

Kommissionen får anpassa dessa koefficienter om det är nödvändigt."

Artikel 9

Artikel 17 i kommissionens förordning (EEG) nr 1844/77 av den 10 augusti 1977 om beviljande genom anbud av särskilt stöd för skummjölkspulver avsett för foder till andra djur än unga kalvar(18), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1650/85(19) och tillfälligt upphävd genom förordning (EEG) nr 2224/85(20), skall ersättas med följande:

"Artikel 17

För skummjölkspulver som bereds i enlighet med artikel 9.2 och som

- sänds till en annan medlemsstat eller

- exporteras till tredje land

skall det monetära utjämningsbeloppet, som fastställs i enlighet med förordning (EEG) nr 974/71, för produkter enligt undernummer:

- 2309 10 15 och 2309 90 35,

- 2309 10 19 och 2309 90 39,

- 2309 10 39 och 2309 90 49,

- 2309 10 59 och 2309 90 59,

- 2309 10 70 och 2309 90 70

i Kombinerade nomenklaturen, multipliceras med den koefficient som anges i motsvarande fotnot i avdelning 5 i bilagan till kommissionens förordning om fastställande av de monetära utjämningsbeloppen.

Kommissionen får anpassa dessa koefficienter om det är nödvändigt."

Artikel 10

Paragraf 1 c i avtalet till rådets förordning (EEG) nr 2042/77 av den 13 september 1977 om avtalet mellan Österrike och Europeiska ekonomiska gemenskapen angående vissa ostsorter, för vilket förhandlingen skett i enlighet med artikel XXVIII i GATT(21), skall ändras på följande sätt:

"c) för import till Österrike av följande ostar med ursprung i gemenskapen som är gjorda av ko- mjölk, med undantag av de ostar som avses i a och b ovan, skall Österrike tillämpa följande importavgift, förutsatt att osten åtföljs av ett godkänt kvalitets- och ursprungsintyg:

>Plats för tabell>

Artikel 11

Kommissionens förordning (EEG) nr 776/78 av den 18 april 1978 om tillämpning av det lägsta bidragsbeloppet vid export av mejeriprodukter och om upphävande och ändring av vissa förordningar(22), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3812/85(23), ändras på följande sätt:

1. Bilaga 1 skall ersättas med följande:

>Plats för tabell>

2. Bilaga 2 skall ersättas med följande:

>Plats för tabell>

Artikel 12

Kommissionens förordning (EEG) nr 262/79 av den 12 februari 1979 om försäljning av smör till sänkt pris för användning vid tillverkning av konditorivaror, glass och andra livsmedel(24), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1291/86(25), ändras på följande sätt:

1. Artikel 4 skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 och 2, formel A och B, skall ersättas med följande:

"1. Formel A

a) Produkter som omfattas av undernummer 1905 20, 1905 30, 1905 90 40, 1905 90 50, 1905 90 60 och 1905 90 90 i Kombinerade nomenklaturen.

b) Följande produkter i detaljhandelsförpackningar:

- Sockerkonfektyrer enligt undernummer 1704 90 51, 1704 90 75 och 1704 90 99 i Kombinerade nomenklaturen.

- Sockerkonfektyrer enligt undernummer 1806 90 50 i Kombinerade nomenklaturen.

- Varor av choklad med fyllning, i detaljhandelsförpackningar enligt undernummer 1806 31 00, 1806 90 11, 1806 90 19 och 1806 90 31 i Kombinerade nomenklaturen.

- Andra livsmedelsberedningar innehållande kakao, med undantag av choklad och chokladprodukter, enligt undernummer 1806 20, 1806 31 00, 1806 32, 1806 90 39, 1806 90 60, 1806 90 70 och 1806 90 90 i Kombinerade nomenklaturen.

Halten av mjölkfett i torrsubstansen i de produkter som räknas upp i b eller i de beståndsdelar i dessa produkter som omfattas av stödet, skall vara minst 4 och högst 30 viktprocent. Detta innehåll skall anges på emballaget.

2. Formel B:

a) Glass enligt undernummer 2105 00 91 och 2105 00 99 i den kombinerade nomenklaturen och som innehåller minst 5 och högst 20 viktprocent mjölkfett, eller

b) Beredningar, med undantag av yoghurt och yoghurtpulver, avsedda för tillverkning av glass enligt undernummer 1806 20 90, 1806 90 90, 1901 90 90 och 2106 90 99 i Kombinerade nomenklaturen innehållande minst 10 och högst 33 viktprocent mjölkfett i torrsubstansen och en eller flera smaksättningar samt emulgerings- eller stabiliseringsmedel, och som är lämpliga för förtäring utan någon ytterligare behandling än tillsättning av vatten och nödvändig mekanisk behandling och frysning."

b) Punkt 3, formel C, skall ändras på följande sätt:

aa) Den inledande meningen skall ersättas med följande:

"Produkter enligt undernummer 1901 20 00 och 1901 90 90 i Kombinerade nomenklaturen."

bb) I stycke a skall "19.08 i Gemensamma tulltaxan" ersättas med "1905 i Kombinerade nomenklaturen".

cc) I stycke b aa skall "19.02" ersättas med "1901".

dd) I stycke b bb skall texten ersättas med följande:

"bb) trots bestämmelserna under dd får beredningen till produkter enligt undernummer 1901 20 00 och 1901 90 90 i Kombinerade nomenklaturen som avses i a endast ske i anläggningar som, i enlighet med bestämmelserna i artikel 9, godkänts av den medlemsstat där beredningen sker."

c) I punkt 4, formel D, skall uttrycket "16.04 och 16.05 i Gemensamma tulltaxan" ersättas med "1604 och 1605 i Kombinerade nomenklaturen".

2. Bilaga 4 skall ersättas med följande:

"BILAGA 4

1. "Chocolate crumb"

Sammansättning (innehåll i viktprocent):

- mjölkfett: mer än 6,5 %, men mindre än 11 %,

- kakao: mer än 6,5 %, men mindre än 15 %,

- sackaros (inklusive invertsocker beräknat som sackaros): mer än 50 %, men mindre än 60 %,

- fettfria mjölkbeståndsdelar: mer än 17 %, men mindre än 30 %,

- vatten: mer än 0,5 %, men mindre än 3,5 %.

2. Glasyr för kakor och tårtor

Sammansättning (innehåll i viktprocent):

- mjölkfett: 4 % eller mer, men mindre än 6 %,

- kakao: högst 55 %

- sackaros (inklusive invertsocker beräknat som sackaros): mindre än 50 %.

3. Konditorikräm i form av pulver

Sammansättning (innehåll i viktprocent):

- mjölkfett: 4 % eller mer, men mindre än 8 %,

- skummjölkspulver: 8 % eller mer, med mindre än 15 %,

- sackaros (inklusive invertsocker beräknat som sackaros): 45 % eller mer, men mindre än 55 %,

- pregelatiniserad stärkelse: 20 % eller mer, men mindre än 25 %,

- emulgeringsmedel, aromämnen och salter: mindre än 5 %."

Artikel 13

Rådets förordning (EEG) nr 2915/79 av den 18 december 1979 om produktgrupper och om de särskilda bestämmelserna för beräkning av importavgifter för mjölk och mjölkprodukter och om ändring av förordning (EEG) nr 950/68 om Gemensamma tulltaxan(26), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2346/87(27), ändras på följande sätt:

1. Rubriken skall ändras på följande sätt:

"Rådets förordning (EEG) nr 2915/79 av den 18 december 1979 om produktgrupper och om de särskilda bestämmelserna för beräkning av importavgifter för mjölk och mjölkprodukter".

2. Artikel 1 P16 skall ersättas med artikel 1 P12 på följande sätt:

"Artikel 1

De produktgrupper som avses i artikel 14.3 i förordning (EEG) nr 804/68 och pilotprodukten för varje sådan grupp fastställs i bilagan.

Artikel 2

Importavgiften per 100 kg för en produkt i grupp 1, som

1. omfattas av undernummer 0404 10 19 i Kombinerade nomenklaturen, skall vara lika med summan av följande delbelopp:

a) Ett delbelopp som är lika med avgiften för pilotprodukten, multiplicerad med en koefficient som uttrycker viktförhållandet mellan å ena sidan produktens innehåll av vasslepulver, som granulat eller i annan fast form, och å andra sidan själva produkten.

b) Ett delbelopp som tar hänsyn till kvantiteten tillsatt socker eller annat sötningsmedel.

2. omfattas av undernummer 0404 10 91 i Kombinerade nomenklaturen, skall vara lika med avgiften för pilotprodukten, multiplicerad med en koefficient som uttrycker viktförhållandet mellan å ena sidan kvantiteten mjölkbeståndsdelar i produktens torrsubstans och å andra sidan själva produkten.

3. omfattas av undernummer 0404 10 99 i Kombinerade nomenklaturen, skall vara lika med summan av följande delbelopp:

a) Ett delbelopp som beräknas i enlighet med 2.

b) Ett delbelopp som beräknas i enlighet med 1 b.

Artikel 3

Importavgiften per 100 kg för en produkt i grupp 2 som

1. omfattas av undernummer 0402 10 11, 0403 90 11, 0404 90 11 och 0404 90 31 i den kombinerade nomenklaturen, skall vara lika med summan av följande delbelopp:

a) Ett delbelopp som är lika med avgiften för typprodukten.

b) Ett delbelopp som är lika med 7,25 ecu.

2. omfattas av undernummer 0402 10 91 och 0403 90 31 i Kombinerade nomenklaturen, skall vara lika med summan av följande delbelopp:

a) Ett delbelopp som beräknas i enlighet med 3 a.

b) Ett delbelopp som är lika med 7,25 ecu.

c) Ett delbelopp som tar hänsyn till kvantiteten tillsatt socker eller annat sötningsmedel.

3. omfattas av undernummer 0402 10 99, 0404 90 51 och 0404 90 91 i Kombinerade nomenklaturen, skall vara lika med summan av följande delbelopp:

a) Ett delbelopp som är lika med avgiften för pilotprodukten, multiplicerad med en koefficient som uttrycker viktförhållandet mellan å ena sidan produktens innehåll av mjölkpulver, som granulat eller i annan fast form, och å andra sidan själva produkten.

b) Ett delbelopp som tar hänsyn till kvantiteten socker eller annat sötningsmedel.

4. omfattas av undernummer ex 2309 i Kombinerade nomenklaturen, skall vara lika med summan av följande delbelopp:

a) Ett delbelopp, som endast gäller om innehållet av stärkelse i produkten överstiger 10 %, som är lika med den genomsnittliga avgiften per 100 kg för majs, multiplicerad med koefficienten

- 0,16 för produkter enligt undernummer 2309 10 39 och 2309 90 49.

- 0,50 för produkter enligt undernummer 2309 10 59 och 2309 90 59.

Den genomsnittliga avgiften per 100 kg för majs skall vara lika med den genomsnittliga avgiften under de 25 första dagarna i månaden före den månad då importen sker, om nödvändigt anpassad till importmånadens tröskelpris.

b) Ett delbelopp som är lika med avgiften för pilotprodukten i grupp 2 multiplicerad med koefficienten

- 0,75 för produkter enligt undernummer 2309 10 15 och 2309 90 35.

- 0,98 för produkter enligt undernummer 2309 10 19, 2309 90 39, 2309 10 70 och 2309 90 70.

- 0,90 för produkter enligt undernummer 2309 10 39 och 2309 90 49.

- 0,70 för produkter enligt undernummer 2309 10 59 och 2309 90 59.

c) Ett delbelopp som är lika med 2,42 ecu.

Artikel 4

Importavgiften per 100 kg för en produkt i grupp 3 som

1. omfattas av undernummer 0402 21 11, 0403 90 13, 0404 90 13 och 0404 90 33 i Kombinerade nomenklaturen, skall vara lika med summan av följande delbelopp:

a) Ett delbelopp som är lika med avgiften för typprodukten.

b) Ett delbelopp som är lika med 7,25 ecu.

2. omfattas av undernummer 0402 21 91, 0403 90 19, 0404 90 19 och 0404 90 39 i den kombinerade nomenklaturen, skall vara lika med summan av följande delbelopp:

a) Ett delbelopp som är lika med avgiften beräknad i enlighet med 3.

b) Ett delbelopp som är lika med 7,25 ecu.

3. omfattas av undernummer 0402 21 99 i Kombinerade nomenklaturen, skall vara lika med summan av följande delbelopp:

a) Ett delbelopp som är lika med avgiften för pilotprodukten.

b) Ett delbelopp fastställt med hänsyn till att värdet på en produkt under detta undernummer som släpps ut på marknaden och som har en fetthalt av över 80 viktprocent är högre än värdet på pilotprodukten.

4. omfattas av undernummer 0402 29 11, 0402 29 15 och 0403 90 33 i Kombinerade nomenklaturen, skall vara lika med summan av följande delbelopp:

a) Ett delbelopp som beräknas i enlighet med 6 a.

b) Ett delbelopp som är lika med 7,25 ecu.

c) Ett delbelopp som tar hänsyn till kvantiteten tillsatt socker eller annat sötningsmedel.

5. omfattas av undernummer 0402 29 91, 0403 90 39, 0404 90 59 och 0404 90 99 i Kombinerade nomenklaturen, skall vara lika med summan av följande delbelopp:

a) Ett delbelopp som beräknas i enlighet med 7 a.

b) Ett delbelopp som är lika med 7,25 ecu.

c) Ett delbelopp som tar hänsyn till kvantiteten tillsatt socker eller annat sötningsmedel.

6. omfattas av undernummer 0402 29 19 i Kombinerade nomenklaturen, skall vara lika med summan av följande delbelopp:

a) Ett delbelopp som är lika med avgiften för pilotprodukten, multiplicerad med en koefficient som uttrycker viktförhållandet mellan å ena sidan produktens innehåll av mjölkpulver, som granulat eller i annan fast form, och å andra sidan själva produkten.

b) Ett delbelopp som tar hänsyn till kvantiteten tillsatt socker eller annat sötningsmedel.

7. omfattas av undernummer 0402 29 99 i Kombinerade nomenklaturen, skall vara lika med summan av följande delbelopp:

a) Ett delbelopp som är lika med avgiften, beräknad i enlighet med 3, multiplicerad med en koefficient som uttrycker viktförhållandet mellan å ena sidan produktens innehåll av mjölkpulver och å andra sidan själva produkten.

b) Ett delbelopp som tar hänsyn till kvantiteten tillsatt socker eller annat sötningsmedel.

Artikel 5

Importavgiften per 100 kg för en produkt i grupp 4 som omfattas av undernummer 0402 91 31 och 0402 91 39 i Kombinerade nomenklaturen, skall vara lika med avgiften för pilotprodukten, multiplicerad med koefficienten 1,25.

Artikel 6

Importavgiften per 100 kg för en produkt i grupp 6 som

1. omfattas av undernummer 0401 10 10 i Kombinerade nomenklaturen, skall vara lika med summan av följande delbelopp:

a) Ett delbelopp som är lika med avgiften för pilotprodukten i grupp 2, multiplicerad med koefficienten 0,0938.

b) Ett delbelopp som är lika med avgiften för pilotprodukten i grupp 6, multiplicerad med koefficienten 0,0119.

c) Ett delbelopp som är lika med 3,63 ecu.

2. omfattas av undernummer 0401 10 90 i Kombinerade nomenklaturen, skall vara lika med summan av följande delbelopp:

a) Ett delbelopp som beräknas i enlighet med 1 a.

b) Ett delbelopp som beräknas i enlighet med 1 b.

c) Ett delbelopp som är lika med 2,42 ecu.

3. omfattas av undernummer 0401 20 11 i Kombinerade nomenklaturen, skall vara lika med summan av följande delbelopp:

a) Ett delbelopp som är lika med avgiften för pilotprodukten i grupp 2, multiplicerad med koefficienten 0,0990.

b) Ett delbelopp som är lika med avgiften för pilotprodukten i grupp 6, multiplicerad med koefficienten 0,0358.

c) Ett delbelopp som är lika med 3,63 ecu.

4. omfattas av undernummer 0401 20 19 i Kombinerade nomenklaturen, skall vara lika med summan av följande delbelopp:

a) Ett delbelopp som beräknas i enlighet med 3 a.

b) Ett delbelopp som beräknas i enlighet med 3 b.

c) Ett delbelopp som är lika med 2,42 ecu.

5. omfattas av undernummer 0401 20 91 i Kombinerade nomenklaturen, skall vara lika med summan av följande delbelopp:

a) Ett delbelopp som är lika med avgiften för pilotprodukten i grupp 2, multiplicerad med koefficienten 0,0677.

b) Ett delbelopp som är lika med avgiften för pilotprodukten i grupp 6, multiplicerad med koefficienten 0,0717.

c) Ett delbelopp som är lika med 3,63 ecu.

6. omfattas av undernummer 0401 20 99 i Kombinerade nomenklaturen, skall vara lika med summan av följande delbelopp:

a) Ett delbelopp som beräknas i enlighet med 5 a.

b) Ett delbelopp som beräknas i enlighet med 5 b.

c) Ett delbelopp som är lika med 2,42 ecu.

7. omfattas av undernummer 0401 30 11 i Kombinerade nomenklaturen, skall vara lika med summan av följande delbelopp:

a) Ett delbelopp som är lika med avgiften för pilotprodukten i grupp 2, multiplicerad med koefficienten 0,0771.

b) Ett delbelopp som är lika med avgiften för pilotprodukten i grupp 6, multiplicerad med koefficienten 0,2508.

c) Ett delbelopp som är lika med 3,63 ecu.

8. omfattas av undernummer 0401 30 19 i Kombinerade nomenklaturen, skall vara lika med summan av följande delbelopp:

a) Ett delbelopp som beräknas i enlighet med 7 a.

b) Ett delbelopp som beräknas i enlighet med 7 b.

c) Ett delbelopp som är lika med 2,42 ecu.

9. omfattas av undernummer 0401 30 31 och 0402 91 51 i den kombinerade nomenklaturen, skall vara lika med summan av följande delbelopp:

a) Ett delbelopp som är lika med avgiften för pilotprodukten i grupp 2, multiplicerad med koefficienten 0,0573.

b) Ett delbelopp som är lika med avgiften för pilotprodukten i grupp 6, multiplicerad med koefficienten 0,5374.

c) Ett delbelopp som är lika med 3,63 ecu.

10. omfattas av undernummer 0401 30 39 och 0402 91 59 i Kombinerade nomenklaturen, skall vara lika med summan av följande delbelopp:

a) Ett delbelopp som beräknas i enlighet med 9 a.

b) Ett delbelopp som beräknas i enlighet med 9 b.

c) Ett delbelopp som är lika med 2,42 ecu.

11. omfattas av undernummer 0401 30 91 och 0402 91 91 i Kombinerade nomenklaturen, skall vara lika med summan av följande delbelopp:

a) Ett delbelopp som är lika med avgiften för pilotprodukten i grupp 6, multiplicerad med koefficienten 0,9554.

b) Ett delbelopp som är lika med 3,63 ecu.

12. omfattas av undernummer 0401 30 99 och 0402 91 99 i Kombinerade nomenklaturen, skall vara lika med summan av följande delbelopp:

a) Ett delbelopp som beräknas i enlighet med 11 a.

b) Ett delbelopp som är lika med 2,42 ecu.

13. omfattas av undernummer 0402 99 31 i Kombinerade nomenklaturen, skall vara lika med summan av följande delbelopp:

a) Ett delbelopp som är lika med avgiften beräknad i enlighet med punkt 9 a och b, multiplicerad med en koefficient som uttrycker viktförhållandet mellan å ena sidan produktens innehåll av mjölkbeståndsdelar och å andra sidan själva produkten.

b) Ett delbelopp som tar hänsyn till kvantiteten tillsatt socker eller annat sötningsmedel.

c) Ett delbelopp som är lika med 3,63 ecu.

14. omfattas av undernummer 0402 99 39 i Kombinerade nomenklaturen, skall vara lika med summan av följande delbelopp:

a) Ett delbelopp som beräknas i enlighet med 13 a.

b) Ett delbelopp som beräknas i enlighet med 13 b.

c) Ett delbelopp som är lika med 2,42 ecu.

15. omfattas av undernummer 0402 99 91 i Kombinerade nomenklaturen, skall vara lika med summan av följande delbelopp:

a) Ett delbelopp som är lika med avgiften beräknad i enlighet med 11 a, multiplicerad med en koefficient som uttrycker viktförhållandet mellan å ena sidan produktens innehåll av mjölkprodukter och å andra sidan själva produkten.

b) Ett delbelopp som tar hänsyn till kvantiteten tillsatt socker eller annat sötningsmedel.

c) Ett delbelopp som är lika med 3,63 ecu.

16. omfattas av undernummer 0402 99 99 i Kombinerade nomenklaturen, skall vara lika med summan av följande delbelopp:

a) Ett delbelopp som beräknas i enlighet med 15 a.

b) Ett delbelopp som beräknas i enlighet med 15 b.

c) Ett delbelopp som är lika med 2,42 ecu.

17. omfattas av undernummer 0403 10 11 och 0403 90 51 i Kombinerade nomenklaturen, skall vara lika med summan av följande delbelopp:

a) Ett delbelopp som beräknas i enlighet med punkt 3 a.

b) Ett delbelopp som beräknas i enlighet med punkt 3 b.

c) Ett delbelopp som är lika med 6,04 ecu.

18. omfattas av undernummer 0403 10 13 och 0403 90 53 i Kombinerade nomenklaturen, skall vara lika med summan av följande delbelopp:

a) Ett delbelopp som beräknas i enlighet med 5 a.

b) Ett delbelopp som beräknas i enlighet med 5 b.

c) Ett delbelopp som är lika med 6,04 ecu.

19. omfattas av undernummer 0403 10 19 och 0403 90 59 i Kombinerade nomenklaturen, skall vara lika med summan av följande delbelopp:

a) Ett delbelopp som beräknas i enlighet med 7 a.

b) Ett delbelopp som beräknas i enlighet med 7 b.

c) Ett delbelopp som är lika med 6,04 ecu.

20. omfattas av undernummer 0403 10 31 och 0403 90 61 i Kombinerade nomenklaturen, skall vara lika med summan av följande delbelopp:

a) Ett delbelopp som är lika med avgiften beräknad i enlighet med 17 a och b, multiplicerad med en koefficient som uttrycker viktförhållandet mellan å ena sidan produktens innehåll av mjölkbeståndsdelar och å andra sidan själva produkten.

b) Ett delbelopp som tar hänsyn till kvantiteten tillsatt socker eller annat sötningsmedel.

c) Ett delbelopp som är lika med 6,04 ecu.

21. omfattas av undernummer 0403 10 33 och 0403 90 63 i Kombinerade nomenklaturen, skall vara lika med summan av följande delbelopp:

a) Ett delbelopp som är lika med avgiften beräknad i enlighet med 18 a och b, multiplicerad med en koefficient som uttrycker viktförhållandet mellan å ena sidan produktens innehåll av mjölkbeståndsdelar och å andra sidan själva produkten.

b) Ett delbelopp som tar hänsyn till kvantiteten tillsatt socker eller annat sötningsmedel.

c) Ett delbelopp som är lika med 6,04 ecu.

22. omfattas av undernummer 0403 10 39 och 0403 90 69 i Kombinerade nomenklaturen, skall vara lika med summan av följande delbelopp:

a) Ett delbelopp som är lika med avgiften beräknad i enlighet med 19 a och b, multiplicerad med en koefficient som uttrycker viktförhållandet mellan å ena sidan produktens innehåll av mjölkbeståndsdelar och å andra sidan själva produkten.

b) Ett delbelopp som tar hänsyn till kvantiteten tillsatt socker eller annat sötningsmedel.

c) Ett delbelopp som är lika med 6,04 ecu.

23. omfattas av undernummer 0405 00 90 i Kombinerade nomenklaturen, skall vara lika med avgiften för typprodukten, multiplicerad med koefficienten 1,22.

Artikel 7

Importavgiften per 100 kg för en produkt i grupp 11 som

1. omfattas av undernummer 0406 10 10, 0406 90 71, 0406 90 91 och 0406 90 93 i Kombinerade nomenklaturen, skall vara lika med summan av följande delbelopp:

a) Ett delbelopp som är lika med avgiften för pilotprodukten i grupp 11.

b) Ett delbelopp som är lika med avgiften för pilotprodukten i grupp 6, multiplicerad med koefficienten 0,18.

2. omfattas av undernummer 0406 10 90, 0406 90 97 och 0406 90 99 i Kombinerade nomenklaturen, skall vara lika med summan av följande delbelopp:

a) Ett delbelopp som är lika med avgiften för pilotprodukten i grupp 11.

b) Ett delbelopp som är lika med 96,72 ecu.

3. omfattas av undernummer 0406 30 10 och 0406 30 39 i Kombinerade nomenklaturen, skall vara lika med summan av följande delbelopp:

a) Ett delbelopp som är lika med avgiften för pilotprodukten i grupp 11, multiplicerad med koefficienten 0,60.

b) Ett delbelopp som är lika med avgiften för pilotprodukten i grupp 6, multiplicerad med koefficienten 0,24.

c) Ett delbelopp som är lika med 12,06 ecu.

4. omfattas av undernummer 0406 30 31 i Kombinerade nomenklaturen, skall vara lika med summan av följande delbelopp:

a) Ett delbelopp som är lika med avgiften för pilotprodukten i grupp 11, multiplicerad med koefficienten 0,80.

b) Ett delbelopp som är lika med avgiften för pilotprodukten i grupp 6, multiplicerad med koefficienten 0,05.

c) Ett delbelopp som är lika med 12,09 ecu.

5. omfattas av undernummer 0406 30 90 i Kombinerade nomenklaturen, skall vara lika med summan av följande delbelopp:

a) Ett delbelopp som är lika med avgiften som beräknats i enlighet med 3.

b) Ett delbelopp som är lika med 96,72 ecu.

Artikel 8

Trots bestämmelserna i artikel 12 skall importavgiften per 100 kg för en produkt i grupp 11 vara lika med tröskelpriset minskat med

a) 249,04 ecu per 100 kg, när det gäller en produkt enligt undernummer 0406 90 25 och 0406 90 27 i Kombinerade nomenklaturen, med en fetthalt i torrsubstansen av högst 48 viktprocent,

b) 249,04 ecu per 100 kg, ökat med ett delbelopp som är lika med 24,18 ecu, när det gäller en produkt enligt undernummer 0406 90 25 och 0406 90 27 i den kombinerade nomenklaturen, med en fetthalt i torrsubstansen av minst 48 viktprocent,

c) 261,13 ecu per 100 kg, när det gäller en produkt enligt undernummer 0406 90 29, 0406 90 31 och 0406 90 50 i Kombinerade nomenklaturen,

på villkor att importpriset inte är lägre än det belopp som dras från tröskelpriset. Importpriset för de produkter som avses ovan under c får dock inte vara lägre än 243 ecu per 100 kg.

Artikel 9

Om det konstateras vid import till gemenskapen att priset på en likställd produkt, för vilken importavgiften skiljer sig från pilotproduktens avgift, är betydligt lägre än det pris som skulle vara normalt i förhållande till pilotproduktens pris, skall avgiften vara lika med summan av följande delbelopp:

a) Ett delbelopp som är lika med beloppet som följer av de bestämmelser i artikel 2 P7 som gäller den likställda produkten i fråga.

b) Ytterligare ett delbelopp som fastställs på en nivå som med hänsyn till de likställda produkternas sammansättning och kvalitet möjliggör ett normalt prisförhållande vid import till gemenskapen.

Artikel 10

Ett delbelopp som tar hänsyn till kvantiteten tillsatt socker eller annat sötningsmedel och som är lika med den genomsnittliga avgiften för 50 kg vitt socker under de 20 första dagarna i månaden före den månad då avgiften för mjölkprodukten i fråga skall tillämpas.

Artikel 11

1. Vid import från tredje land av de produkter enligt nummer 2309 i den kombinerade nomenklaturen som avses i artikel 3.4 skall innehållet av mjölkprodukter i dessa skall fastställas genom att multiplicera innehållet av laktos per 100 kg av produkten i fråga med koefficienten 2.

2. Metoderna för att bestämma innehållet av stärkelse i produkter enligt nummer 2309 i den kombinerade nomenklaturen skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 26 i förordning (EEG) nr 2727/75.

Artikel 12

En särskild importavgift skall tillämpas på de mjölkprodukter som anges i artikel 1 i förordning (EEG) nr 804/68 vid import från tredje land enligt ett särskilt avtal mellan det landet och gemenskapen, enligt en koncession som gemenskapen ingått inom ramen för GATT, eller enligt en fristående koncession för vilket det finns ett IMA 1-intyg, som utfärdats enligt villkoren i gemenskapens förordningar angående denna fråga.

Tillämpningsföreskrifterna för de särskilda avgifterna skall fastställas enligt förfarandet i artikel 30 i förordning (EEG) nr 804/68 i enlighet med innehållet i dessa avtal."

3. Bilaga 1 skall ersättas med följande:

>Plats för tabell>

4. Bilaga 2 skall utgå.

Artikel 14

Kommissionens förordning (EEG) nr 2967/79 av den 18 december 1979 om fastställande av villkoren för förädling av vissa ostar som är föremål för förmånsbehandling vid import(28), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3812/85(29), ändras på följande sätt:

1. Artikel 1 skall ersättas med följande:

"Artikel 1

Om inte annat följer av denna förordning, skall bestämmelserna i förordning (EEG) nr 1535/77 tillämpas på ost enligt undernummer 0406 90 11 i Kombinerade nomenklaturen, som är avsedd för förädling och som importeras inom ramen för tullkvoten i bilaga 1 i förordning (EEG) nr 1767/82."

2. Artikel 2.1 skall ersättas med följande:

"1. Ost som avses i artikel 1 skall anses som förädlad när den har förädlats till produkter som omfattas av undernummer 0406 30 i Kombinerade nomenklaturen."

Artikel 15

Artikel 1 i kommissionens förordning (EEG) nr 2968/79 av den 20 december 1979 om närmare föreskrifter för administrativt bistånd i samband med export av mjuk, mogen ost av komjölk, som kan åtnjuta särskild behandling vid import till ett icke-medlemsland(30), skall ersättas med följande:

"Artikel 1

Vid export till USA, inklusive Puerto Rico, av mjuk, mogen ost av komjölk som är tillverkad inom gemenskapen och som överensstämmer med definitionen i bilaga 1 till denna förordning, skall ett intyg enligt förlagan i bilaga 2 utfärdas på begäran från den berörda personen."

Artikel 16

Artikel 1 i kommissionens förordning (EEG) nr 1552/80 av den 20 juni 1980 om närmare föreskrifter för administrativt bistånd vid export av vissa ostar som kan åtnjuta särskild behandling vid import till Australien(31), skall ändras på följande sätt:

"Artikel 1

Vid export till Australien av följande ostar som producerats inom gemenskapen och som överensstämmer med definitionen i bilaga 1 till denna förordning, skall ett intyg utfärdas enligt förlagan i bilaga 2 på begäran från den berörda personen:

- Mjuk, mogen ost och ost som tillverkats uteslutande av getmjölk (med undantag av Feta, Telemes och Kasseri),

- Roquefort- och stiltonost."

Artikel 17

Andra strecksatsen i bilaga 2 till kommissionens förordning (EEG) nr 1932/81 av den 13 juli 1981 om beviljande av stöd till smör och koncentrerat smör avsett att användas vid tillverkning av konditorivaror, glass och andra livsmedel(32), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 453/85(33), skall ersättas med följande:

"- Fält 106: 1. Sista dagen för inlämnande av de individuella anbud som avses i artikel(34) i förordning (EEG) nr 1932/81.

2. Den typ av iblandning som utförs skall

a) för smör som koncentrerats i enlighet med bilaga 1 V till förordning (EEG) nr 262/79 eller för mellanprodukter avsedda för beredning till produkter enligt undernummer 1901 20 20 och 1901 90 90 eller nummer 1905 i Kombinerade nomenklaturen anges med ett av följande uttryck:

- "produkt 1902 (monoglycerin, tocoferol/enantiksyra)" eller "produkt 1902 (monoglycerin, tocoferol/stigmasterin)".

b) för koncentrerat smör eller för mellanprodukter avsedda för beredning till rådeg enligt undernummer 1901 20 00 och 1901 90 90 eller nummer 1905 i Kombinerade nomenklaturen anges med ett av följande uttryck:

- "produkt 1901 20 00 och 1901 90 90 (vanilj/enantiksyra)" eller "produkt 1905 (vanilj/stigmasterin)" när det gäller produkter som framställs genom den iblandning som anges i bilaga 1 I till förordning (EEG) nr 262/79

- "produkt 1901 20 00 och 1901 90 90 (karotin/enantiksyra)" eller "produkt 1905 (karotin/stigmasterin)" när det gäller produkter som framställs genom den iblandning som anges i bilaga 1 II i förordning (EEG) nr 262/79

- "produkt 1901 20 00 och 1901 90 90 (socker/enantiksyra)" eller "produkt 1905 (socker/stigmasterin)" när det gäller produkter som framställs genom den iblandning som anges i bilaga 1 III till förordning (EEG) nr 262/79

- "produkt 1901 20 00 och 1901 90 90 (skummjölkspulver, socker/enantiksyra)" eller "produkt 1905 (skummjölkspulver, socker/stigmasterin)" när det gäller produkter som framställs genom den iblandning som anges i bilaga 1 IV till förordning (EEG) nr 262/79.

c) för koncentrerat smör eller för mellanprodukter avsedda för beredning till produkter enligt nummer 2105 00 91 eller 2105 00 99 i Kombinerade nomenklaturen anges med ett av följande uttryck:

- "produkt 2105 00 91 eller 2105 00 99 (vanilj/sitosterin)" när det gäller produkter som framställs genom den iblandning som anges i bilaga 2 I till förordning (EEG) nr 262/79

- "produkt 2105 00 91 eller 2105 00 99 (karotin/sitosterin)" när det gäller produkter som framställs genom den iblandning som anges i bilaga 2 II till förordning (EEG) nr 262/79

- "produkt 2105 00 91 eller 2105 00 99 (socker/sitosterin)" när det gäller produkter som framställs genom den iblandning som anges i bilaga 2 III till förordning (EEG) nr 262/79."

Artikel 18

Kommissionens förordning (EEG) nr 2729/81 av den 14 september 1981 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser och förutfastställelse av exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter(35), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3812/85(36) ändras på följande sätt:

1. Artikel 1.1 skall ersättas med följande:

"Säkerhetsbeloppet med avseende på import- och exportlicenser skall vara, per 100 kg netto av produkten

- 1,00 ecu för produkter enligt nummer 0401 och 0403 i Kombinerade nomenklaturen

- 3,00 ecu för produkter enligt nummer 0406 i Kombinerade nomenklaturen

- 4,00 ecu för produkter enligt nummer 0405 i Kombinerade nomenklaturen

- 2,00 ecu för de andra produkter som anges i artikel 1 i förordning (EEG) nr 804/68."

2. Artikel 2 första strecksatsen skall ersättas med följande:

"- 500 kg vad gäller produkter enligt nummer 0405 eller 0406 i Kombinerade nomenklaturen."

3. I artikel 3.2 skall orden "i Gemensamma tulltaxan" ersättas med "i den kombinerade nomenklaturen".

4. I artikel 3a andra strecksatsen skall orden "i Gemensamma tulltaxan" ersättas med "i Kombinerade nomenklaturen".

5. Artikel 4.2 skall ersättas med följande:

"2. Då någon fastställelse av bidraget inte finns, skall dessutom ett exportintyg framläggas för all export från gemenskapen av produkter enligt undernummer 0402 10 19, 0402 21 17, 0402 21 19, 0402 21 99, 0403 90 11, 0403 90 13, 0403 90 19, 0404 90 11, 0404 90 13, 0404 90 19, 0404 90 31, 0404 90 33, 4040 90 39 och nummer 0405 i Kombinerade nomenklaturen."

6. I artikel 5 skall orden "i Gemensamma tulltaxan" ersättas med "i Kombinerade nomenklaturen".

7. Artikel 6.1, strecksatserna oräknade, skall ersättas med följande:

"1. Då en exportlicens utan förutfastställelse av bidraget avser produkter enligt undernummer 0402 10 11, 0402 10 19, 0402 21, 0403 90 11, 0403 90 13, 0403 90 19, 0404 90 11, 0404 90 13, 0404 90 19, 0404 90 31, 0404 90 33, 4040 90 39 eller nummer 0405 i Kombinerade nomenklaturen som skall exporteras i enlighet med en förordning som utesluter bidrag, särskilt vad gäller livsmedelsstöd, skall fält 12 i licensansökan och licensen innehålla en hänvisning till förordningen i form av en av följande lydelser:"

8. Artikel 8.2 andra stycket skall ersättas med följande:

"Bestämmelserna i första stycket som gäller ansökningar som lämnas in på torsdagar skall dock inte tillämpas om, i enlighet med artikel 13, ansökningarna om exportlicenser endast gäller förutfastställelse av bidraget för socker som en beståndsdel i en produkt enligt undernummer 0402 10 91, 0402 10 99, 0402 29, 0402 99, 0403 90 31, 0403 90 33, 0403 90 39, 0403 90 61, 0403 90 63, 0403 90 69, 0404 10 19, 0404 10 99 och 0404 90 51 P 0404 90 99 i den kombinerade nomenklaturen."

9. Artikel 10 skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 ersättas med följande:

"1. Exportlicenser med förutfastställelse av bidraget som avser produkter enligt undernummer 0402 10 19, 0402 21 17, 0402 21 19, 0402 21 99, 0403 90 11, 0403 90 13, 0402 90 19, 0404 90 11, 0404 90 13, 0404 90 19, 0404 90 31, 0404 90 33 och 0404 90 39 och nummer 0405 i Kombinerade nomenklaturen skall endast utfärdas den femte arbetsdagen efter den dag då ansökan lämnas in, såvida särskilda åtgärder inte vidtas under denna period."

b) Punkt 3 skall ersättas med följande:

"3. För produkter enligt nummer 0405 i Kombinerade nomenklaturen som skall exporteras eller sändas till en av den bestämmelseorter som avses i artikel 5 eller 19b i förordning (EEG) nr 2730/79, skall fält 13 i ansökan om exportlicens och licensen innehålla antingen orden "Zon C 2" eller "Zon C 1 eller annan bestämmelseort än zon C 1 och C 2". Licensen innebär en förpliktelse att exportera eller sända produkten till den bestämmelseort som anges på detta sätt. Dessutom skall fält 13 i ansökan om exportlicens och licensen innehålla namnet på det tredje landet eller bestämmelseorten.

Zonerna för bestämmelseorter definieras i förordning (EEG) nr 1098/68."

c) I punkt 4 skall uttrycket "nummer 04.03 i Gemensamma tulltaxan" ersättas av "nummer 0405 i Kombinerade nomenklaturen".

d) Punkt 5 första meningen skall ersättas med följande:

"5. För utbetalning av bidraget för produkter enligt nummer 0405 i Kombinerade nomenklaturen skall följande särskilda bestämmelser gälla:"

10. I artikel 11.2 skall uttrycket "i den Gemensamma tulltaxan" ersättas med "i Kombinerade nomenklaturen".

11. Artikel 13.1 skall ersättas med följande:

"1. För produkter enligt undernummer 0402 10 91, 0402 10 99, 0402 29, 0402 99, 0403 90 31, 0403 90 33, 0403 90 39, 0403 90 61, 0403 90 63, 0403 90 69, 0404 10 19, 0404 10 99 och 0404 90 51 P0404 90 99 i Kombinerade nomenklaturen, får exportlicensen på begäran från sökanden, utfärdas antingen

- för en av de två beståndsdelar som avses i artikel 2.1 i förordning (EEG) nr 1098/68, eller

- för båda dessa beståndsdelar."

12. Bilaga 1 skall ersättas med följande:

>Plats för tabell>

13. Bilaga 2 skall ersättas med följande:

>Plats för tabell>

Artikel 19

Artikel 1 i kommissionens förordning (EEG) nr 3677/81 av den 22 december 1981 om tillämpningsföreskrifter för administrativt biträde vid export av ost som kan åtnjuta särskild behandling vid import till Finland(37), skall ersättas med följande:

"Artikel 1

Vid export till Finland av ost som omfattas av nummer 0406 i Kombinerade nomenklaturen och som producerats inom gemenskapen, skall ett intyg enligt förlagan i bilagan till denna förordning utfärdas på begäran från den berörda personen."

Artikel 20

Kommissionens förordning (EEG) nr 1767/82 av den 1 juli 1982 om tillämpningsföreskrifter för särskilda importavgifter för vissa mjölkprodukter(38), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3048/87(39), ändras på följande sätt:

1. Artikel 1.1 skall ersättas med följande:

"1. I bilaga 1 till i denna förordning fastställs de avgifter som gäller för mjölkprodukter som importeras från tredje land

- i enlighet med bestämmelserna i artikel 8 i förordning (EEG) nr 2915/79,

- i enlighet med bestämmelserna i artikel 12 i den förordningen."

2. Artikel 1.3 skall utgå.

3. Artikel 8 skall ersättas med följande:

"Artikel 8

Monetära utjämningsbelopp skall inte tillämpas när de produkter som anges i bilaga 1 b, c, d, g, h, i, j, m, n, o, p och s övergår i fri omsättning."

4. Följande artikel 8a skall införas:

"Artikel 8a

För de kvantiteter ost som importeras till Spanien och Portugal från EFTA-länderna skall de särskilda avgifterna för dessa och bestämmelserna i tilläggsavtalen vara tillämpliga."

5. Bilaga 1 skall ersättas med följande:

>Plats för tabell>

6. Bilaga 2 skall ersättas med följande:>Hänvisning till >

7. Bilaga 3 skall ersättas med följande:

"BILAGA 3

Föreskrifter för ifyllande av intyg

Förutom fält 1 P6, 9, 17 och 18 på IMA 1 certifikatet skall följande fyllas i:

A. För specialmjölk för barn enligt undernummer 0402 29 11 i Kombinerade nomenklaturen gäller följande:

1. Fält 7 skall fyllas med uttrycket "specialmjölk för barn som är fri från toxigena eller patogena bakterier och innehåller mindre än 10 000 aeroba bakterier och mindre än två kolibakterier".

2. Fält 10 skall fyllas i med uttrycket "uteslutande inhemsk komjölk".

3. Fält 13 skall fyllas i med uttrycket "mer än 10 %, men mindre än 27 %".

B. För ostsorterna Emmentaler, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse, Appenzeller, Vacherin Mont d'Or, Vacherin Fribourgeois eller Tête de Moine enligt undernummer ex 0406 90 13, ex 0406 90 15 och ex 0406 90 17 i Kombinerade nomenklaturen gäller följande:

1. Fält 7 skall fyllas i med uttrycket "emmentalerost", "gruyèreost", "sbrinzost", "bergkäseost", "appenzellerost", "vacherin mont d'or-ost", "vacherin fribourgeois-ost" respektive "tête de moine-ost" och den av följande lydelser som är tillämplig:

- "hel ost med skorpa".

- "i bitar, förpackade i vacuum eller gasförpackade, med skorpa på minst en sida och med en nettovikt av minst 1 kg, men högst 5 kg".

- "i bitar, förpackade i vacuum eller gasförpackade, med skorpa på minst en sida och med en nettovikt av minst 1 kg".

- "i bitar, förpackade i vacuum eller gasförpackade, med en nettovikt av högst 450 g".

2. Fält 10 skall fyllas i med uttrycket "uteslutande inhemsk komjölk".

3. Fält 11 skall fyllas i med uttrycket "minst 45 %".

4. Fält 14 och 15 skall fyllas i. För produkter med ursprung i Finland eller Österrike skall dock inte ruta 15 fyllas i.

C. För ostsorten Glarus grönost (s.k. schabziger) enligt undernummer 0406 90 19 i Kombinerade nomenklaturen gäller följande:

1. Fält 7 skall fyllas i med lydelsen "Glarusost (s.k. schabziger)".

2. Fält 10 skall fyllas i med uttrycket "uteslutande inhemsk skummjölk med tillsats av fint malda örter".

D. För smältost enligt j, k och l i bilaga 1 och som omfattas av undernummer ex 0406 30 i Kombinerade nomenklaturen gäller följande:

1. Fält 7 skall fyllas i med uttrycket "smältost i förpackningar med en nettovikt a högst 1 kg som innehåller portionsbitar eller skivor med en vikt av högst 100 g per styck".

2. Fält 10 skall fyllas i med uttrycket "uteslutande inhemsk Emmentaler, Gruyère och Appenzeller, och eventuellt Glarus grönost (s.k. Schabziger)" för produkter som har sitt ursprung i Schweiz och Finland.

3. Fält 10 skall fyllas i med uttrycket "uteslutande inhemsk Emmentaler, Bergkäse eller liknande hårda ostar" för produkter som har sitt ursprung i Österrike.

4. Fält 11 skall fyllas i med uttrycket "högst 56 %".

5. Fält 15 skall fyllas i. För produkter med ursprung i Finland eller Österrike skall fält 15 dock inte fyllas i.

E. För cheddarost enligt g i bilaga 1 och som omfattas av undernummer ex 0406 90 21 i Kombinerade nomenklaturen gäller följande:

1. Fält 7 skall fyllas i med det av följande uttrycket som är lämpligt:

"hela cheddarostar"

"cheddarost, dock inte hela ostar, med en nettovikt av minst 500 g"

"cheddarost, dock inte hela ostar, med en nettovikt av mindre än 500 g"

2. Fält 10 skall fyllas i med uttrycket "uteslutande inhemsk opastöriserad komjölk".

3. Fält 11 skall fyllas i med uttrycket "minst 50 %".

4. Fält 14 skall fyllas i med uttrycket "minst 9 månader".

5. Fält 15 och 16 skall fyllas i med kontingentens giltighetstid.

F. För cheddarost enligt h i bilaga 1 och som omfattas av undernummer ex 0406 90 21 i Kombinerade nomenklaturen gäller följande:

1. Fält 7 skall fyllas i med uttrycket "hel cheddarost".

2. Fält 10 skall fyllas i med uttrycket "uteslutande inhemsk komjölk".

3. Fält 11 skall fyllas i med uttrycket "minst 50 % ".

4. Fält 14 skall fyllas i med uttrycket "minst 3 månader".

5. Fält 16 skall fyllas i med kontingentens giltighetstid.

G. För cheddarost avsedd för bearbetning enligt i) i bilaga 1 och som omfattas av undernummer 0406 90 11 i Kombinerade nomenklaturen gäller följande:

1. Fält 7 skall fyllas i med uttrycket "hel cheddarost".

2. Fält 10 skall fyllas i med uttrycket "endast inhemsk komjölk".

3. Fält 16 skall fyllas i med kontingentens giltighetstid.

H. För annan ost än cheddarost avsedd för beredning enligt i) i bilaga 1 och som omfattas av undernummer 0406 90 11 i Kombinerade nomenklaturen gäller följande:

1. Fält 7 skall fyllas i med uttrycket "endast inhemsk komjölk".

2. Fält 16 skall fyllas i med kontingentens giltighetstid.

I. För ostsorterna Tilsiter, Butterkäse, Turunmaa eller Lappi enligt m, n, och t i bilaga 1 och som omfattas av undernummer ex 0406 90 25 och ex 0406 90 89 i Kombinerade nomenklaturen gäller följande:

1. Fält 7 skall fyllas i med uttrycket "tilsitost", "butterkäseost", "turunmaaost" respektive "lappiost".

2. Fält 10 skall fyllas i med uttrycket "endast inhemsk komjölk".

3. Fält 11 och 12 skall fyllas i.

K. För ostsorten kashkaval enligt a i bilaga 1 och som omfattas av undernummer 0406 90 29 i Kombinerade nomenklaturen gäller följande:

1. Fält 7 skall fyllas i med uttrycket "kashkaval-ost".

2. Fält 10 skall fyllas i med uttrycket "endast inhemsk fårmjölk".

3. Fält 11 och 12 skall fyllas i.

L. För ost av fårmjölk eller buffelmjölk i förpackningar som innehåller saltlake eller i behållare av får- eller getskinn enligt p i bilaga 1 och som omfattas av undernummer ex 0406 90 31 och 0406 90 50 i Kombinerade nomenklaturen gäller följande:

1. Fält 7 skall fyllas i med uttrycket "ost av fårmjölk" respektive "ost av buffelmjölk" och "i förpackningar som innehåller saltlake" respektive "i behållare av får- eller getskinn".

2. Fält 10 skall fyllas i med uttrycket "endast inhemsk fårmjölk" respektive "endast inhemsk buffelmjölk".

3. Fält 11 och 12 skall fyllas i.

M. För edamerost enligt q i bilaga 1 och som omfattas av undernummer ex 0406 40 och 0406 90 23 i Kombinerade nomenklaturen gäller följande:

1. Fält 7 skall fyllas i med uttrycket "edamerost i hela runda ostar med en nettovikt av högst 350 g (s.k. Geheimratskäse)".

2. Fält 11 skall fyllas i med uttrycket "minst 40 %, men högst 48 %".

N. För ädelost enligt q i bilaga 1 och som omfattas av undernummer 0406 40 00 i Kombinerade nomenklaturen gäller följande:

1. Fält 7 skall fyllas i med uttrycket "ädelost, inte riven eller i pulverform".

O. För ostsorterna "Weisskäse nach Balkanart" och "Kefalotyri" enligt q i bilaga 1 och som omfattas av undernummer ex 0406 90 89 i Kombinerade nomenklaturen gäller följande:

1. Fält 7 skall fyllas i med uttrycket "weisskäse nach balkanart" eller "kefalotyri".

2. Fält 10 skall fyllas i med uttrycket "endast inhemsk komjölk".

3. Fält 11 skall fyllas i med uttrycket "mindre än 48 %".

P. För finlandiaost enligt r i bilaga 1 och som omfattas av undernummer ex 0406 90 37 i Kombinerade nomenklaturen gäller följande:

1. Fält 7 skall fyllas i med uttrycket "finlandiaost i rektangulära block, med en nettovikt av högst 30 kg".

2. Fält 11 skall fyllas i med uttrycket "minst 45 %".

3. Fält 14 skall fyllas i med uttrycket "minst 100 dagar".

Q. För ostsorterna jarlsberg och ridder enligt s i bilaga 1 och som omfattas av undernummer 0406 90 39 och ex 0406 90 89 i Kombinerade nomenklaturen gäller följande:

1. Fält 7 skall fyllas i antingen med uttrycket "jarlsbergost" och den av följande lydelser som är lämplig:

- "hel ost med skorpa och med en total nettovikt av 8 P12 kg".

- "rektangulära block med en nettovikt av högst 7 kg".

- "bitar, vakuumförpackade eller förpackade i ädelgas, med en nettovikt av minst 150 g och högst 1 kg".

eller med uttrycket "ridderost" och den av följande lydelser som är lämplig:

- "hel ost med skorpa av 1 P2 kg".

- "bitar, vakuumförpackade eller förpackade i ädelgas, med skorpa på minst en sida och med en nettovikt av minst 150 g".

2. Fält 11 skall fyllas i med uttrycket "minst 45 %" respektive "minst 60 %".

3. Fält 14 skall fyllas i med uttrycket "minst 3 månader" respektive "minst 4 veckor".

8) Bilaga 4 skall ersättas med följande:

>Plats för tabell>

Artikel 21

Kommissionens förordning (EEG) nr 1953/82 av den 6 juli 1982 om särskilda villkor för export av vissa ostar till vissa icke-medlemsstater(40), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3812/85(41), ändras på följande sätt:

1. Artikel 2.2 skall ersättas med följande:

"2. För smältost som omfattas av undernummer 0406 30 i Kombinerade nomenklaturen och som exporteras till Schweiz, skall ett intyg enligt förlagan i bilaga 2 A utfärdas."

2. Bilaga 2 B skall ersättas med följande:

>Plats för tabell>

Artikel 22

Artikel 1 i kommissionens förordning (EEG) nr 3305/82 av den 9 december 1982 om närmare bestämmelser om administrativ hjälp i samband med export av ostar som kan bli föremål för särskild behandling vid import till Norge(42) skall ändras på följande sätt:

"Artikel 1

Vid export till Norge av ostar som omfattas av undernummer 0406 i Kombinerade nomenklaturen och som producerats inom gemenskapen skall ett intyg enligt förlagan i bilagan utfärdas på begäran från den berörda personen."

Artikel 23

Artikel 2.1 första stycket punkt c och g i rådets förordning (EEG) nr 1842/83 av den 30 juni 1983 om allmänna bestämmelser om utdelning av mjölk och vissa mjölkprodukter till skolelever(43), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 232/87(44) skall ändras på följande sätt:

a) "c) helmjölksyoghurt."

b) "g) skummad yoghurt eller lättyoghurt och yoghurt som har fastställt högsta innehåll av socker, kakao eller frukt."

Artikel 24

Bilagan till kommissionens förordning (EEG) nr 2617/83 av den 29 juli 1983 om närmare bestämmelser om utdelning av mjölk och vissa mjölkprodukter till skolbarn(45), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3443/86(46), skall ändras på följande sätt:

"BILAGA

Lista över produkter som kan beviljas det stöd från gemenskapen som avses i artikel 2.1 i förordning (EEG) nr 1842/83

- Kategori I

a) obehandlad helmjölk,

b) helmjölk som har pastöriserats eller UHT-behandlats,

c) helmjölk som är smaksatt med choklad eller annan smak, som har pastöriserats, steriliserats eller UHT-behandlats, med en halt av helmjölk av minst 90 viktprocent,

d) helmjölksyoghurt,

e) yoghurt som innehåller socker, kakao eller frukt, med en halt av helmjölk av minst 85 viktprocent eller yoghurt som innehåller fruktkött, med en halt av helmjölk av minst 80 viktprocent.

- Kategori II

a) mellanmjölk som har pastöriserats, steriliserats eller UHT-behandlats,

b) mjölk som är smaksatt med choklad eller annan smak, som har pastöriserats, steriliserats eller UHT-behandlats, med en halt av mellanmjölk av minst 90 viktprocent,

c) yoghurt av mellanmjölk,

d) yoghurt som innehåller socker, kakao eller frukt, med ett innehåll av lättmjölk av minst 85 viktprocent eller yoghurt som innehåller fruktkött, med ett innehåll av mellanmjölk av minst 80 viktprocent.

- Kategori III

Kärnmjölk.

- Kategori IV

Färskost och smältost med en fetthalt av minst 40 viktprocent beräknat på torrsubstansen.

- Kategori V

Annan ost med en fetthalt av minst 45 viktprocent beräknat på torrsubstansen.

- Kategori VI

Grana padano-ost.

- Kategori VII

Parmiggiano reggiano-ost"

Artikel 25

Kommissionens förordning (EEG) nr 3439/83 av den 5 december 1983 om särskilda villkor för export av vissa ostar till Australien(47), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 269/84(48) ändras på följande sätt:

1. Artikel 3 skall ersättas med följande:

"Artikel 3

För annan ost än ädelost och cheddar skall fält 7 i rubriken innehålla orden `med en vattenhalt i den fettfria substansen av över 47, men under 62 viktprocent`."

2. Bilaga 1 skall ersättas med följande:

>Plats för tabell>

Artikel 26

Artikel 1.1 andra stycket i rådets förordning (EEG) nr 866/84 av den 3 mars 1984 om särskilda åtgärder angående undantaget av mjölkprodukter från systemet med aktiv förädling och från viss normal hantering(49), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2254/87(50) skall ändras på följande sätt:

"Till och med den 31 mars 1988 finns dock inget förbund mot användandet av systemet med aktiv förädling på vassle som omfattas av undernummer 0404 10 91 i dem kombinerade nomenklaturen och som beretts till produkter som omfattas av undernummer 0404 10 11, 1702 10, 1901 10, 1901 90 90 och 2106 90 51 och till mjölkalbumin som omfattas av undernummer 3902 90 51 och 3502 90 59."

Artikel 27

Artikel 1.3 i kommissionens förordning (EEG) nr 896/84 av den 31 mars 1984 om ytterligare bestämmelser avseende beviljande av exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter(51), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2881/84(52), skall ändras på följande sätt:

"3. För de produkter som omfattas av undernummer 0405 00 90 eller nummer 2309 i den kombinerade nomenklaturen, får det bevis som avses i punkt 1 kompletteras respektive ersättas med ett bevis på att följande produkter har tillverkats under perioden i fråga:

- Smör eller grädde som har utgjort råmaterial vid tillverkningen av produkter enligt undernummer 0405 00 90.

- Skummjölk eller skummjölkspulver som ingår i produkter enligt nummer 2309."

Artikel 28

Artikel 11.2 i kommissionens förordning (EEG) nr 1371/84 av den 16 maj 1984 om tillämpningsföreskrifter för den tilläggsavgift som avses i artikel 5c i förordning (EEG) nr 804/68(53), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3331/87(54), skall ändras på följande sätt:

"2. Vad gäller handeln inom gemenskapen med mjölkprodukter som omfattas av nummer 0401 i den kombinerade nomenklaturen, skall medlemsstaterna anta nödvändiga åtgärder och fastställa lämpliga kontroller för att säkra att sådana produkter redovisas på ett tillbörligt och korrekt sätt, i enlighet med bestämmelserna i förordning (EEG) nr 857/84.

Då tullformaliteterna är klara skall exportören på exportdeklarationen notera följande ord 'Redovisat i enlighet med förordning (EEG) nr 857/84 av . . . (namn)'."

Artikel 29

Bilaga 1 till kommissionens förordning (EEG) nr 2248/85 av den 25 juli 1985 om tillämpningsföreskrifter för administrativt biträde vid export av emmentalerost som är belagd med kvotbegränsningar och som kan åtnjuta särskild behandling vid import till USA(55), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2651/85(56), skall med följande:

>Plats för tabell>

Artikel 30

I bilaga 1 till rådets förordning (EEG) nr 3792/85 av den 20 december 1985 om fastställande av ordningen för handel med jordbruksprodukter mellan Spanien och Portugal(57), skall tulltaxans nummer 04.04 och den tillhörande varu-beskrivningen ersättas med följande:

>Plats för tabell>

Artikel 31

I bilaga 1 till rådets förordning (EEG) nr 3797/85 av den 20 december 1985 om fastställande av kvantitativa restriktioner för import till Portugal från tredje land av vissa jordbruksprodukter som omfattas av systemet med etappvis övergång(58), skall Gemensamma tulltaxans nummer 04.04 och den tillhörande varubeskrivningen ersättas med följande:

>Plats för tabell>

Artikel 32

Rådets förordning (EEG) nr 491/86 av den 25 februari 1986 om fastställande av vissa kvantitativa restriktioner för import till Spanien av vissa jordbruksprodukter från tredje land(59) ändras på följande sätt:

1. Bilaga 1 skall ersättas med följande:

>Plats för tabell>

2. I bilaga 2 skall Gemensamma tulltaxans nummer 04.04 och den tillhörande varubeskrivningen ersättas med följande:

>Plats för tabell>

3. I bilaga 3 skall Gemensamma tulltaxans nummer 04.02 och den tillhörande varubeskrivningen ersättas med följande:

>Plats för tabell>

Artikel 33

Bilagan till rådets förordning (EEG) nr 492/86 av den 25 februari 1986 om fastställande för 1986 den första kontingenten för Portugal för vissa mjölkprodukter som kommer från gemenskapen, i enlighet med vad som fastställdes den 31 december 1985(60), skall ersättas med följande:

>Plats för tabell>

Artikel 34

Artikel 1 i kommissionens förordning (EEG) nr 607/86 av den 28 februari 1986 om fastställande av den första kontingenten för import av ost till Portugal från tredje land(61) skall ändras på följande sätt:

"Artikel 1

1986 års första kontingent för import av sådan ost som anges i bilaga 1 till rådets förordning (EEG) nr 3797/85 till Portugal från tredje land fastställs till 431 ton.

För perioden 1 mars P31 december 1986 skall denna kvantitet minskas med en sjättedel."

Artikel 35

Artikel 1 i kommissionens förordning (EEG) nr 608/86 av den 28 februari 1986 om fastställande av de första kontingenterna för import av ost till Portugal från Spanien(62) skall ändras på följande sätt:

"Artikel 1

1986 års första kontingent för import av sådan ost som anges i bilaga 1 i rådets förordning (EEG) nr 3792/85 till Portugal från Spanien skall fastställas till 200 ton.

För perioden 1 mars P31 december 1986 skall denna kvantitet minskas med en sjättedel."

Artikel 36

Artikel 1 i kommissionens förordning (EEG) nr 609/86 av den 28 februari 1986 om fastställande av kontingenterna för import av mjölk och mjölkprodukter till Spanien från tredje land(63), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2739/86(64), skall ändras på följande sätt:

"Artikel 1

1. 1986 års första kontingenter för de produkter som anges i bilaga 1 i rådets förordning (EEG) nr 491/86 och som importeras till Spanien från tredje land skall fastställas till följande:

- För nummer 0401 och undernummer 0403 10 11, 0403 10 13, 0403 10 19, 0403 90 51, 0403 90 53 och 0403 90 59 i Kombinerade nomenklaturen: 363 ton.

- För undernummer ex 0402 10 11, ex 0402 10 19, och ex 0402 21, avsedda för mänsklig konsumtion och 0402 29 11 i Kombinerade nomenklaturen: 250 ton.

- För nummer 0405 i Kombinerade nomenklaturen: 150 ton

2. Den första kontingenten för de produkter som anges i bilaga 2 till rådets förordning (EEG) nr 491/86 och som omfattas av nummer 0406 i Kombinerade nomenklaturen skall fastställas till 5 100 ton.

3. Den första kontingenten för de produkter som anges i bilaga 3 till rådets förordning (EEG) nr 491/86, som omfattas av undernummer ex 0402 10 91, ex 0402 10 99, ex 0420 29 15, ex 0402 29 19, ex 0402 29 91 och ex 0402 29 99 i Kombinerade nomenklaturen och som är avsedda för konsumtion fastställs till 150 ton.

4. För perioden 1 mars P31 december 1986 skall dessa kontingenter minskas med en sjättedel."

Artikel 37

Artikel 1 i förordning (EEG) nr 788/86 av den 17 mars 1986 om fastställande av de värden fritt gränsen som gäller vid import av vissa ostar som har sitt ursprung i och importeras från Schweiz(65), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2000/87(66), skall ersättas med följande:

"Artikel 1

De värden fritt gränsen som gäller vid import av vissa ostar som har sitt ursprung i och importeras från Schweiz och som åtföljs av ett godkänt intyg skall fastställas till följande:

>Plats för tabell>

Artikel 38

Artikel 2.1 a i rådets förordning (EEG) nr 1898/87 av den 2 juli 1987 om skydd av de beteckningar som används i saluhållande av mjölkprodukter(67) skall ersättas med följande:

"a) För mjölk som behandlats utan att dess sammansättning ändrats, eller för mjölk med en fetthalt som standardiserats genom förordning (EEG) nr 1411/71 av den 29 juni 1971 om ytterligare bestämmelser om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter med avseende på konsumtionsmjölk, senast ändrad genom förordning (EEG) nr 566/76."

Artikel 39

Bilaga till kommissionens förordning (EEG) nr 1949/87 av den 3 juli 1987 om fastställande av nivån för de anslutningsutjämningsbelopp för mjölk och mjölkprodukter som gäller för handeln med Spanien för mjölkregleringsåret 1987/88(68), skall ersättas med följande:

>Plats för tabell>

Artikel 40

Bilagan till avdelningen "Innehåll i avtalet mellan Kanada och Europeiska ekonomiska gemenskapen avseende ost" i rådets beslut 80/272/EEG av den 10 december 1979 om det bilaterala avtal som är ett resultat av handelsförhandlingarna 1973 P1979(69), skall ersättas med följande:

>Plats för tabell>

Artikel 41

Rådets beslut 84/560/EEG av den 22 november 1984 om avtalet i form av brevväxling mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Australiens regering angående avtalet mellan Australien och gemenskapen avseende ost(70), ändras på följande sätt:

1. Bilaga 1 till brev A skall ersättas med följande:

>Plats för tabell>

2. Bilaga 2 till brev A skall ersättas med följande:

>Plats för tabell>

3. Bilaga 1 till brev B skall ersättas med följande:

>Plats för tabell>

4. Bilaga 2 till brev B skall ersättas med följande:

>Plats för tabell>

Artikel 42

Rådets beslut nr 84/561/EEG av den 22 november 1984 om avtalet i form av brevväxling mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Nya Zeelands regering angående ändring av ordningen med gemensamma regler mellan Nya Zeeland och gemenskapen avseende ost(71), ändras på följande sätt:

1. Bilaga 1 till brev A skall ersättas med följande:

>Plats för tabell>

2. Bilaga 2 till brev A skall ersättas med följande:

>Plats för tabell>

3. Bilaga 1 till brev B skall ersättas med följande:

>Plats för tabell>

4. Bilaga 2 till brev B skall ersättas med följande:

>Plats för tabell>

Artikel 43

Rådets beslut 85/569/EEG av den 20 december 1985 om avtalet om ömsesidiga inskränkningar mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Finland avseende handeln med ost(72) skall ändras på följande sätt. Punkt 1 a och 1 b i detta avtal skall ersättas med följande:

"a) Import till gemenskapen

Ostar enligt nummer 0406 i Kombinerade nomenklaturen som har sitt ursprung i och importeras från Finland och som åtföljs av ett godkänt intyg:

>Plats för tabell>

b) Import till Finland

Ost enligt nummer 0406 i den finländska tulltaxan som har sitt ursprung i och importeras från gemenskapen och som åtföljs av ett godkänt kvalitets- och ursprungsintyg:

>Plats för tabell>

Artikel 44

Rådets beslut 86/8/EEG av den 20 januari 1986 om avtalet i form av brevväxling mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Norge avseende handeln med ost(73) ändras på följande sätt:

1. Punkt 1 a första meningen i brev A skall ersättas med följande:

"a) import till gemenskapen

Ost enligt undernummer 0406 90 39 och ex 0406 90 89 som har sitt ursprung i och importeras från Norge och som åtföljs av ett godkänt intyg(74):"

2. Punkt 1 a första meningen i brev B skall ersättas med följande:

"a) import till gemenskapen

Ost enligt undernummer 0406 90 39 och ex 0406 90 89 som har sitt ursprung i och importeras från Norge och som åtföljs av ett godkänt intyg(75):"

Artikel 45

Rådets beslut 87/370/EEG av den 26 maj 1987 om avtalet i form av brevväxling angående ändring av avtalet av den 14 juli 1986 om anpassning av avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Norge avseende handeln med ost(76) ändras på följande sätt:

Brev A punkt 1 och brev B punkt 1 i avtalet skall ersättas med följande:

"1. Jag bekräftar att gemenskapen godkänner att fr.o.m. den 1 april 1987 och under den övergångsperiod som fastställs genom Anslutningsakten för Spanien till gemenskaperna, skall fördelningen av de årliga kvantiteterna av ostar som importeras till Spanien från Norge ändras på följande sätt:

Ostar som har sitt ursprung i och importeras från Norge och som åtföljs av ett godkänt intyg:

>Plats för tabell>

Artikel 46

FORTSÄTTNING AV TEXTEN UNDER DOK.NR: 388R0222.1

I rådets beslut 87/399/EEG av den 23 juli 1987 om avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Österrike avseende handeln med ost skall punkt 1 i detta avtal ersättas med följande:

"1. Österrike och gemenskapen har enats om att den tull som skall tas ut vid import av de årliga kvantiteterna av de ostar som anges nedan, inte skall överstiga följande nivåer:

A. Import till Österrike

Följande ostar som tillverkats av komjölk, som har sitt ursprung i och importeras från gemenskapen och som åtföljs av ett godkänt kvalitets- och ursprungsintyg:

>Plats för tabell>

Dessa ostar med ursprung i gemenskapen får inte importeras till Österrike om de inte åtföljs av ett godkänt kvalitets- och ursprungsintyg.

B. Import till gemenskapen

Ost enligt nummer 0406 i den kombinerade nomenklaturen som har sitt ursprung i och importeras från Österrike och som åtföljs av ett godkänt intyg:

>Plats för tabell>

Artikel 47

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med 1 januari 1988.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 1987.

På kommissionens vägnar

Frans ANDRIESSEN

Vice ordförande

>Hänvisning till >

(1)

(2) EGT nr L 148, 28.6.1968, s. 13.

(3) EGT nr L 370, 30.12.1987, s. 1.

(4) EGT nr L 256, 7.9.1987, s. 1.

(5) EGT nr L 376, 31.12.1987, s. 1.

(6) EGT nr L 169, 18.7.1968, s. 1.

(7) EGT nr L 329, 20.11.1987, s. 8.

(8) EGT nr L 180, 26.7.1968, s. 25.

(9) EGT nr L 184, 29.7.1968, s. 10.

(10) EGT nr L 368, 31.12.1985, s. 3.

(11) EGT nr L 198, 10.8.1968, s. 13.

(12) EGT nr L 28, 5.2.1969, s. 1.

(13) EGT nr L 254, 5.9.1987, s. 3.

(14) EGT nr L 148, 3.7.1971, s. 4.

(15) EGT nr L 67, 15.3.1976, s. 23.

(16) EGT nr L 281, 1.11.1975, s. 20.

(17) EGT nr L 52, 24.2.1977, s. 19.

(18) EGT nr L 135, 23.5.1987, s. 15.

(19) EGT nr L 205, 11.8.1977, s. 11.

(20) EGT nr L 159, 19.6.1985, s. 30.

(21) EGT nr L 205, 3.8.1985, s. 24.

(22) EGT nr L 237, 16.9.1977, s. 1.

(23) EGT nr L 105, 19.4.1978, s. 5.

(24) EGT nr L 368, 31.12.1985, s. 3.

(25) EGT nr L 41, 16.2.1979, s. 1.

(26) EGT nr L 114, 1.5.1986, s. 61.

(27) EGT nr L 329, 24.12.1979, s. 1.

(28) EGT nr L 213, 4.8.1987, s. 1.

(29) EGT nr L 336, 29.12.1979, s. 23.

(30) EGT nr L 368, 31.12.1985, s. 3.

(31) EGT nr L 336, 29.12.1979, s. 25.

(32) EGT nr L 153, 21.6.1980, s. 23.

(33) EGT nr L 191, 14.7.1981, s. 6.

(34) EGT nr L 52, 22.2.1985, s. 40.

(35) EGT nr L 272, 26.9.1981, s. 19.

(36) EGT nr L 368, 31.12.1985, s. 3.

(37) EGT nr L 367, 23.12.1981, s. 12.

(38) EGT nr L 196, 5.7.1982, s. 1.

(39) EGT nr L 289, 13.10.1987, s. 18.

(40) EGT nr L 212, 21.7.1982, s. 5.

(41) EGT nr L 368, 31.12.1985, s. 3.

(42) EGT nr L 350, 10.12.1982, s. 1.

(43) EGT nr L 183, 7.12.1982, s. 1.

(44) EGT nr L 25, 28.1.1987, s. 4.

(45) EGT nr L 206, 30.7.1983, s. 75.

(46) EGT nr L 318, 13.11.1986, s. 16.

(47) EGT nr L 340, 6.12.1983, s. 7.

(48) EGT nr L 31, 2.2.1984, s. 12.

(49) EGT nr L 90, 1.4.1984, s. 27.

(50) EGT nr L 208, 30.7.1987, s. 3.

(51) EGT nr L 91, 1.4.1984, s. 71.

(52) EGT nr L 272, 13.10.1984, s. 16.

(53) EGT nr L 132, 18.5.1984, s. 11.

(54) EGT nr L 316, 6.11.1987, s. 18.

(55) EGT nr L 210, 7.8.1985, s. 9.

(56) EGT nr L 251, 20.9.1985, s. 40.

(57) EGT nr L 367, 31.12.1985, s. 7.

(58) EGT nr L 367, 31.12.1985, s. 23.

(59) EGT nr L 54, 1.3.1986, s. 25.

(60) EGT nr L 54, 1.3.1986, s. 29.

(61) EGT nr L 58, 1.3.1986, s. 31.

(62) EGT nr L 58, 1.3.1986, s. 32.

(63) EGT nr L 58, 1.3, 1986, s. 33.

(64) EGT nr L 252, 4.9.1986, s. 20.

(65) EGT nr L 74, 19.3.1986, s. 20.

(66) EGT nr L 188, 8.7.1987, s. 34.

(67) EGT nr 182, 3.7.1987, s. 36.

(68) EGT nr 185, 4.7.1987, s. 58.

(69) EGT nr L 71, 17.3.1980, s. 129.

(70) EGT nr L 308, 27.11.1984, s. 54.

(71) EGT nr L 308, 27.11.1984, s. 59.

(72) EGT nr L 370, 31.12.1985, s. 41.

(73) EGT nr L 22, 29.1.1986, s. 25.

(74) EGT nr L 196, 17.7.1987, s. 77.

(75) EGT nr L 213, 4.8.1987, s. 36.