Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Rådets förordning (EG) nr 3367/94 av den 20 december 1994 om vissa åtgärder för år 1995 som syftar till bevarande och förvaltning av fiskeresurserna och som är tillämpliga för fiskefartyg som seglar under Estlands flaggEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 363 , 31/12/1994 s. 0072 - 0079

Finsk specialutgåva Område 4 Volym 8 s. 0091

Svensk specialutgåva Område 4 Volym 8 s. 0091RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 3367/94 av den 20 december 1994 om vissa åtgärder för år 1995 som syftar till bevarande och förvaltning av fiskeresurserna och som är tillämpliga för fiskefartyg som seglar under Estlands flagg

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3760/92 av den 20 december 1992 om ett gemenskapssystem för fiske och vattenbruk(1), särskilt artikel 8.4 i denna,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

I enlighet med det förfarande som föreskrivs i avtalet om fiskeförbindelser mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Estland(2), särskilt artiklarna 3 och 6 i detta, har gemenskapen som den var sammansatt den 31 december 1994 och Estland hållit överläggningar om sina ömsesidiga fiskerättigheter för 1995 och förvaltningen av de gemensamma levande resurserna.

I enlighet med det förfarande som föreskrivs i fiskeavtalet av den 24 februari 1993 mellan Kungariket Sverige och Republiken Estland har Sverige och Estland hållit överläggningar om sina ömsesidiga fiskerättigheter för 1995.

I enlighet med det förfarande som föreskrivs i fiskeavtalet av den 21 januari 1994 mellan Republiken Finland och Republiken Estland har Finland och Estland hållit överläggningar om sina ömsesidiga fiskerättigheter för 1995.

I enlighet med artiklarna 96 och 124 i 1994 års anslutningsakt skall de fiskeavtal som Finland och Sverige ingår med tredje land administreras av gemenskapen.

Vid dessa överläggningar enades delegationerna om att rekommendera sina respektive myndigheter att fastställa vissa fångstkvoter för 1995 för den andra partens fiskefartyg.

Det är lämpligt att vidta de åtgärder som behövs i syfte att för 1995 genomföra resultaten av de överläggningar som hållits med Estland.

Det ankommer på rådet att fastställa de särskilda villkor enligt vilka fartyg som för Estlands flagg får ta upp fångster.

Det fiske som omfattas av denna förordning är underkastat motsvarande kontrollåtgärder enligt rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken(3).

Genom artikel 3.2 i kommissionens förordning (EEG) nr 1381/87 av den 20 maj 1987 om närmare bestämmelser för märkning och dokumentation av fiskefartyg(4) föreskrivs att alla fartyg som är utrustade med kyltankar för havsvatten måste medföra ett dokument ombord vars äkthet skall intygas av en behörig myndighet och som utvisar tankarnas kalibrering i m³ med 10 cm mellanrum.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Fiskefartyg som för Estlands flagg får under perioden 1 januari - 31 december 1995 inom medlemsstaternas fiskezon på 200 sjömil i Östersjön bedriva fiske efter de arter som fastställs i listan i bilaga 1 inom de geografiska och kvantitativa begränsningar som fastställs där och i enlighet med denna förordning.

2. Det fiske som tillåts enligt punkt 1 skall begränsas till de delar av fiskezonen på 200 sjömil som ligger minst 12 sjömil utanför de baslinjer varifrån medlemsstaternas fiskezoner räknas.

3. Trots vad som sägs i punkt 1 skall oundviklig bifångst av arter för vilka ingen kvot har fastställts för en zon tillåtas inom de gränser som fastställs genom de åtgärder för bevarande som gäller i den aktuella zonen.

4. Bifångst i en bestämd zon av en art för vilken en kvot har fastställs i den zonen skall räknas av mot den aktuella kvoten.

Artikel 2

1. Fartyg som bedriver fiske inom de kvoter som fastställs i artikel 1 skall iaktta åtgärder för bevarande och kontroll och alla övriga bestämmelser som reglerar fisket i de zoner som avses i den artikeln, inbegripet rekommendationerna från Östersjökommissionens tjugonde session.

2. De fartyg som avses i punkt 1 skall föra en loggbok i vilken de uppgifter som anges i bilaga 2 skall föras in.

3. De fartyg som avses i punkt 1 skall till kommissionen lämna de uppgifter som anges i bilaga 3 i enlighet med reglerna där.

4. De fartyg som avses i punkt 1 och som är utrustade med kyltankar för havsvatten skall medföra ett dokument ombord vars äkthet skall intygas av en behörig myndighet och som utvisar tankarnas kalibrering i m³ med 10 cm mellanrum.

5. Distriktsbeteckningens bokstäver och siffror på de fartyg som avses i punkt 1 skall vara tydligt markerade på båda sidor av fartygets bog.

Artikel 3

1. Fiske enligt de kvoter som fastställs i artikel 1 skall vara tillåtet endast mot en licens och ett särskilt fisketillstånd som kommissionen på begäran av Estlands myndigheter utfärdar på gemenskapens vägnar och på de villkor som fastställs i bilagorna 2 och 3. Kopior av de bilagorna samt licensen och det särskilda fisketillståndet skall medföras ombord på varje fartyg.

De fartyg som kommer att erhålla en licens för fiske i gemenskapens zon under en bestämd månad skall underrättas senast den 10 dagen i föregående månad. Gemenskapen skall skyndsamt behandla alla eventuella ansökningar om ändringar i en månatlig lista under dess giltighetstid.

Vad avser fiske som bedrivs i Finlands fiskezon skall dock endast en årlig lista upprättas över de fartyg som kommer att erhålla en licens.

2. I samband med att en ansökan om en licens eller ett särskilt fisketillstånd inges till kommissionen, skall följande uppgifter lämnas:

a) Fartygets namn.

b) Registreringsnummer.

c) Distriktsbeteckning.

d) Registreringshamn.

e) Ägarens eller befraktarens namn och adress.

f) Bruttoregistertonnage och största längd.

g) Maskinstyrka.

h) Signal och radiofrekvens.

i) Avsedd fiskemetod.

j) Avsett fiskeområde.

k) Arter som skall fiskas.

l) Tidsperiod som licensansökan avser.

3. Licenser och särskilda fisketillstånd skall utfärdas under förutsättning att antalet licenser som är giltiga under en bestämd månad eller ett bestämt år inte vid någon tidpunkt överstiger de antal som anges i bilaga 1.

4. Endast fiskefartyg med en största längd som understiger 40 meter kommer att erhålla en licens, utom i Sveriges zon där fartyg med en största längd som understiger 47 meter kommer att erhålla en licens.

5. Varje licens och särskilt fisketillstånd skall gälla endast ett fartyg. Om två eller flera fartyg deltar i samma fiskeansträngning skall varje fartyg inneha en licens och ett särskilt fisketillstånd.

6. Licenserna och de särskilda fisketillstånden får annulleras för att nya licenser och särskilda fisketillstånd skall kunna utfärdas. Annulleringarna skall träda i kraft dagen innan kommissionen utfärdar de nya licenserna och de särskilda fisketillstånden. Nya licenser och särskilda fisketillstånd skall träda i kraft samma dag som de utfärdas.

7. Licenserna och de särskilda fisketillstånden skall helt eller delvis återkallas före den dag då giltighetstiden löper ut, om de respektive kvoter som fastställs i artikel 1 har utnyttjats.

8. Om de skyldigheter som följer av denna förordning inte iakttas skall licenserna och de särskilda fisketillstånden återkallas.

9. Under en tidsperiod av högst 12 månader får ingen licens och inget särskilt fisketillstånd utfärdas för fartyg som vid fiske inte iakttar de skyldigheter som följer av denna förordning.

10. Kommissionen skall på gemenskapens vägnar underrätta Estland om namn och andra kännetecken på de estniska fartyg som inte kommer att tillåtas fiska i gemenskapens fiskezon under den kommande månaden eller de kommande månaderna till följd av att de har överträtt gemenskapsbestämmelserna.

Artikel 4

Fartyg som har tillstånd att fiska den 31 december får fortsätta att fiska från det följande årets början till dess att listor över fartyg med tillstånd att bedriva fiske under året i fråga har ingivits till och godkänts av kommissionen på gemenskapens vägnar.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

För de nya medlemsstaternas del träder dock denna förordning i kraft på dagen för anslutningen.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 1994.

På rådets vägnar

J. BORCHERT

Ordförande

(1) EGT nr L 389, 31.12.1992, s. 1.

(2) EGT nr L 56, 9.3.1993, s. 2.

(3) EGT nr L 261, 20.10.1993, s. 1.

(4) EGT nr L 132, 21.5.1987, s. 9.

BILAGA 1

Estlands fångstkvoter och licenser för år 1995

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

BILAGA 2

Vid fiske inom den zon på 200 sjömil utanför EU-medlemsstaternas kuster som omfattas av gemenskapens bestämmelser om fiske skall följande uppgifter föras in i loggboken omedelbart efter nedanstående aktiviteter:

1. Efter varje tråldrag:

1.1. Kvantitet (i kg färskvikt) fördelad på art som fångats.

1.2. Datum och tidpunkt för tråldraget.

1.3. Geografisk position vid vilken fångsterna togs upp.

1.4. Fiskemetod.

2. Efter varje omlastning till eller från ett annat fartyg:

2.1. Uppgift om "mottaget från" eller "överfört till".

2.2. Kvantitet (i kg färskvikt) fördelad på art som omlastats.

2.3. Namn och distriktsbeteckning för det fartyg till eller från vilket omlastningen ägde rum.

2.4. Omlastning av torsk är inte tillåten.

3. Efter varje landning i en hamn inom gemenskapen:

3.1. Hamnens namn.

3.2. Kvantitet (i kg färskvikt) fördelad på art som landats.

4. Efter varje informationsöverföring till Euopeiska gemenskapernas kommission:

4.1. Datum och klockslag för överföringen.

4.2. Typ av meddelande: IN, OUT, ICES, WKL eller 2WKL.

4.3. Vid radiomeddelanden: radiostationens namn.

BILAGA 3

1. De uppgifter som överförs till kommissionen skall följa nedanstående tidsplan.

1.1. Varje gång som fartyget seglar in i den zon på 200 sjömil utanför EU-medlemsstaternas kuster som omfattas av gemenskapens bestämmelser om fiske:

a) De uppgifter som anges i 1.5.

b) Kvantitet (i kg färskvikt) fördelad på art som förvaras i lastrummet.

c) Datum och och ICES-område inom vilket befälhavaren avser börja med fisket.

Om fiskeaktiviteterna kräver mer än en insegling på en bestämd dag i den zon som avses i 1.1, räcker det med ett meddelande vid den första inseglingen.

1.2. Varje gång som fartyget seglar ut från den zon som avses i 1.1:

a) De uppgifter som anges i 1.5.

b) Kvantitet (i kg färskvikt) fördelad på art som förvaras i lastrummet.

c) Kvantitet (i kg färskvikt) fördelad på art som fångats sedan föregående överföring.

d) ICES-område inom vilket fångsterna togs upp.

e) Kvantitet (i kg färskvikt) fördelat på art som omlastats till eller från andra fartyg sedan fartyget seglade in i zonen och distriktsbeteckningen på det fartyg till vilket överföringen gjordes.

f) Kvantitet (i kg färskvikt) fördelat på art som landats i en hamn inom gemenskapen sedan fartygen seglade in i zonen.

Om fiskeaktiviteterna kräver mer än en insegling på en bestämd dag i den zon som avses i 1.1, räcker det med ett enda meddelande vid den sista utseglingen.

1.3. Vid fiske efter sill, var tredje dag från och med den tredje dagen efter det att fartyget första gången seglar in i den zon som avses i 1.1, och vid fiske efter andra arter än sill, varje vecka från och med den sjunde dagen efter det att fartygen första gången seglar in i den zon som avses i 1.1:

a) De uppgifter som anges i 1.5.

b) Kvantitet (i kg färskvikt) fördelad på art som fångats sedan föregående överföring.

c) ICES-område inom vilket fångsterna togs upp.

1.4. Varje gång som fartyget förflyttar sig från ett ICES-område till en annat:

a) De uppgifter som anges i 1.5.

b) Kvantitet (i kg färskvikt) fördelad på art som fångats sedan föregående överföring.

c) ICES-område inom vilket fångsterna togs upp.

1.5. a) Fartygets namn, signal och distriktsbeteckning samt befälhavarens namn:

b) Licensnumret om fartyget har en licens.

c) Meddelandets löpnummer för den aktuella fiskeresan.

d) Beteckning för typ av meddelande.

e) Datum, klockslag och fartygets geografiska position.

2.1. De uppgifter som anges i punkt 1 skall överföras till Europeiska gemenskapernas kommission i Bryssel (telex 24189 FISEU-B) via en av de radiostationer som förtecknas i listan under punkt 3 och i den form som anges i punkt 4.

2.2. Om det på grund av force majeure är omöjligt för fartyget att överföra meddelandet, kan det överföras av ett annat fartyg för det första fartygets räkning.

3. >Plats för tabell>

4. Meddelandenas form

De uppgifter som anges i punkt 1 skall omfatta följande och lämnas i nedanstående ordningsföljd:

- Fartygets namn.

- Signal.

- Distriktsbeteckning.

- Meddelandets löpnummer för den aktuella fiskeresan.

- Beteckning för typ av meddelande enligt följande kod:

- Meddelande vid insegling i en av de zoner som avses i 1.1: "IN".

- Meddelande vid utsegling ur en av de zoner som avses i 1.1: "OUT".

- Meddelande vid förflyttning från ett ICES-område till ett annat: "ICES".

- Meddelande varje vecka: "WKL"

- Meddelande var tredje dag: "2WKL".

- Datum, klockslag och geografisk position.

- ICES-områden/underområden där man avser att börja fisket.

- Datum då man avser att börja fisket.

- Kvantitet (i kg färskvikt) fördelad på fiskart som förvaras i lastrummet med användning av den kod som anges i punkt 5.

- Kvantitet (i kg färskvikt) fördelad på fiskart som fångats sedan föregående överföring med användning av den kod som anges i punkt 5.

- ICES-områden/underområden inom vilka fångsterna togs upp.

- Kvantitet (i kg färskvikt) fördelad på art som omlastats till eller från andra fartyg sedan föregående överföring.

- Namn och signal för det fartyg till eller från vilket omlastningen skedde.

- Kvantitet (i kg färskvikt) fördelad på art som landats i en hamn inom gemenskapen sedan föregående överföring.

- Befälhavarens namn.

5. Den kod som skall användas för att ange de arter som hålls ombord enligt punkt 4:

>Plats för tabell>