Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kommissionens förordning (EG) nr 1305/95 av den 8 juni 1995 om vissa övergångsförfaranden beträffande de ingångspriser som gäller för gurkor avsedda för förädlingEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 126 , 09/06/1995 s. 0011 - 0014KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1305/95 av den 8 juni 1995 om vissa övergångsförfaranden beträffande de ingångspriser som gäller för gurkor avsedda för förädling

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3290/94 av den 22 december 1994 om de anpassningar och övergångsåtgärder som krävs inom jordbrukssektorn för att genomföra avtalen som slöts inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan (1), särskilt artikel 3.1 i denna, och

med beaktande av följande:

Bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (2), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 3115/94 (3), innehåller i del 3, avsnitt 1, bilaga II till Kombinerade nomenklaturen förteckningen över de produkter för vilka ett ingångspris gäller och en skala, för var och en av dem, över de ingångspriser som används för tullklassificeringen av importerade produkter och för att fastställa vilka importtullar som skall tillämpas. Ordningen med ingångspris infördes på frukt- och grönsakssektorn som ett resultat av jordbruksavtalet som ingicks inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna under Uruguayrundan. Tillämpningen av ovannämnda ingångspris för gurkor avsedda för förädling kan innebära en oskälig börda för industrin och kan därigenom utgöra ett handelshinder och orsaka marknadsstörningar inom gemenskapen.

Perioden för import av gurkor avsedda för förädling börjar den 1 maj. Därför är det nödvändigt, innan rådet vidtagit åtgärder för att minska ingångspriset på nämnd produkt, att införa vissa övergångsbestämmelser så att förädlingsindustrin kan bli försörjd och handeln fortlöpa under normala förhållanden. Av denna anledning är det nödvändigt att göra undantag från förordning (EEG) nr 2658/87 och göra dessa övergångsåtgärder tillämpliga från och med den 1 maj 1995. I enlighet med artikel 3.2 i förordning (EG) nr 3290/94 får föreskrifterna i den här förordningen inte tillämpas efter den 30 juni 1996.

Vid fastställandet av ingångspriset för denna produkt bör hänsyn tas till enhetsprisernas medelvärde, noterade i handeln under en representativ period. Dessutom bör de autonoma värdetullsatserna för produkten minskas till samma nivå som de konventionella värdetullsatserna.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för frukt och grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I, del 3, avsnitt 1, bilaga II till den Kombinerade nomenklaturen som finns som bilaga till förordning (EEG) nr 2658/87 ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 maj 1995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 juni 1995.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 349, 31.12.1994, s. 105.

(2) EGT nr L 256, 7.9.1987, s. 1.

(3) EGT nr L 345, 31.12.1994, s. 1.

BILAGA

>Plats för tabell>