Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kommissionens förordning (EG) nr 2915/95 av den 18 december 1995 om ändring av förordning (EG) nr 1222/94 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga II till fördraget, och kriterier för fastställande av bidragsbeloppenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 305 , 19/12/1995 s. 0033 - 0048KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2915/95 av den 18 december 1995 om ändring av förordning (EG) nr 1222/94 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga II till fördraget, och kriterier för fastställande av bidragsbeloppen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3448/93 av den 6 december 1993 om systemet för handeln med vissa varor som fastställs genom bearbetning av jordbruksprodukter (1), särskilt artikel 8.3 första stycket i denna, och

med beaktande av följande:

Kommissionens förordning (EG) nr 1222/94 av den 30 maj 1994 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga II till fördraget, samt om kriterierna för fastställande av bidragsbeloppen (2), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2699/95 (3), bör anpassas efter upphävandet av vissa förordningar som fastställer de avgifter som skall tillämpas på importen sedan Uruguayrundans avtal trätt i kraft. De omräkningskoefficienter som skall tillämpas bör därför förtecknas i en ny bilaga.

Artikel 11 i det till Avtalet om inrättandet av världshandelsorganisationen fogade Jordbruksavtalet fastställer att bidrag som beviljas vid export av jordbruksprodukter som ingår i varor som inte omfattas av bilaga II till fördraget inte får överstiga de bidrag som beviljas till dessa produkter när de exporteras i obearbetat tillstånd.

För de bearbetade jordbruksprodukter som anges i förordning (EG) nr 1222/94 artikel 3.1 b bör koefficienter som skall ligga till grund för beräkning av bidragsbeloppet för dessa produkter fastställas och publicering av bidragsbelopp per 100 kg förbrukad produkt föreskrivas.

Enligt förordning (EG) nr 1222/94 artikel 3.2 skall de mängder jordbruksprodukter som förbrukas registreras. Erfarenheten visar emellertid att många företag underlåter att anmäla ändringar av förbrukade kvantiteter eller anmäla nedläggning av produktionen. Därför bör det föreskrivas att registreringen skall förnyas årligen.

Genom rådets förordning (EG) nr 3290/94 (4) ändras föreskrifterna om handelsutbyte i var och en av de förordningar som anges i artikel 1 i förordning (EG) nr 1222/94. Förutfastställelse av bidrag är i fortsättningen frivillig endast för exporter av vissa jordbruksprodukter i form av varor som inte omfattas av bilaga II till fördraget. Tillämpningsföreskrifter bör fastställas enligt förfarandet i artikel 16 i förordning (EG) nr 3448/93.

Vid framställning av varor som förtecknas både i bilaga D till förordning (EG) nr 1222/94 och i bilagan till kommissionens förordning (EEG) nr 1722/93 (5), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1516/95 (6) är ursprunget för den stärkelse som används okänt. För denna stärkelse kan produktionsbidrag ha beviljats. Varorna kan inte därefter blir föremål för exportbidrag för stärkelsen.

Förvaltningen av bidragsbelopp som under ett budgetår kan beviljas för export av vissa jordbruksprodukter i form av varor som inte omfattas av bilaga II till fördraget kan leda till att olika bidragssatser måste fastställas för export enligt dagens bidragssats eller med förutfastställelse av bidragssatsen på grundval av den förväntade utvecklingen av marknaden inom gemenskapen och på världsmarknaden.

Bl.a. kan detta nödvändiggöra att förutfastställelsen måste upphävas till dess åtgärder kan förslås efter förslag från förvaltningskommittén. Därför bör den längsta tidsfrist under vilken kommissionen kan upphäva förutfastställelse fastställas till 5 arbetsdagar.

Detaljbestämmelser bör fastställas beträffande deklaration av förbrukade produkter.

De åtgärder som avses i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för övergripande frågor rörande handeln med bearbetade jordbruksprodukter som inte omfattas av bilaga II.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1222/94 ändras på följande sätt:

1. I artikel 1.2 skall b ersättas på följande:

"b) Vassle enligt KN-nummer 0404 10 48-62, inte koncentrerad, även fryst, skall jämställas med vassle i form av pulver enligt bilaga A (PG1)".

2. I artikel 1.2 c skall det sista stycket ersättas med följande stycke:

"skall jämställas med skummjölkspulver enligt bilaga A (PG2)".

3. I artikel 1.2 d skall det sista stycket ersättas med följande stycke:

"skall jämställas med helmjölkspulver enligt bilaga A (PG3)".

4. I artikel 1.2 e skall det sista stycket ersättas med följande stycke:

"skall jämställas med smör enligt bilaga A (PG6)".

5. I artikel 1.2 f och artikel 1.3 skall punkterna i och ii ersättas med följande punkter:

" i) med skummjölkspulver enligt bilaga A (PG2) vad gäller den fettfria delen av produktens torrsubstanshalt."

och

"ii) med smör enligt bilaga A (PG6) vad gäller produktens mjölkfettandel."

6. I artikel 3.1 b skall det näst sista stycket ersättas med följande stycke:

"skall mängden vara lika med den mängd som faktiskt har förbrukats vid framställning av de exporterade varorna, omräknad till mängden förbrukad basprodukt med tillämpning av de koefficienter som anges i bilaga E".

7. I artikel 3.2 skall följande stycke läggas till före det sista stycket:

"Utom i fall då formellt tillstånd lämnats av den behöriga myndigheten skall de fastställda produktmängderna kontrolleras minst en gång per år".

8. I artikel 4.1 skall hänvisningarna till artikel 13.2 i förordning (EEG) nr 1766/92 ersättas med hänvisningar till artikel 13.3 i samma förordning.

9. I artikel 4.2 skall följande stycken d och e läggas till:

"d) Dels utgiftsutvecklingen och dels prisutvecklingen inom gemenskapen och på världsmarknaden."

"e) De gränser som är resultat av de avtal som slutits i enlighet med artikel 228 i fördraget."

10. I artikel 4.5 skall punkt b ersättas med följande punkt:

"b) Då det bevis som avses i punkt a inte läggs fram, skall varorna åtnjuta en minskad bidragssats med hänsyn till det produktionsbidrag som enligt förordning (EEG) nr 1722/93 eller förordning (EEG) nr 1010/86 tillämpas för den förbrukade basprodukten under den förmodade tiden för varornas framställning. De på så sätt bestämda bidragssatserna skall fastställas enligt förfarandet i punkt 1."

11. I artikel 4 skall följande punkt 9 införas:

"9. Bidraget kan vara olika, antingen det är förutfastställt eller inte i enlighet med artikel 6."

12. I artikel 5.2 skall tredje stycket ersättas med följande stycke:

"Den bidragssats som beräknats enligt ovan skall justeras i enlighet med de regler som gäller för förutfastställelse av bidragssatsen för basprodukter som exporteras i obearbetat tillstånd. För bearbetade spannmålsprodukter skall dock de omräkningskoefficienter som anges i bilaga E användas.

För finmalet mjöl, krossgryn och grovt mjöl av vete skall höjningen som gäller för vete användas genom att tillämpa koefficienten 1,23. För krossgryn och grovt mjöl av durumvete skall höjningen som gäller för durumvete användas genom att tillämpa koefficienten 1,42. För rågmjöl skall höjningen som gäller för råg användas genom att tillämpa koefficienten 1,37."

13. I artikel 5.3 skall andra stycket ersättas med följande stycke.

"I ytterst brådskande fall kan kommissionen, efter att ha undersökt situationen, på grundval av all tillgänglig information besluta att förutfastställelsen skall upphävas under högst fem arbetsdagar."

14. I artikel 7.3 skall första meningen ersättas med följande mening:

"Punkterna 1 och 2 skall inte tillämpas på de mängder av jordbruksprodukter som fastställs enligt bilaga C, med undantag av:"

15. I artikel 7.3 skall följande strecksatser och stycke läggas till:

"- ölets platograd enligt KN-nummer 2203,

- den kvantitet ej mältat korn som godkänns av de behöriga myndigheterna.

Den varubeskrivning som anges i exportdeklarationen och i ansökan om bidrag för de varor som förtecknas i bilaga C skall göras enligt nomenklaturen i denna bilaga."

16. Följande artikel 8a skall infogas:

"Artikel 8a

Kommissionen skall omarbeta denna förordning till följd av ändringar i den kombinerade nomenklaturen eller de ändringar som är nödvändiga i bilaga B för att upprätthålla överensstämmelse med respektive bilagorna till de förordningar som anges i artikel 1.1."

17. I bilaga A skall varubeskrivningen för produkter enligt KN-numren ex 0402 10 19, ex 0402 21 19 och ex 0404 10 ersättas med följande beskrivningar:

>Plats för tabell>

18. Bilaga B skall ersättas med bilaga I till denna förordning.

19. I bilaga D skall de rader som avser KN-numren 3505 10 10-3913 90 90 utgå.

20. Bilaga E i bilaga II skall läggas till.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 1996.

Artikel 1.6, 1.12 och 1.20 skall emellertid tillämpas från och med den 1 april 1996.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 december 1995.

På kommissionens vägnar

Martin BANGEMANN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 318, 20.12.1993, s. 18.

(2) EGT nr L 136, 31.5.1994, s. 5.

(3) EGT nr L 280, 23.11.1995, s. 22.

(4) EGT nr L 349, 31.12.1994, s. 105.

(5) EGT nr L 159, 1.7.1993, s. 112.

(6) EGT nr L 147, 30.6.1995, s. 49.

BILAGA I

"BILAGA B

>Plats för tabell>

BILAGA II

"BILAGA E

Koefficienter för omräkning till basprodukter av de produkter som anges i artikel 3.1 b:

>Plats för tabell>